ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enfold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enfold*, -enfold-

enfold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfold (vt.) ห่อหุ้ม Syn. enclose, envelop, wrap
enfold (vt.) โอบกอด See also: กอด, สวมกอด Syn. embrace
enfold in (phrv.) กอดไว้ให้แน่น
English-Thai: HOPE Dictionary
enfold(เอนโฟลดฺ') vt. ห่อ,หุ้ม,ห้อมล้อม,พับกอด, See also: enfolder n. ดูenfold enfoldment n. ดูenfold, Syn. embrace
English-Thai: Nontri Dictionary
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# And you sang "Sail to me, sail to me, Let me enfold you." ## And you sang "Sail to me, sail to me, Let me enfold you." #
Bare back,bare legs.Increases exposure Tenfold over bare feet.แผ่นหลังกับขาเปลือยๆ,ไปเพิ่มพื้นผิวของเท้าเปล่าๆ
Think of your most pleasant dream, multiply that feeling tenfold, all mainlining through your cortex in a few seconds.ลองคิดถึงความฝันที่ แสนสนุกที่สุดของคุณ ลองคูณความรู้สึกนั้น เข้าไปอีัก 10 เท่า ที่มันถูกฉีดเข้าไปใน สมองส่วนคอร์เท็ก
[# Space Cowboy: Falling Down Remixed by Paul Oakenfold]พัฒนามาจากส่วนทหาร ที่ไม่มีคนควบคุมอาวุธ
And according to Eric, the data flow on the center's fiber-optic line spiked tenfold since the DOD came under attack.และเอริคบอกว่าดูจากสายไฟเบอร์ออฟติค ของศูนย์แล้ว การถ่ยโอนข้อมูลสูงถึงสิบเท่า นับตั้งแต่กลาโหมโดนเล่นงาน
The force of any healing magic will be reversed and magnified tenfold.พลังเวทย์รักษาใดๆก็ตาม จะทำให้มันย้อนกลับและจะส่งผลเป็นสิบเท่า
And I guarantee that you'll not just regret each and every one of your petty little torments, but that the suffering you so glibly spread around will come back at you tenfold.ฉันรับประกันได้เลยว่า คุณจะไม่ใช่แค่เสียใจ ทุกอนูของคุณจะทุกข์ทรมาณ แต่ความทุกข์ทรมาณ ที่ขจัดขจายรอบตัวคุณ
Beetee has increased our use of the airwaves tenfold.บีที เพิ่มกำลัง การถ่ายทอดของเราออกไป

enfold ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十倍[shí bèi, ㄕˊ ㄅㄟˋ, 十倍] tenfold; ten times (sth)

enfold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
七重[ななえ, nanae] (n,adj-no) sevenfold; seven-ply
十倍[じゅうばい, juubai] (n) ten times; tenfold
十重[とえ, toe] (n,adj-no) tenfold
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P)

enfold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่อหุ้ม[v.] (hø hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold FR: envelopper ; couvrir
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug FR: embrasser ; enlacer
สวมกอด[v.] (suamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle FR: embrasser ; étreindre
กุศลกรรมบถ[n.] (kusonlakamm) EN: the ten principles of an honest man ; the tenfold way of good action ; the tenfold wholesome course of action FR:
ทศพิธราชธรรม [n. prop.] (thotsaphitr) EN: Ten Kingly Virtues ; the tenfold code of the king ; the tenfold virtue or duty of the king ; the ten royal virtues ; virtues of a ruler FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enfold
Back to top