ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

covered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *covered*, -covered-

covered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
covered (adj.) ที่คลุมหน้าไว้
covered with bristles (adj.) มีขนแข็ง See also: เต็มไปด้วยขนแข็งๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
covered electrodeลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ [ใช้ไฟฟ้า] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลับลี้ (adv.) completely covered or hidden See also: completely concealed, completely stealthy Syn. มิด, ซ่อน
เมี้ยน (adv.) completely covered or hidden See also: completely concealed, completely stealthy Syn. มิด, ลับลี้, ซ่อน
ร่มผ้า (n.) shameful part of the body which should remain covered
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
How do you know I want that foot covered up?{\cHFFFFFF}คุณจะทำอย่างไรรู้ว่าฉันต้องการ เท้าที่ปกคลุมไปได้หรือไม่
Don't think of me in winter All covered with snowอย่าคิดถึงฉันในยามเหมันต์ ว่าฉันขาวโพลนด้วยหิมะ
He covered his eyes:เขาครอบคลุมตาของเขา . :
He covered me up, making me lie downเขาครอบคลุมฉันขึ้น, การกระทำที่ฉันนอนลง
So far we covered Lake, McHenry... and part of Du Page County.ถึงเวลานี้เราได้ผ่านพ้น แลยค มึคเฮมรี และส่วนของเขตปกครอง ดูเพจ
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง
It's covered with sulphur.มันปกคลุมไปด้วย กำมะถัน
Suddenly, Lardass opened his mouth and before Bill Travis knew it he was covered with five pies worth of used blueberries.ทันใดนั้น ไอ้ตูดหมูก็อ้าปากออก และก่อนที่ บิล ทราวิส จะรู้ตัว เขาก็ถูกราดด้วยพายบลูเบอร์รี่ ที่ผ่านการใช้แล้วท่วมตัว
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า?
The city will be covered by a dark shadow and start to crumble.เมืองจะถูกปกคลุมด้วยเงาความมืด และดวงดาวถูกบดบัง

covered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘封[chén fēng, ㄔㄣˊ ㄈㄥ, 尘封 / 塵封] covered in dust; dusty; lying unused for a long time
满身[mǎn shēn, ㄇㄢˇ ㄕㄣ, 满身 / 滿身] covered all over
[gǔ, ㄍㄨˇ, 盬] covered pot
篷车[péng chē, ㄆㄥˊ ㄔㄜ, 篷车 / 篷車] covered truck; caravan; van
[xuān, ㄒㄩㄢ, 轩 / 軒] covered carriage; pavilion
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
涵洞[hán dòng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, 涵洞] culvert; covered drain
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
蒙面[méng miàn, ㄇㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 蒙面] masked; covered face
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, 三弦] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, 多普勒] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
所发现[suǒ fā xiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, 所发现 / 所發現] discovered; what one discovers
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, 斯文・海定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, 斯文・赫定] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, 掩藏] hidden; covered; concealed
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, 灯盏 / 燈盏] lantern; uncovered oil lamp
智神星[Zhì shén xīng, ㄓˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 智神星] Pallas, an asteroid, discovered in 1802 by H.W. Olbers
[chǎng, ㄔㄤˇ, 敞] spacious; uncovered
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers

covered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
にきび面;面皰面[にきびづら, nikibidura] (n) face covered with pimples
ノーマーク[, no-ma-ku] (adj-no,n) (1) not covered (e.g. of a sports opponent) (wasei
冠水[かんすい, kansui] (n,vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding
剣の山[つるぎのやま, tsuruginoyama] (n) mountain (in hell) covered in swords, which are buried so their tips point upward
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P)
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
幌馬車[ほろばしゃ, horobasha] (n) covered wagon; prairie schooner
担々麺;担担麺;タンタン麺;坦々麺(iK);坦坦麺(iK)[タンタンめん;タンタンメン, tantan men ; tantanmen] (n) Szechuan dish of noodles covered with a sauce of sesame paste and chili oil (chi
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
既出[きしゅつ, kishutsu] (n,adj-no) something previously covered (e.g. topic, question)
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood
橋掛かり;橋掛り;橋掛(io);橋がかり;橋懸かり;橋懸り;橋懸(io)[はしがかり, hashigakari] (n) covered bridge passageway connecting the backstage (mirror room) to the noh stage
毒針[どくしん;どくばり, dokushin ; dokubari] (n) (1) stinger (of a bee, etc.); (2) (only どくばり) needle covered with poison
泣き濡れる;泣濡れる;泣きぬれる[なきぬれる, nakinureru] (v1,vi) to be tear-stained; to have one's face covered with tears
活け炭;埋け炭[いけずみ, ikezumi] (n) banked fire; live charcoal banked up and covered with ash
火だるま;火達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames
火山灰地[かざんばいち, kazanbaichi] (n) area covered in volcanic ash
灰塗れ[はいまみれ, haimamire] (adj-na) covered with ashes
草ぼうぼう;草茫茫;草茫々[くさぼうぼう, kusaboubou] (adj-no) covered with weeds
草むす;草生す;草産す[くさむす, kusamusu] (v5s,vi) to be covered in grass; to be grassy; to be verdant
蔵造り;蔵づくり;倉造り;倉づくり[くらづくり, kuradukuri] (n) (1) (See 土蔵造り) warehouse style; house built like a kura, with the walls covered in mud; (n,vs) (2) building a kura storehouse; someone who builds kura storehouses
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P)
金屏風[きんびょうぶ, kinbyoubu] (n) folding screen covered with gold leaf; (P)
金平糖(ateji);金米糖(ateji)[こんぺいとう;コンペイトー;コンペートー, konpeitou ; konpeito-; konpe-to-] (n) small coloured sugar candy covered in bulges (por
降り敷く;降敷く[ふりしく, furishiku] (v5k,vi) to lie scattered; to be strewn with; to be covered with
餡餅;餅[あんもち(餡餅);あんも, anmochi ( anmochi ); anmo] (n) (1) (餡餅 only) (fem) (See 餅) mochi rice cake with red bean jam filling; mochi rice cake covered in red bean jam; (2) (あんも only) mochi rice cake
鬼板[おにいた, oniita] (n) (See 鬼瓦・1) wooden board used on the ridge-ends of a roof instead of an onigawara tile (sometimes covered in copper sheeting)
ニューネッシー[, nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977)
仏牙[ぶつげ, butsuge] (n) {Buddh} tooth of Buddha recovered from his cremated ashes
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r,vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P)
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before
劇物[げきぶつ, gekibutsu] (n) (covered by 劇物取締法) hazardous substance
巻柱[まきばしら, makibashira] (n) gold-covered woodwork at a temple in Hiraizumi
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
有蓋[ゆうがい, yuugai] (n,adj-no) covered; roofed; lidded

covered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister ; breezeway ; strip FR: corridor [m] ; cloître [m] ; corridor cloisonné [m]
โชกเลือด[v. exp.] (chōk leūat) EN: covered with blood ; drenched in blood FR: couvert de sang
ฝุ่นจับ[adj.] (funjap) EN: dusty ; covered with dust FR: poussiéreux ; recouvert de poussières
จับเขม่า[v.] (japkhamao) EN: be covered with soot FR:
จับเขม่า[adj.] (japkhamao) EN: sooted ; covered with soot ; coated with soot FR:
คลุม[adj.] (khlum) EN: covered ; hidden ; enveloped ; blanketed FR:
กระปมกระปำ[adj.] (krapomkrapa) EN: knotty ; covered with bumps ; warty ; rough FR:
กระปมกระเปา[adj.] (krapomkrapa) EN: knotty ; covered with bumps ; warty ; rough FR:
กรวย[n.] (krūay) EN: covered receptacle for offerings FR:
ลับลี้[adj.] (laplī) EN: completely covered ; completely hidden FR:
เมี้ยน[adj.] (mīen) EN: completely covered or hidden FR:
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
มิดชิด[X] (mitchit) EN: entirely concealed ; completely covered over FR:
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = m) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy FR:
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundate ; overflow ; be flooded ; be inundated ; be covered with FR: inonder ; baigner
ราดหน้า[adj.] (rāt nā) EN: with on top ; topped with ; with a topping of ; covered with FR:
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing ; covered area of the body ; part of the body under the garment ; shameful part of the body which should remain covered FR: parties non exposées du corps [fpl]
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house ; public building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]
ตลับ[n.] (talap) EN: cassette ; small box ; covered box ; case FR: cassette [f]
ทับแพ[n.] (thapphaē) EN: covered hut on a raft FR:
เถือก[adv.] (theūak) EN: all over ; intensely covered ; dazzling FR:
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.) FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
จับได้[adj.] (jap dāi) EN: detected : noticed ; discovered FR:
เปิดออก[adj.] (poēt øk) EN: uncovered ; exposed FR: exposé
รำฟ้อนเล็บ[X] (ram føn lep) EN: nail-covered dance FR:

covered ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Markthalle {f}covered market
striemig {adj}covered with wales
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า covered
Back to top