ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*trouble*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น trouble, -trouble-

*trouble* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in for trouble (idm.) ได้รับการลงโทษ Syn. be for
fish in troubled waters (idm.) ตกอยู่ในอันตราย See also: ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก / ยุ่งยาก
get someone into trouble (idm.) ทำให้ (ผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน) ตั้งครรภ์
in trouble (sl.) ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน)
pour oil on troubled waters (idm.) ช่วยทำให้เรื่องสงบลง See also: ช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
pour oil on troubled waters (idm.) พยายามแก้ปัญหา See also: พยายามยุติความรุนแรง
spell trouble (idm.) มีปัญหา See also: มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
take trouble over (phrv.) ทำอย่างถูกต้องและระมัดระวัง
teething troubles (idm.) ปัญหาในระยะแรกของการเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
There is trouble brewing (idm.) ปัญหากำลังก่อตัว See also: กำลังมีปัญหา
trouble (n.) ปัญหา
trouble (n.) ความกังวลใจ
trouble (n.) อุปสรรค See also: ความลำบาก
trouble (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
trouble (n.) การตั้งท้องโดยไม่ต้องการ
trouble (vt.) รบกวน See also: ก่อกวน, วุ่นวาย, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน
trouble (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ See also: ทำให้กังวล
trouble about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
trouble and strife (sl.) เมีย See also: ภรรยา
Trouble is brewing (idm.) ปัญหากำลังก่อตัว See also: กำลังมีปัญหา
troubled (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried
troubled (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried
troubled (adj.) โกรธ See also: ไม่พอใจ Syn. angry
troubled (adj.) เป็นทุกข์ See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง Syn. anxious, apprehensive
troublemaker (n.) ผู้ก่อปัญหา See also: ผู้ก่อความยุ่งยาก
troubleshooter (n.) ผู้แก้ปัญหา
troubleshooter (n.) ช่างซ่อม
troublesome (adj.) ยากลำบาก
troublesome (adj.) เป็นปัญหา
troublesome (adj.) ไม่สะดวกสบาย See also: ไม่สะดวก
troublesome (adj.) น่ารำคาญ
troublesome (adj.) ไม่เชื่อฟัง See also: ดื้อ, มีปัญหา
troublesomeness (n.) ความยากลำบาก
troublesomeness (n.) ความคับแค้นใจ
troublesomeness (n.) ความน่ารำคาญ
untroubled (adj.) ไม่กังวล Syn. carefree Ops. careful
untroubled (adj.) สงบนิ่ง See also: เยือกเย็น, นิ่งเงียบ Syn. calm, peaceful Ops. agitated, disturbed
untroubled (adj.) เงียบ See also: สงบเงียบ, สงบ Syn. peacefu, tranquil, calm, noiseless, still, mute
untroubled (adj.) ซึ่งผ่อนคลาย See also: ซึ่งรู้สึกสบาย Syn. ease, comfortable
untroubled (adj.) ซึ่งไม่กังวล See also: ซึ่งไม่สนใจ, ซึ่งไม่เอาใจใส่, ซึ่งไม่พะวงถึง Syn. unperturbed, composed, carefree Ops. concerned
English-Thai: HOPE Dictionary
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
trouble shooterผู้แก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาหมายถึงผู้ที่จะทำการแก้ปัญหาในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยจะค่อย ๆ หาจุดบกพร่องไปทีละเรื่อง มีความหมายคล้าย ๆ debug ในเรื่องของซอฟต์แวร์
trouble watern. สถานการณ์ที่ยุ่งยาก,เวลาที่ยุ่งยาก
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน
troubleshooter(ทรับ'เบิลชุทเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา,ช่างซ่อม,ช่างซ่อมเครื่องจักร,มือแก้ปัญหา., Syn. trouble-shooter n., Syn. mischief-shooter
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
English-Thai: Nontri Dictionary
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
troubleshootingแก้ปัญหาการพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ยาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก
ยากลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ยากลำเค็ญ (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ลำบาก, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ร่วมทุกข์ (v.) share the troubles (of) See also: share the sufferings (of) Ops. ร่วมสุข
ลำบาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, เหนื่อยยาก, ทุกข์ยาก
ก่อเรื่อง (v.) make trouble See also: cause an accident, cause trouble Syn. สร้างปัญหา
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ขลุกขลัก (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ข้องขัด
ข้องขัด (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ขลุกขลัก
ขัดข้อง (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ขลุกขลัก, ข้องขัด
ความยุ่งยาก (n.) trouble See also: difficulty Syn. ความยุ่งเหยิง Ops. ความเรียบร้อย, ความสงบ
ความเดือดร้อน (n.) trouble See also: vexation, torment Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน Ops. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย
จับมือใครดมไม่ได้ (v.) cannot look for the one who makes trouble
จุดชนวน (v.) stir up the troubles See also: ignite, arouse
ด้วยดี (adv.) without trouble See also: without difficult/fuss, well
ตกที่นั่งลำบาก (v.) be in trouble
ตัวแสบ (n.) trouble maker
ตัวแสบ (n.) trouble maker
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
Excuse me, sorry to trouble youคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
Do people have trouble understanding you?ผู้คนไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่ไหม?
How much trouble do you think I would get into?ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
If you don't want any trouble, you'd better get out of my sightถ้าแกไม่อยากมีปัญหาใดๆ ก็ควรออกไปให้พ้นๆ จากสายตาฉันซะ
Did I cause that much trouble for him?ฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาอย่างนั้นหรือ
I won't trouble you guys anymoreฉันจะไม่รบกวนพวกนายอีกต่อไป
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
What's your trouble?คุณมีปัญหาอะไรหรือ
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
You'll get us all into troubleคุณจะพาพวกเราทั้งหมดเข้าสู่ปัญหา
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
What a lot of troubles!ปัญหาช่างมากมายอะไรอย่างนี้
Because it will put me in big troubleเพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
What a lot of troubles!ช่างยุ่งยากมากมายอะไรอย่างนี้
I wouldn't want you getting in any troubleฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในปัญหาใดๆ
You're gonna get me in troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉัน
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
I don't wanna hear about you getting into troubleฉันไม่อยากได้ยินว่านายเจอปัญหาอีก
I don't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
I'm just trying to keep you out of troubleฉันพยายามจะช่วยคุณให้อยู่ห่างจากปัญหาเท่านั้นเอง
It's too much trouble!ปัญหาเยอะซะจริง
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
If he found out, you'd get in so much troubleถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาล่ะก็ เธอจะต้องเดือดร้อนอย่างหนักเลยล่ะ
Didn't I tell you to call me first when you're in trouble!ฉันไม่ได้บอกเธอหรือไง ว่าหากมีปัญหาอะไรให้โทรหาฉันเป็นคนแรก
I didn't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง
I won't be much troubleฉันจะไม่เป็นปัญหามากนักหรอก
You're already causing too much troubleเธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ '
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย
When you get in trouble and you don't know right from wrongเมื่อคุณได้รับในปัญหา และคุณไม่ทราบว่าถูกต้องจาก การที่ไม่ถูกต้อง
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน
The trouble is, with me laid up like this, you haven't had enough to do.เพราะว่าฉันนอนป่วยเเบบนี้ เธอเลยไม่ค่อยได้ทําอะไร
Oh, no thank you, Frith, and I prefer that Mr. De Winter weren't troubled with them, either.ไม่ล่ะฟริธ ขอบคุณ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปให้คุณเดอ วินเทอร์อ่านด้วย
I promise you, I won't be any trouble to you.ฉันสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณ
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้
No, no. I can see to it that Maxim's not troubled any further.ไม่เเล้ว คงไม่ต้องรบกวนแม็กซิมอีก
You know, my dear, the trouble with us intellectuals is that we have responsibilities and no power.คุณรู้มั้ย ปัญหาไม่อยู่ที่ความฉลาด อยู่ที่เรามีความรับผิดชอบ เเต่ไร้ซึ่งอํานาจ

*trouble* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, 心腹之患] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 挂怀 / 掛懷] concerned; troubled; having sth on one's mind
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 随手 / 隨手] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, 穷愁 / 窮愁] destitute; troubled; penniless and full of care
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 穷愁潦倒 / 窮愁潦倒] destitute and troubled; in dire straits
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
[dú, ㄉㄨˊ, 渎 / 瀆] ditch; trouble (some one to do)
故障排除[gù zhàng pái chú, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ, 故障排除] fault resolution; trouble clearing
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, 伤脑筋 / 傷腦筋] knotty; troublesome; bothersome
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
羲皇上人[xī huáng shàng rén, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄖㄣˊ, 羲皇上人] lit. a person before the legendary emperor Fuxi 伏羲; person from ages immemorial; fig. untroubled person
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, 苦心] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, 受累] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, 惹祸 / 惹禍] stirring up trouble; to invite disaster
胃病[wèi bìng, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 胃病] stomach trouble; stomach illness
[xī, ㄒㄧ, 恓] troubled; vexed
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ, 淘神] troublesome; bothersome
难度[nán dù, ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ, 难度 / 難度] trouble; problem
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙, 难处 / 難處] trouble; difficulty; problem
[sāo, ㄙㄠ, 骚 / 騷] trouble; a disturbance; a rumpus
麻烦[má fan, ㄇㄚˊ ㄈㄢ˙, 麻烦 / 麻煩] trouble; troublesome
[zào, ㄗㄠˋ, 唣] see 羅唣|罗唣, to create a disturbance; to make trouble; to harass
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries
罗唣[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗唣 / 羅唣] to create a disturbance; to make trouble; to harass
罗皂[luó zào, ㄌㄨㄛˊ ㄗㄠˋ, 罗皂 / 羅皂] to create a disturbance; to make trouble; to harass
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, 闹事 / 鬧事] cause trouble; create a disturbance
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, 调嘴学舌 / 調嘴學舌] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people
救助[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, 救助] aid; to help sb in trouble
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
招风[zhāo fēng, ㄓㄠ ㄈㄥ, 招风 / 招風] to catch the wind; fig. conspicuous and inviting trouble
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愦 / 憒] confused; troubled

*trouble* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P)
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
トラブルメーカー[, toraburume-ka-] (n) troublemaker
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P)
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance)
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P)
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
俗累[ぞくるい, zokurui] (n) wordly troubles; worldliness
億劫[おっくう;おくこう, okkuu ; okukou] (adj-na,n) troublesome; annoying
内輪揉め;内輪もめ[うちわもめ, uchiwamome] (n) internal dissension; family trouble
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P)
助け出す[たすけだす, tasukedasu] (v5s) to help out of (trouble); to extricate
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience
困り抜く[こまりぬく, komarinuku] (v5k,vi) to be at one's wit's end; to be in great trouble; to be at a loss
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P)
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled

*trouble* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ตัวแสบ[n. exp.] (ai tūa saēp) EN: culprit ; troublemaker ; rascal ; fucker FR:
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
เอามือซุกหีบ[v. exp.] (ao meū suk ) EN: go looking for trouble FR:
บีฑา[v.] (bīthā) EN: harass ; harry ; trouble ; harm FR:
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
ด้วยดี[adv.] (dūay dī) EN: without trouble ; without difficulty FR: sans problème
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
หาเหตุ[v.] (hāhēt) EN: find fault (with) ; stir things up ; look for trouble FR:
หาเรื่องใส่ตัว[v. exp.] (hāreūang sa) EN: ask for trouble FR:
เหตุวุ่นวาย[n. exp.] (hēt wunwāi) EN: FR: troubles [mpl]
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright FR:
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
จุดชนวน[v.] (jutchanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse FR: mettre la puce à l'oreille
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: troubleshooting FR:
คาใจ[adj.] (khā jai) EN: lingering in one's mind ; still troubled (by) FR: encore ému
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
เข้าร้าย[v.] (khaorāi) EN: be in trouble FR:
เข้าตาร้าย[v. exp.] (khaotārāi) EN: be in a trouble ; be driven into a corner ; be on the rocks FR:
คับแค้น[adj.] (khapkhaēn) EN: troubled ; distressed ; in distress ; oppressed ; down FR:
คับแค้น[adv.] (khapkhaēn) EN: distressfully ; in a troubled manner ; miserably FR:
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับข้องใจ[adj.] (khap khøngj) EN: troubled ; frustrated FR: frustré
ขลุกขลัก[v.] (khlukkhlak) EN: have trouble FR:
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhø) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems FR: objection [f]
ข้องขัด[v.] (khǿngkhat) EN: have trouble FR:
คนขี้บ่น[n. exp.] (khon khī bo) EN: complainer ; troublemaker FR: râleur [m] (fam.) ; râleuse [f] (fam.) ; rouspéteur [m] (fam.) ; rouspéteuse [f] (fam.)
คนพาล[n. exp.] (khon phān) EN: troublemaker ; rowdy ; bad guy ; bully ; knave FR: bandit [m]
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neū) EN: be worth one's work ; be worth the effort ; be worth the trouble ; be worthwhile FR: valoir la peine
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
ความบกพร่อง[n.] (khwām bokph) EN: deficiency ; disability ; retardation ; disorder FR: déficience [f] ; retard [m] ; trouble [m]
ความบกพร่องทางการพูด[n. exp.] (khwām bokph) EN: speech disorder ; speech impairment FR: trouble de la parole [m]
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūat) EN: trouble ; vexation ; torment ; hardship ; distress FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ความไม่สงบ[n.] (khwām mai s) EN: unrest ; turmoil ; irregularities FR: troubles [mpl]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:

*trouble* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasenleiden {n} [med.]bladder trouble
Brustbeschwerden {pl} [med.]chest troubles
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown
Familiensorgen {pl}family troubles
Magenleiden {n}gastric trouble
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Herzbeschwerden {pl} [med.]heart trouble
Arbeiterunruhen {pl}labour troubles
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble
Geldsorgen {pl}money troubles
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble
Magenbeschwerden {pl} [med.]stomach trouble
aufgewühlte See {f}stormy sea; troubled sea
mühselig {adj} | mühseliger | am mühseligstentroublesome | more troublesome | most troublesome
Querulant {m}troublemaker; grouser
Plage {f}trouble; bother
Problemlöser {m}troubleshooter
Sorge {f}trouble
Störungsmeldung {f}trouble report
Störungssucher {m}trouble shooter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *trouble*
Back to top