ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*save*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น save, -save-

*save* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lifesaver (n.) เจ้าหน้าที่ชายฝั่งคอยช่วยคนตกน้ำ
save (vt.) ช่วยชีวิต See also: ช่วยให้ปลอดภัย, ช่วยเหลือ Syn. free, rescue
save (vt.) ประหยัด Syn. collect, store
save (vi.) ประหยัด Syn. collect, store
save (vt.) เก็บรักษา See also: สงวน, รักษา, เก็บ Syn. reserve
save (vt.) ป้องกัน Syn. protect
save (vt.) ไถ่บาป Syn. rescue from sin, reclaim
save for (phrv.) สงวนไว้ให้ See also: เก็บไว้คอย Syn. hold for, keep for, reserve for
save for (phrv.) เก็บสำรองไว้ (เงิน,สินค้า) Syn. hold for, keep for, reserve for
save from (phrv.) รักษา See also: สงวน Syn. rescue from, salvage from
save from (phrv.) ช่วยให้พ้นจาก See also: ป้องกันจาก Syn. rescue from, salvage from
save something for a rainy day (idm.) เก็บ(เงิน)ไว้ใช้ในอนาคต
save the day (idm.) ช่วยทำให้สถานะการณ์เลวร้ายดีขึ้น See also: ทำให้สถานะการณ์ดีขึ้น
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
save till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. keep till
save-all (n.) อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสีย
saveage (adj.) รุนแรง See also: ี่ร้ายแรง, สาหัส Syn. brutal Ops. peaceful, non-violent
saveage (adj.) ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง Syn. brutal Ops. peaceful, non-violent
saved (adj.) ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย Syn. rescued, released, protected
saved by the bell (idm.) ระฆังช่วยชีวิตไว้ได้ทัน See also: มาช่วยได้ทันเวลาพอดี
saver (n.) ผู้ช่วยให้ปลอดภัย
scrimp and save (idm.) ประหยัด See also: มัธยัสถ์
English-Thai: HOPE Dictionary
lifesaver(ไลฟฺ'เซเวอะ) n. ผู้ช่วยชีวิตคนอื่น,เจ้าหน้าที่ชายฝั่งที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำหรือจมน้ำ, See also: lifesaving n. ดูlifesaver, Syn. lifeguard
save(เซฟว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วย,ช่วยชีวิต,ประหยัด,สงวน,รักษา,คงไว้,ป้องกัน,กู้,กอบกู้,รีบไปให้ทัน,ไถ่บาป vi. ประหยัด,เก็บเงิน,สงวน,ไถ่บาป., See also: savable adj. saveable adj. saver n., Syn. salvage,rescue,preserve,hoard
save asหมายถึง การสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยต้องมีการกำหนดชื่อ ถ้ามีชื่อเก่าอยู่แล้ว จะใช้ชื่อเดิมหรือกำหนดชื่อใหม่ก็ได้ แต่ถ้าจะเปลี่ยนที่เก็บ (path) หรือเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ (format) ก็ต้องใช้คำสั่ง save as (แทนที่จะใช้ save) บางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการเก็บได้ด้วย เช่น โปรแกรม Excel จะเก็บเป็นแฟ้มข้อความธรรมดา (text) หรือ เป็นตารางจัดการ (work sheet) ฯ ก็ได้ โปรแกรม PageMaker ก็ให้เลือกเก็บเป็น "ต้นแบบ" หรือ เก็บเป็นแฟ้มเข้อมูลธรรมดาก็ได้ดู save เปรียบเทียบ
save-all(เซฟว'ออล) n. วิธีการประหยัด
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
English-Thai: Nontri Dictionary
save(pre) ยกเว้น,นอกจาก,เว้นแต่,แต่
saver(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้กอบกู้,คนมัธยัสถ์,คนประหยัด,เครื่องทุ่นแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
screen saverโปรแกรมถนอมหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lives Savedผู้ป่วยที่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ [การแพทย์]
screen saverโปรแกรมรักษาจอหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
SOS (n.) สัญญาณขอความช่วยเหลือ (มาจาก save our souls)
ขึ้นซัง (v.) be in a save place Syn. นั่งซัง
กอบกู้ (v.) save See also: retrieve, redeem, restore Syn. กู้
ช่วยชีวิต (v.) save one´s life See also: rescue, succour, succor Syn. ช่วย, ช่วยเหลือ
ทุ่นเวลา (v.) save time Syn. ประหยัดเวลา
ประหยัดเวลา (v.) save time Syn. ทุ่นเวลา
รอดตัว (v.) be saved
รักษาหน้า (v.) save one´s face Syn. ไว้หน้า
สะสมเงิน (v.) save See also: hoard, accumulate, collect money, put aside Syn. ออมเงิน
อดออม (v.) save See also: economize, conserve Syn. ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, เขียม Ops. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
ออม (v.) save See also: conserve, reserve, husband Syn. ถนอม, สงวน, เก็บ
ออม (v.) save See also: economize Syn. ประหยัด, เก็บหอมรอมริบ Ops. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
ออมทรัพย์ (v.) save up See also: economize
ออมทรัพย์ (v.) save up See also: economize
ออมอด (v.) save See also: conserve, economize Syn. อดออม, ประหยัด, ถนอม
ออมเงิน (v.) save See also: hoard, accumulate, collect money, put aside Syn. สะสมเงิน
เก็บหอมรอมริบ (v.) save See also: economize Syn. ประหยัด Ops. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
เก็บหอมรอมริบ (v.) save little by little See also: pick up fragment by fragment, collect Syn. เก็บเล็กประสมน้อย Ops. สุรุ่ยสุร่าย
เก็บเงิน (v.) save See also: hoard, accumulate, collect money, put aside Syn. สะสมเงิน, ออมเงิน
เก็บเล็กประสมน้อย (v.) save little by little See also: pick up fragment by fragment, collect Syn. เก็บหอมรอมริบ Ops. สุรุ่ยสุร่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is this the guy who saved you?ผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตคุณไว้หรือ
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
One of these people is gonna save the worldหนึ่งในผู้คนเหล่านี้กำลังจะกอบกู้โลก
That would save you some moneyนั่นจะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้บ้าง
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
I saved your lifeฉันช่วยชีวิตเธอ เธอเป็นหนี้ฉันนะ
You're a lifesaverคุณคือผู้ช่วยชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes! Yes! We, we, we gotta save her!ใช่ ใช่ เราเราเราต้องช่วยเธอ!
You saved my life. Thank you.นายช่วยชีวิตฉัน ขอบใจ
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
Pinocchio, save yourself.ปิโนคีโอ, ดูแลตัวเอง.
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น
We can't save those who are already gone, but we can keep others from dying.{\cHFFFFFF}We can't save those who are already gone, {\cHFFFFFF}but we can keep others from dying.
The thing that wasn't saved though was the coins.ไอ้ที่ไม่รอด ก็คือเหรียญพวกนั้น
If you save your breath I feel a man like you could manage it.ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่
Such ingratitude after all the times I've saved your life.เนรคุณจริงแฮะ ฉันช่วยชีวิตแกมาตั้งหลายครั้งนะ
'lf you save your breath I feel a man like you could manage it.''ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่'

*save* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, 挽救儿童 / 挽救兒童] to rescue a child; Save the Children, a British charity
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
[shěng, ㄕㄥˇ, 省] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve
另存为[lìng cún wèi, ㄌㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄟˋ, 另存为 / 另存為] save as (a file)
抗日救亡团体[kàng Rì jiù wáng tuán tǐ, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, 抗日救亡团体 / 抗日救亡團體] Save the Nation anti-Japanese organization
[chǔ, ㄔㄨˇ, 储 / 儲] savings; to save; to deposit; to store; surname Chu; Taiwan pr. chu2
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, 节省 / 節省] saving; to save; to use sparingly; to cut down on
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, 省吃俭用 / 省吃儉用] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save
省俭[shěng jiǎn, ㄕㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, 省俭 / 省儉] frugal; economic; to scrimp and save
节约[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, 节约 / 節約] frugal; save
红肠[hóng cháng, ㄏㄨㄥˊ ㄔㄤˊ, 红肠 / 紅腸] saveloy

*save* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS
エナジーセーバ[, enaji-se-ba] (n) {comp} energy saver
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブのそくじじっこう, enaji-se-bu nosokujijikkou] (n) {comp} quick energy saver
エナジーセーブモード[, enaji-se-bumo-do] (n) {comp} energy save mode; low power mode
オートセーブ[, o-tose-bu] (n) {comp} auto save
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder
サビロイ[, sabiroi] (n) saveloy
システムのエナジーセーブレベル[, shisutemu no enaji-se-bureberu] (n) {comp} system energy saver level
スクリーンセーバ[, sukuri-nse-ba] (n) {comp} screen saver
スクリーンセーバー[, sukuri-nse-ba-] (n) {comp} screen saver
スクリーンセイバー[, sukuri-nseiba-] (n) {comp} screen saver
パーセーブ[, pa-se-bu] (n) par save (in golf, number of shots above par for that hole)
モニタのエナジーセーブ[, monita no enaji-se-bu] (n) {comp} display energy saver
モニタのエナジーセーブレベル[, monita no enaji-se-bureberu] (n) {comp} display energy saver level
ライフセーバー[, raifuse-ba-] (n) lifesaver; life guard
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] (n) {comp} register save area
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many
余す(P);剰す[あます, amasu] (v5s,vt) to save; to leave over; to spare; (P)
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for
助かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P)
垂迹[すいじゃく;すいしゃく, suijaku ; suishaku] (n) {Buddh} (See 本地) temporary manifestation by a buddha (in order to save people); manifested form (often a Shinto deity)
平均貯蓄性向[へいきんちょちくせいこう, heikinchochikuseikou] (n) average propensity to save
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved)
救う[すくう, sukuu] (v5u,vt) to rescue from; to help out of; to save; (P)
新規保管[しんきほかん, shinkihokan] (n) (file) save as
残す(P);遺す[のこす, nokosu] (v5s,vt) to leave (behind, over); to bequeath; to save; to reserve; (P)
浮かす[うかす, ukasu] (v5s,vt) (1) to float; (2) to save (on one's expenses); to scrimp; (3) (See 腰を浮かす) to half-rise, e.g. to one's feet
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away
焼失を免れる[しょうしつをまぬかれる, shoushitsuwomanukareru] (exp,v1) to be saved from the fire
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle)
発願[ほつがん, hotsugan] (n,vs) (1) {Buddh} giving rise to the desire to save all sentient beings; (2) praying; prayer
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] (n) {comp} power saver (feature)
積み立てる[つみたてる, tsumitateru] (v1,vt) to accumulate; to save
節約家[せつやくか, setsuyakuka] (n) (See 浪費家) pennypincher; saver; frugal person
節食[せっしょく, sesshoku] (n,vs) eating lightly (to save money, food, calories, etc.)
良縁[りょうえん, ryouen] (n) (1) good match; suitable candidate (for marriage); (2) {Buddh} good opportunity to be saved by Buddha
貯まる[たまる, tamaru] (v5r,vi) to be saved up (e.g. money)
転ばぬ先の杖[ころばぬさきのつえ, korobanusakinotsue] (exp) prevention is better than cure; an ounce of prevention is worth a pound of cure; look before you leap; forewarned is forearmed; a stitch in time saves nine; have a walking stick ready before stumbling
退避グループID[たいひグループアイディー, taihi guru-puaidei-] (n) {comp} saved set-group-ID
退避利用者ID[たいひりようしゃアイディー, taihiriyousha aidei-] (n) {comp} saved set-user-ID
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エナジーセーバ[えなじーせーば, enaji-se-ba] energy saver
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level
スクリーンセーバ[すくりーんせーば, sukuri-nse-ba] screen saver
スクリーンセーブ[すくりーんせーぶ, sukuri-nse-bu] screen save
スクリーンセイバー[すくりーんせいばー, sukuri-nseiba-] screen saver
セーブ[せーぶ, se-bu] save (vs)
モニタのエナジーセーブ[もにた の えなじーせーぶ, monita no enaji-se-bu] display energy saver
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] register save area
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature)
退避[たいひ, taihi] save (vs), take refuge
退避グループID[たいひグループID, taihi guru-pu ID] saved set-group-ID
退避利用者ID[たいひりようしゃID, taihiriyousha ID] saved set-user-ID
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved

*save* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
ช่วย[v.] (chūay) EN: rescue ; save FR: sauver ; secourir
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwi) EN: save another's life ; rescue ; succour ; succor (Am.) FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
เห็นแก่หน้า[v.] (henkaēnā) EN: save one' s face FR: sauver la face
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver FR: s'en sortir
แก้หน้า[v.] (kaēnā) EN: save face FR: sauver la face
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save FR: réserver ; mettre de côté
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømri) EN: save little by little ; build up a fund penny by penny ; scrimp and save FR: épargner petit à petit
เก็บเล็กผสมน้อย[v.] (keplekphaso) EN: save little by little ; pick up fragment by fragment ; many a mickle makes a muckle FR:
เก็บเล็ม[v.] (keplem) EN: save little by little FR:
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; save up ; hoard FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เก็บเงินไว้[v. exp.] (kep ngoen w) EN: save money FR: économiser
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain ; save FR: préserver ; conserver ; prendre soin
คำแก้[n.] (khamkaē) EN: FR: démenti [m] ; désaveu [m]
เข้าพกเข้าห่อ[v.] (khaophokkha) EN: pocket ; save FR:
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
ขึ้นซัง[v. (loc.)] (kheunsang) EN: be in a save place FR:
เขียม[v.] (khīem) EN: save ; economize ; be thrifty FR: économiser
ขอให้เดินทางปลอดภัย[v. exp.] (khø hai doē) EN: have a good trip ; have a save trip FR: Faites un bon voyage !
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
กอบกู้[v.] (køpkū) EN: save ; retrieve ; restore FR: restaurer
กระเบียดกระเสียร[v.] (krabīetkras) EN: economize ; save FR: économiser
กู้[v.] (kū) EN: save ; salvage ; rescue FR: sauver ; délivrer
กู้บ้านกู้เมือง[v. exp.] (kū bān kū m) EN: save the country FR:
กู้หน้า[v.] (kūnā) EN: save face ; save one's face ; retrieve situation FR: sauver la face
ไม่มีอันตรายอะไร[X] (mai mī anta) EN: completely save ; no danger whatsoever FR: il n'y a pas le moindre risque
ไม่ยอมเสี่ยง[v. exp.] (mai yøm sīe) EN: take no risk ; play it save ; take no chance FR:
มัธยัสถ์[v.] (matthayat) EN: economize ; save FR: économiser
มุโขโลกนะ[n.] (mukhōlōkana) EN: save one' s face FR:
ออม[v.] (øm) EN: economise ; save FR: économiser ; épargner
ออมเงิน[v. exp.] (øm ngoen) EN: save FR:
ออมอด[v.] (øm-ot) EN: save ; conserve ; economize FR:
ออมทรัพย์[v.] (ømsap) EN: save up ; economize ; save money FR: économiser
อดออม[v.] (ot-øm) EN: save ; economize FR:
เผื่อ[v.] (pheūa) EN: reserve for ; keep for ; save for FR:
ผ่อนแรง[v. exp.] (phǿn raēng) EN: save labour ; save labor (Am.) ; save energy ; reduce the workload ; ease ; ease up FR:
ผู้ฝากเงิน[n. exp.] (phūfāk ngoe) EN: depositor ; saver FR:
ปลอดภัย[adj.] (pløtphai) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical FR: économiser

*save* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildschirmschoner {m} [comp.]screen saver; screensaver
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Retter {m}saver
Schutzbereich {m}save area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *save*
Back to top