ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accumulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accumulate*, -accumulate-

accumulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accumulate (vt.) เก็บสะสม See also: สะสม, เก็บ, สั่งสม Syn. collect, heap, store
accumulate (vi.) เก็บสะสม See also: สะสม, เก็บ, สั่งสม
English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accumulated valueค่าสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accumulateสั่งสม [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฤษฎาภินิหาร (n.) power of accumulate merit Syn. กฤดาภินิหาร
พอกพูน (v.) accumulate See also: pile up, amass Ops. ลดน้อย
สะสม (v.) accumulate See also: collect, gather, amass, hoard, store, increase Syn. สั่งสม, รวบรวม
สั่งสม (v.) accumulate Syn. สะสม
สมภาร (n.) accumulated good deeds See also: acquired merit
ตกหมก (v.) have periodic flow of accumulated blood
บุญญาธิการ (n.) power as a result of accumulated merit See also: merits, might of righteousness, power of merit, result of good deeds
บุญญานุภาพ (n.) power as a result of accumulated merit See also: merits, might of righteousness, power of merit, result of good deeds Syn. บุญญาธิการ
สุจิต (adj.) well-accumulated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their goal is to accumulate great personal wealth,เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง,
The things you accumulate in a lifetime,huh?ของที่เธอสะสมมาตลอดชีวิตน่ะ
Couples accumulate lovely things- things that make a house a home.คู่รักสั่งสมสิ่งดีๆร่วมกัน สิ่งที่ทำให้บ้านไม่ใช่เป็นแค่บ้าน
And designing the ice cream to accumulate into scoops I don't know how you're gonna top this.คุณทำให้ไอศกรีม.. หล่นทับลงมาเป็นก้อนๆ อะไรมันจะสุดยอดไปกว่านี้ได้เหรอ?
The fundamental question was could a very advanced civilization accumulate enough negative energy and hold it in the interior of the wormhole long enough to keep the wormhole open so that somebody could travel through it.ความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก ออกจากมือนี้ คำถามพื้นฐาน ก็สามารถอารยธรรม ที่ก้าวหน้ามาก
How many times have I told you not to let trash accumulate outside like that?ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้ ทิ้งขยะไว้ข้างนอกแบบนั้น
Just survive long enough until we do enough good things and they accumulate or do enough sacrifices, and we'll all go to Heaven together.แค่ต้องรอดอยู่นานพอ จนกว่าเราจะมีความดีเพียงพอ และพวกเขาสะสมหรือได้รับการสังเวยมากพอ เราก็จะไปสวรรค์ด้วยกัน
Modern telescopes have larger collecting areas, highly sensitive detectors, and they track the same object for hours at a time to accumulate as much of its light as possible.กล้องโทรทรรศน์โมเดิร์นมีพื้นที่ การจัดเก็บภาษีที่มีขนาดใหญ่ เครื่องตรวจจับความไวสูง และพวกเขาติดตามวัตถุเดียวกัน สำหรับชั่วโมงในเวลา
Any way you look at it, all the information that a person accumulates in a lifetime is just a drop in the bucket.ถ้าใครชอบที่จะเก็บมัน, ข้อมูลเหล่านั้นก็จะสะสมไปตลอดชีวิต มันก็แค่เศษหนึ่งของความคิด
It's just accumulated stressมันก็แค่เป็นความเครียดที่สะสม
To get the same amount of protein that we have... the amount that I was wiping off every five days... and five days later it would accumulate... he says it would take about five to six years.เพื่อให้ได้โปรตีนปริมาณเท่ากับที่เรามี ปริมาณที่ฉันเก็บออกมาทุก 5 วัน... แล้ว 5 วันต่อมาก็มากขึ้นอีก...
After it accumulates in the occipital lobe, victim suffers from unconsciousness and eventually...แต่หลังจากที่ยาเริ่มสะสมตรงท้ายทอย... เหยื่อจะหมดสติแล้วตายได้

accumulate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
堆积[duī jī, ㄉㄨㄟ ㄐㄧ, 堆积 / 堆積] accumulate
慢累积[màn lěi jī, ㄇㄢˋ ㄌㄟˇ ㄐㄧ, 慢累积 / 慢累積] accumulates slowly; cumulative (e.g. poison)
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
积愤[jī fèn, ㄐㄧ ㄈㄣˋ, 积愤 / 積憤] accumulated anger; pent-up fury
积累[jī lěi, ㄐㄧ ㄌㄟˇ, 积累 / 積累] accumulate
[lěi, ㄌㄟˇ, 累] accumulate
累计[lěi jì, ㄌㄟˇ ㄐㄧˋ, 累计 / 累計] accumulate
积怨[jī yuàn, ㄐㄧ ㄩㄢˋ, 积怨 / 積怨] grievance; accumulated rancor
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, 资深 / 資深] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified

accumulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュミュレイト;アキュムレイト;アクムレイト[, akyumyureito ; akyumureito ; akumureito] (n,vs) accumulate
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth)
積み重なる[つみかさなる, tsumikasanaru] (v5r,vi) to accumulate
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection)
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P)
溜める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P)
積み立てる[つみたてる, tsumitateru] (v1,vt) to accumulate; to save
積み重ねる(P);つみ重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] (v1,vt) to pile up; to accumulate; (P)
積もる(P);積る[つもる, tsumoru] (v5r) (1) to pile up; to accumulate; (2) (See 見積もる) to estimate; (P)
累積赤字[るいせきあかじ, ruisekiakaji] (n) accumulated deficit
累計[るいけい, ruikei] (n,vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P)
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溜める[ためる, tameru] Thai: สะสม English: to accumulate
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: สั่งสม English: to accumulate

accumulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนหุ้น[v. exp.] (chøn hun) EN: accumulate shares ; accumulate stocks FR:
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน[v. (loc.)] (kepbīatāith) EN: accumulate little by little FR: accumuler petit à petit
กอง[v.] (køng) EN: pile ; pile up ; heap ; stack ; accumulate FR: empiler ; entasser ; accumuler
หมักหมม[v.] (makmom) EN: accumulate ; leave in a heap FR:
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate ; pile up ; add ; further FR: accumuler ; accroître ; parfaire
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สั่งสม[v.] (sangsom) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker
สั่งสมมานาน[v. exp.] (sangsom mā ) EN: accumulate FR:
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สะสมเงินทุน[v. exp.] (sasom ngoen) EN: accumulate funds FR:
สะสมเงินทุนสำรอง[v. exp.] (sasom ngoen) EN: accumulate capital reserves FR:
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble FR: entasser ; empiler
บุญราศี[n.] (bunrāsī = b) EN: pile of merit ; accumulated merit FR:
บุญญาภินิหาร[n.] (bunyāphinih) EN: accumulated merit ; miracle of merit FR:
บุญราศี[n.] (bunyarāsī =) EN: pile of merit ; accumulated merit FR:
บุญญาธิการ[n.] (bunyāthikān) EN: accumulated merit FR:
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai saso) EN: accrued profit ; retained earnings ; earned surplus ; accumulated income FR:
ค่าสะสม[n. exp.] (khā sasom) EN: accumulated value FR:
ค่าเสื่อมราคาสะสม[n. exp.] (khā seūam r) EN: accumulated depreciation FR:
กฤดาภินิหาร[n.] (kridāphinih) EN: grant grace ; power of accumulated merit FR:
กฤษฎาภินิหาร[n.] (kritsadāphi) EN: power of accumulated merit FR:
หม้อสะสมไฟฟ้า [n. exp.] (mø sasom fa) EN: accumulator FR: accumulateur de chaleur [m]
เงินปันผลสะสม[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: accumulated dividend FR:
ปริมาณฝนสะสม[n. exp.] (parimān fon) EN: accumulated rainfall FR: précipitations cumulées [fpl]
สุจิต[adj.] (sujit) EN: well-accumulated FR:
ถังสะสม[n. exp.] (thang sasom) EN: accumulator FR: accumulateur [m]
ถังสะสมพลังงาน[n. exp.] (thang sasom) EN: FR: accumulateur d'énergie [m]
ตกหมก[v.] (tokmok) EN: have periodic flow of accumulated blood FR:

accumulate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accumulate
Back to top