ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reclaim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reclaim*, -reclaim-

reclaim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reclaim (vt.) เรียกกลับคืน See also: เอากลับ Syn. retrieve, take back
reclaim (vt.) หักร้างถางพง See also: ทำให้ที่ดินใช้การได้ Syn. develop, open up
reclaim (vt.) ใช้ประโยชน์จากของเสีย Syn. salvage
reclaim from (phrv.) ปรับปรุงดิน See also: นำกลับมาใช้ประโยชน์
reclaim from (phrv.) ช่วยให้ปลอดภัยจาก (วิถีชีวิตเลวร้าย)
reclaimation (n.) การเข้าบุกเบิก See also: การฟื้นฟู Syn. restoration, recycling
English-Thai: HOPE Dictionary
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reclaimเรียกร้องคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reclaim การทำซ้ำ การนำของเสียมาสกัดหรือแยกส่วนที่ใช้ประโยชน์ ได้มาใช้ เช่น การนำแก๊สจากกองขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุกเบิก (v.) reclaim See also: open up
แผ้วถาง (v.) reclaim See also: open up, clear Syn. แผ้ว
แผ้วถาง (v.) reclaim See also: clear, clean, open up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've had to reclaim my property from you.ที่ฉัน ต้องเอาสมบัติของฉัน กลับมาจากแก
One who could reclaim the throne of Gondor.คนเดียวที่มีสิทธิ์ครอง บัลลังก์เเห่งกอนดอร์
While our mothers were called to work for Lady Liberty it is our duty, nay, obligation to reclaim our place in the home bearing the children that will carry our traditions into the future.ขณะที่แม่ของพวกเรา ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน มันเป็นหน้าที่ของเรา ไม่สิ เป็นพันธะ ในการเอาตำแหน่งในบ้านคืนมา นั่นคือการมีลูก ซึ่งจะสืบทอดประเพณีของเราต่อไป
I am no longer a prince, and I will not be able to reclaim it again.ข้าไม่ใช่เจ้าชายอีกแล้ว, ข้าไม่สามารถกลับไปได้อีก
Am I not one to let you reclaim it later on?ฉันไม่ใช่หรือ ที่ปล่อยให้แกมาเรียกสิทธิ์ทีหลัง
I think it's all just hitting me... you know,stupid burke dumping me and then stupid mama coming to reclaim her... magic necklace.ฉันคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันรุมมาที่ฉันหมด เบริคทิ้งฉัน แล้วแม่เขาก็มาทวง สร้อยคอวิเศษของเธอ
We have to reclaim control.เราจะเรียกการควบคุมกลับมา
I'll give you a tool to reclaim your life, to discard the vices that have so corrupted your soul.ว่าฉันจะทำอะไร และการทิ้ง จิตวิญญาณชั่วๆของแก.
I don't steal; I reclaim property. I'm a repo man.ผมไม่ได้ขโมย ผมเอาทรัพย์สินกลับคืน ผมเป็นเจ้าหน้าที่ยึดคืน
Believed cadavers would rise, reclaim hearts from golden jars.เชื่อว่ามัมมี่ตนจะคืนชีพ เอาหัวใจจากโหลทองใส่คืนร่าง
Of course, if you can't pay the bills, some Union man will break into your house in the middle of the night, slice you open from the collarbone to the pelvis with a scalpel and reclaim our property.แน่นอนครับ ถ้าคุณไม่จ่ายค่างวด คนจากสมาพันธ์จะบุกเข้าไป ที่บ้านคุณตอนกลางดึก ผ่าคุณจากกระดูกไหปลาร้า จนถึงเชิงกรานด้วยมีดผ่าตัด
Now every artiforg reclaim has to go back to the main office, get scanned in behind the pink door!คราวนี้อวัยวะทุกชิ้นที่ยึดมา จะต้องส่งกลับไปที่สนง.ใหญ่ เพื่อสแกนที่ห้องประตูสีชมพู

reclaim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kěn, ㄎㄣˇ, 垦 / 墾] reclaim (land)
[yún, ㄩㄣˊ, 畇] reclaimed land

reclaim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポルダー[, poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut
埋め立てる[うめたてる, umetateru] (v1,vt) to reclaim; to fill up
掘り起こす;掘り起す;掘起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n,vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P)
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P)

reclaim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผ้วถาง[v. exp.] (phaēo thāng) EN: reclaim FR:
รับกระเป๋า[v. exp.] (rap krapao) EN: baggage claim ; baggage reclaim FR: récupérer les bagages
ถม[v.] (thom) EN: fill ; overwhelm ; reclaim ; pile ; cover FR: remblayer ; combler ; recouvrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reclaim
Back to top