ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

non-violent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *non-violent*, -non-violent-