ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

economize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *economize*, -economize-

economize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
economize (vi.) ประหยัด See also: อดออม, มัธยัสถ์ Syn. conserve, save
economize on (phrv.) ประหยัด See also: ใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
English-Thai: Nontri Dictionary
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
economizerตัวประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเบียดกระเสียร (v.) economize See also: save, be frugal, be economical, be thrifty Syn. ประหยัด
กระเหม็ดกระเหมียด (v.) economize See also: practice frugality, stingy Syn. กระเหม็ดกระแหม่, ประหยัด Ops. ฟุ่มเฟือย
กระเหม็ดกระแหม่ (v.) economize See also: be thrifty, be frugal, be economical, save, cut back, tighten one´s belt Syn. ประหยัด Ops. ฟุ่มเฟือย
ทุ่นเงิน (v.) economize See also: save money, conserve Syn. ประหยัดเงิน
ประหยัด (v.) economize See also: save, be thrifty, be frugal, be economical Syn. ออม, อดออม, มัธยัสถ์, เขียม
ประหยัดเงิน (v.) economize See also: save money, conserve
มัธยัสถ์ (v.) economize See also: be frugal, be thrifty, be economical Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่ Ops. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
มัธยัสถ์ (v.) economize See also: be frugal, be thrifty, be economical Syn. ประหยัด, เขียม, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่ Ops. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย
รัดเข็มขัด (v.) economize See also: save Syn. ประหยัด Ops. ฟุ่มเฟือย
เขม็ดแขม่ (v.) economize See also: be frugal, be thrifty Syn. อดออม, มัธยัสถ์, ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่ Ops. สุรุ่ยสุร่าย

economize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, 省吃俭用 / 省吃儉用] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses

economize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家計を締める[かけいをしめる, kakeiwoshimeru] (exp,v1) to economize in the household; to economise in the household
約める[つづめる, tsudumeru] (v1,vt) to abridge; to shorten; to economize
締める(P);〆る;緊める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) (締める only) to tie; to fasten; (2) (締める, 〆る only) to total; to sum; (3) (締める, 緊める only) to be strict with; (4) (締める only) to economize (economise); to cut down on; (5) to make sushi adding a mixture of vinegar and salt; (P)
エコノマイザー[, ekonomaiza-] (n) economizer (of a boiler); economiser
スブエコ[, subueko] (n) (abbr) sub-economizer (electronics); sub-economiser
切り詰める;切詰める[きりつめる, kiritsumeru] (v1,vt) (1) to shorten; to cut short; to trim; (2) to cut down on; to reduce; to economize; to economise
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P)
節炭器[せったんき, settanki] (n) coal (fuel) economizer; coal economiser

economize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขม็ดแขม่[v.] (khametkhama) EN: economize FR:
เขียม[v.] (khīem) EN: save ; economize ; be thrifty FR: économiser
กินอยู่อย่างประหยัด[v. exp.] (kin yū yāng) EN: live modestly ; economize FR:
กระเบียดกระเสียร[v.] (krabīetkras) EN: economize ; save FR: économiser
กระเหม็ดกระแหม่[v.] (krametkrama) EN: economize FR:
กระเหม็ดกระเหมียด[v.] (krametkramī) EN: economize FR: économiser
มัธยัสถ์[v.] (matthayat) EN: economize ; save FR: économiser
ออมอด[v.] (øm-ot) EN: save ; conserve ; economize FR:
ออมทรัพย์[v.] (ømsap) EN: save up ; economize ; save money FR: économiser
อดออม[v.] (ot-øm) EN: save ; economize FR:
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical FR: économiser
ประหยัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (prayat khāc) EN: cut down expenses ; save on expenses ; economize on costs FR: sabrer dans les dépenses
ประหยัดเงิน[v. exp.] (prayat ngoe) EN: economize FR: économiser ; économiser de l'argent
รัดเข็มขัด[v. exp.] (rat khemkha) EN: tighten one's belt ; economize ; save FR: se serrer la ceinture ; se mettre la ceinture ; économiser
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak praya) EN: know how to economize FR: savoir comment économiser
ทุ่น[v.] (thun) EN: economize ; save FR: économiser ; épargner
ทุ่นเงิน[v. exp.] (thun ngoen) EN: economize ; save money ; cut down expenses ; cut down costs FR: économiser ; épargner de l'argent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า economize
Back to top