ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-save-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น save, *save*,

-save- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
SOS (n.) สัญญาณขอความช่วยเหลือ (มาจาก save our souls)
ขึ้นซัง (v.) be in a save place Syn. นั่งซัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really need to learn how to save money betterฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
One of these people is gonna save the worldหนึ่งในผู้คนเหล่านี้กำลังจะกอบกู้โลก
That would save you some moneyนั่นจะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้บ้าง
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes! Yes! We, we, we gotta save her!ใช่ ใช่ เราเราเราต้องช่วยเธอ!
Maybe if I save my money I can have a barbershop some day.บางที่ถ้าฉันเก็บออมเงิน ฉันอาจมีร้านตัดผมของตัวเอง.. ซักวัน
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
Pinocchio, save yourself.ปิโนคีโอ, ดูแลตัวเอง.
We can't save those who are already gone, but we can keep others from dying.{\cHFFFFFF}We can't save those who are already gone, {\cHFFFFFF}but we can keep others from dying.
If you save your breath I feel a man like you could manage it.ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่
'lf you save your breath I feel a man like you could manage it.''ถ้าออมแรงดีๆ ฉันว่าคนอย่างนายไปรอดแน่'
Not that you are any tougher than Tuco but you're smart enough to know that talking won't save you.ไม่ใช่ว่านายแกร่งกว่าทูโค... ...แต่นายฉลาดพอที่จะรู้ ว่ายอมพูดก็ไม่ช่วยให้รอด
If I could do it I could save many thousands of men.ถ้าฉันทำได้... ...ฉันก็สามารถรักษาชีวิตคนเป็นพัน
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง
No, let's save the poor devil.ไม่ ให้รอดปีศาจที่น่าสงสาร
Your God didn't save you, did he?พระเจ้าเเกช่วยเเกได้มั้ยล่ะ

-save- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挽救儿童[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, 挽救儿童 / 挽救兒童] to rescue a child; Save the Children, a British charity
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
[shěng, ㄕㄥˇ, 省] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
另存为[lìng cún wèi, ㄌㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄟˋ, 另存为 / 另存為] save as (a file)
抗日救亡团体[kàng Rì jiù wáng tuán tǐ, ㄎㄤˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄤˊ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ, 抗日救亡团体 / 抗日救亡團體] Save the Nation anti-Japanese organization

-save- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS
エナジーセーブモード[, enaji-se-bumo-do] (n) {comp} energy save mode; low power mode
オートセーブ[, o-tose-bu] (n) {comp} auto save
パーセーブ[, pa-se-bu] (n) par save (in golf, number of shots above par for that hole)
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] (n) {comp} register save area
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for
垂迹[すいじゃく;すいしゃく, suijaku ; suishaku] (n) {Buddh} (See 本地) temporary manifestation by a buddha (in order to save people); manifested form (often a Shinto deity)
平均貯蓄性向[へいきんちょちくせいこう, heikinchochikuseikou] (n) average propensity to save
新規保管[しんきほかん, shinkihokan] (n) (file) save as
浮かす[うかす, ukasu] (v5s,vt) (1) to float; (2) to save (on one's expenses); to scrimp; (3) (See 腰を浮かす) to half-rise, e.g. to one's feet
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away
発願[ほつがん, hotsugan] (n,vs) (1) {Buddh} giving rise to the desire to save all sentient beings; (2) praying; prayer
積み立てる[つみたてる, tsumitateru] (v1,vt) to accumulate; to save
節食[せっしょく, sesshoku] (n,vs) eating lightly (to save money, food, calories, etc.)
限界貯蓄性向[げんかいちょちくせいこう, genkaichochikuseikou] (n) marginal propensity to save
顔が立つ[かおがたつ, kaogatatsu] (exp,v5t) to save one's face; to maintain one's status
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
スクリーンセーブ[すくりーんせーぶ, sukuri-nse-bu] screen save
セーブ[せーぶ, se-bu] save (vs)
レジスタ退避領域[レジスタたいひりょういき, rejisuta taihiryouiki] register save area
退避[たいひ, taihi] save (vs), take refuge

-save- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
ช่วย[v.] (chūay) EN: rescue ; save FR: sauver ; secourir
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwi) EN: save another's life ; rescue ; succour ; succor (Am.) FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
เห็นแก่หน้า[v.] (henkaēnā) EN: save one' s face FR: sauver la face
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: save ; rescue ; deliver FR: s'en sortir
แก้หน้า[v.] (kaēnā) EN: save face FR: sauver la face
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save FR: réserver ; mettre de côté
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømri) EN: save little by little ; build up a fund penny by penny ; scrimp and save FR: épargner petit à petit
เก็บเล็กผสมน้อย[v.] (keplekphaso) EN: save little by little ; pick up fragment by fragment ; many a mickle makes a muckle FR:
เก็บเล็ม[v.] (keplem) EN: save little by little FR:
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; save up ; hoard FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เก็บเงินไว้[v. exp.] (kep ngoen w) EN: save money FR: économiser
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain ; save FR: préserver ; conserver ; prendre soin
เข้าพกเข้าห่อ[v.] (khaophokkha) EN: pocket ; save FR:
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
ขึ้นซัง[v. (loc.)] (kheunsang) EN: be in a save place FR:
เขียม[v.] (khīem) EN: save ; economize ; be thrifty FR: économiser
ขอให้เดินทางปลอดภัย[v. exp.] (khø hai doē) EN: have a good trip ; have a save trip FR: Faites un bon voyage !
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
กอบกู้[v.] (køpkū) EN: save ; retrieve ; restore FR: restaurer
กระเบียดกระเสียร[v.] (krabīetkras) EN: economize ; save FR: économiser
กู้[v.] (kū) EN: save ; salvage ; rescue FR: sauver ; délivrer
กู้บ้านกู้เมือง[v. exp.] (kū bān kū m) EN: save the country FR:
กู้หน้า[v.] (kūnā) EN: save face ; save one's face ; retrieve situation FR: sauver la face
ไม่มีอันตรายอะไร[X] (mai mī anta) EN: completely save ; no danger whatsoever FR: il n'y a pas le moindre risque
ไม่ยอมเสี่ยง[v. exp.] (mai yøm sīe) EN: take no risk ; play it save ; take no chance FR:
มัธยัสถ์[v.] (matthayat) EN: economize ; save FR: économiser
มุโขโลกนะ[n.] (mukhōlōkana) EN: save one' s face FR:
ออม[v.] (øm) EN: economise ; save FR: économiser ; épargner
ออมเงิน[v. exp.] (øm ngoen) EN: save FR:
ออมอด[v.] (øm-ot) EN: save ; conserve ; economize FR:
ออมทรัพย์[v.] (ømsap) EN: save up ; economize ; save money FR: économiser
อดออม[v.] (ot-øm) EN: save ; economize FR:
เผื่อ[v.] (pheūa) EN: reserve for ; keep for ; save for FR:
ผ่อนแรง[v. exp.] (phǿn raēng) EN: save labour ; save labor (Am.) ; save energy ; reduce the workload ; ease ; ease up FR:
ปลอดภัย[adj.] (pløtphai) EN: save ; without any danger ; free from harm ; save and sound ; all right ; out of danger ; secure FR: sûr ; en sécurité ; hors de danger ; sans danger ; sauf
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical FR: économiser
ประหยัดเชื้อเพลิง[v. exp.] (prayat cheū) EN: save fuel FR: économiser le carburant
ประหยัดไฟ ; ประหยัดไฟฟ้า[v. exp.] (prayat fai ) EN: save electricity FR: économiser l'électricité
ประหยัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (prayat khāc) EN: cut down expenses ; save on expenses ; economize on costs FR: sabrer dans les dépenses

-save- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -save-
Back to top