ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*determine*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น determine, -determine-

*determine* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determine (vt.) กำหนด See also: ระบุ Syn. define, limit
determine (vt.) ค้นความจริงอย่างแน่วแน่ See also: มุ่งมั่นค้นหา Syn. ascertain, find out, learn
determine (vt.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ, ลงความเห็น Syn. decide, settle, purpose, intend
determine (vt.) มีอิทธิพลต่อ See also: กระตุ้น Syn. influence
determine (vt.) สิ้นสุด See also: ยุติ Syn. end, terminate
determine (vi.) สิ้นสุด See also: ยุติ Syn. end, terminate
determine on (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ Syn. dicide on
determine upon (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ Syn. dicide on
determined (adj.) ดื้อดึง See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน Syn. firm, strong-minded, stubborn
determined (adj.) เด็ดเดี่ยว See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว Syn. ambitious, eager, zealous, decided Ops. apathetic, unambitious
determinedly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. steadfastly
determiner (n.) คนหรือสิ่งที่มุ่งมั่น Syn. definite article
determiner (n.) คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม Syn. determinative
predetermine (vt.) กำหนดไว้ล่วงหน้า Syn. destine, predestine, fate, doom
predetermined (adj.) เป็นพรหมลิขิต See also: เป็นโชคชะตา
self determined (adj.) ซึ่งมีอิสระในการเลือก
English-Thai: HOPE Dictionary
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved,fixed
English-Thai: Nontri Dictionary
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
predetermine(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Predetermined motion time systemsระบบเวลามาตรฐานที่ได้จากการสังเคราะห์การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ทราบล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลงใจ (v.) determine See also: resolve, believe on firmly, make up one´s mind, have decided
ตั้งใจจริง (v.) determine See also: intend, mean, aim, have in mind Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น Ops. เหยาะแหยะ, เล่นๆ
ตัดสินใจ (v.) determine See also: resolve, believe on firmly, make up one´s mind, have decided Syn. ตกลงใจ
ปักใจ (v.) determine See also: believe on firmly, set one´s mind, firmly convinced, fully confident of Syn. มั่นใจ Ops. ลังเล
มุ่งมาด (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา
มุ่งมาดปรารถนา (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง
หมายมั่น (v.) determine See also: intend, aim Syn. มั่นหมาย, หมายมั่นปั้นมือ, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย
หมายมั่นปั้นมือ (v.) determine See also: intend, aim Syn. มั่นหมาย, หมายมั่น, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย
หวัง (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, มุ่งมาดปรารถนา
แน่วแน่ (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent Syn. แน่แน่ว
แน่แน่ว (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is up to you to determine your futureมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we are determined to know what the apes want.เเต่เราต้องรู้ว่าพวกลิงต้องการอะไร สงคราม...
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร?
But we are determined that justice will be done.เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้น
And we will determine how.แล้วเราจะหาคำตอบให้อย่างไร
Man has determined a pig's lot.มนุษย์ได้กำหนดหมูไว้แล้ว
I mean, I have absolutely no idea what we're doing here or what I'm doing here or what this place is about, but I am determined to enjoy myself.ฉันหมายถึงว่าฉันไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ หรือว่าฉันกำลังทำอะไรที่นี่ หรือที่นี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง แต่ฉันพยายามที่จะทำตัวเองให้สนุก
We will now determine your g-force threshold.ร้อน! ขั้นตอนนี้ ทดสอบการทนทานต่อแรง G-Force
When we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป
It determines the rest of her life sexually.มันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอทั้งชีวิต
This is why... at 21... I have determined to end my life.นี่คือเหตุผลที่ทำไมเมื่ออายุ 21 ผมถึงได้กำหนดจุดจบชีวิตผม

*determine* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
下决心[xià jué xīn, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 下决心 / 下決心] determine; resolve
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, 在乎] determined by; to care about; to mind
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
[zhì, ㄓˋ, 骘 / 騭] determine; promote; stallion
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, 决策 / 決策] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 决 / 決] breach (a dike); to decide; to determine
有决心[yǒu jué xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 有决心 / 有決心] determined
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, 原定] originally planned; originally determined
判断[pàn duàn, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 判断 / 判斷] to decide; to determine
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, 坚决 / 堅決] firm; resolute; determined
测量[cè liáng, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ, 测量 / 測量] survey; to gauge; to determine

*determine* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
制式[せいしき, seishiki] (n) (See 決まり・きまり・1) defined style; predetermined style; official style; rule
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
宿根[しゅっこん, shukkon] (n) {Buddh} fate predetermined from a prior existence
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
断固(P);断乎[だんこ, danko] (adj-t,adv-to) firm; determined; resolute; conclusive; (P)
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P)
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp,v5t) to be determined or strong-willed
決す[けっす, kessu] (v5s) (See 決する) to decide; to determine
決する[けっする, kessuru] (vs-s) to decide; to determine; (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
決定づける[けっていづける, ketteidukeru] (v1,vt) to decide (e.g. an outcome); to dictate; to determine
確乎不抜[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner
限定詞[げんていし, genteishi] (n) determiner; qualifier; determinative
面魂[つらだましい, tsuradamashii] (n) fierce or defiant look; determined expression; plucky countenance

*determine* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
จีวรอธิษฐาน[n. exp.] (jīwøn athit) EN: the determined robes ; the three robes determined for regular personal use FR:
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดอนาคต[v. exp.] (kamnot anāk) EN: FR: déterminer le futur
กำหนดใจ[v.] (kamnotjai) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine FR:
กำหนดแน่นอน[v. exp.] (kamnot naēn) EN: determine precisely FR:
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākh) EN: set a price ; fix a price ; fix the price FR: fixer le prix ; déterminer le prix
กำหนดระยะทาง[v. exp.] (kamnot raya) EN: fix the distance FR: déterminer la distance
กำหนดท่าที[v. exp.] (kamnot thāt) EN: determine a position ; determine a stance FR: arrêter une position
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient FR: serrer les dents (loc.)
ขะมักเขม้น[v.] (khamakkhamē) EN: be determined ; be energetic FR:
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of FR: être décidé à ; être résolu à ; être déterminé à
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
มุ่งมั่น[adj.] (mungman) EN: determined (to) FR: déterminé
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
นิบาต[n.] (nibāt) EN: determiner ; prefix FR:
ปักใจ[v.] (pakjai) EN: determine FR:
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[v. exp.] (phisūt hā s) EN: determine the cause of death FR: déterminer les causes de la mort
พลิกศพ[v. exp.] (phlik sop) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination FR: déterminer les causes d'un décès ; faire l'autopsie d'un cadavre
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully ; be determined FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à) ; porter son attention sur
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jin) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind FR:
ตั้งใจจริง[adj.] (tangjai jin) EN: determined FR: déterminé
ตั้งราคาขาย[v. exp.] (tang rākhā ) EN: FR: fixer le prix de vente ; déterminer le prix de vente
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position

*determine* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zielstrebig {adj} | zielstrebiger | am zielstrebigstendetermined | more determined | most determined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *determine*
Back to top