ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resolve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resolve*, -resolve-

resolve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resolve (vi.) ตกลงใจ See also: ตัดสินใจ Syn. decide, determine
resolve (vt.) ตกลงใจ See also: ตัดสินใจ Syn. decide, determine
resolve (vi.) แยกแยะ See also: แยก, แยกออก Syn. break down, separate
resolve (vt.) แยกแยะ See also: แยก, แยกออก Syn. break down, separate
resolve (vt.) ตัดสินใจแน่วแน่ See also: ตกลงใจแน่วแน่ Syn. intend, purpose
resolve (vt.) แก้ปัญหา See also: ตอบข้อข้องใจ, ขจัดข้อสงสัย Syn. answer, clean up
resolve (vt.) มีมติ See also: ตัดสิน, ลงความเห็นชี้ขาด Syn. conclude, agree
resolve (vt.) วิเคราะห์ (ปัญหา) Syn. analyze
resolve (n.) แน่วแน่ See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น Syn. firmness, steadfastness
resolve (n.) การตัดสินใจ See also: การตกลงใจแน่วแน่ Syn. decision, intention
resolve into (phrv.) แบ่งออกเป็นส่วน See also: แบ่งส่วน
resolve into (phrv.) เปลี่ยนเป็น
resolve into elements (vt.) วิเคราะห์ See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ Syn. analyze
resolve into elements (vt.) วิเคราะห์ See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา Syn. analyse, examine
resolve on (phrv.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ
resolved (adj.) ซึ่งตัดสินใจแล้ว See also: ซึ่งตกลงใจแล้ว Syn. determined
resolvent (adj.) ซึ่งทำให้เกิดสารแขวนลอย See also: ซึ่งเป็นตัวทำละลาย
resolvent (adj.) ซึ่งช่วยแก้ปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ,ตัดสินใจ, Syn. resolute
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา
English-Thai: Nontri Dictionary
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resolve๑. คืนสภาพปรกติ๒. แยก, แยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolventตัวแก้ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮึด (v.) resolve See also: determine
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ (v.) be unresolved See also: be outstanding, be unfinished Syn. คาราคาซัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They teach kids how to resolve their conflicts peacefully.ไว้สอนเด็กให้แก้ปัญหาด้วยความสันติ
I have to resolve some problems before presenting my work.ฉันต้องแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากงานของฉัน
It will resolve itself in time.มันจะแก้ไขตัวมันเองเมื่อถึงเวลา
She's got clutter issues. I'm trying to help resolve them.น้าฉันก็แค่มีเรื่องยุ่งนิดหน่อย แล้วฉันก็แค่ช่วยจัดการเท่านั้นน่ะ
I can feel your resolve stiffening.ฉันรู้สึกได้ถึงความปั้นปึ่งที่เริ่มละลายของคุณแล้วล่ะ
That's right. So we can figure out your situation and resolve your crisis.เพื่อเราจะได้รู้สถานการณ์ และแก้วิกฤตของคุณ
Do you have a plan to resolve this fucking situation or not?คุณเตรียมแผนรองรับ เรื่องบ้าๆนี้ไว้บ้างรึเปล่า
I'm hoping we can resolve this peacefully.ผมหวังว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างสันติ
I've told you how to resolve this peacefully.ผมบอกคุณไปแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่าสันติได้ยังไง
I implore you to resolve this without further killing.ผมขอร้องให้คุณแก้ปัญหาโดยอย่าฆ่าใครเพิ่มอีกเลย
Kang Taewook's resolve is stronger than ever, and to find out more about his expectations, we've come to meet him personally,คัง เทวุก แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้รู้ถึงความพร้อมของเค้า เราจึงมาพบเค้าเป็นการส่วนตัว
You and Dexter resolve your issues?คุณกับเด็กซ์เตอร์เคลียร์ปัญหากันรึยัง

resolve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 志气 / 志氣] ambition; resolve; backbone; drive; spirit
下决心[xià jué xīn, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 下决心 / 下決心] determine; resolve
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, 解释 / 解釋] explanation; to explain; to interpret; to resolve
留尾巴[liú wěi ba, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, 留尾巴] loose ends; to leave matters unresolved
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 分解] resolve; decompose; break down
立志[lì zhì, ㄌㄧˋ ㄓˋ, 立志] resolve
了却[liǎo què, ㄌㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ, 了却 / 了卻] to resolve; to settle
待解[dài jiě, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄝˇ, 待解] unresolved; awaiting solution

resolve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
臍を固める;ほぞを固める[ほぞをかためる, hozowokatameru] (exp,v1) to make up one's mind (to do something); to resolve firmly (to do something)
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself
リゾルバー;リゾルバ[, rizoruba-; rizoruba] (n) {comp} resolver
リゾルバキャッシュ[, rizorubakyasshu] (n) {comp} caching resolver
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next
審議未了[しんぎみりょう, shingimiryou] (n) unresolved; shelved
思い立つ[おもいたつ, omoitatsu] (v5t,vt) (1) to occur (to one's mind); to get the idea of doing; (2) to resolve; to make up one's mind
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself)
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
未解決[みかいけつ, mikaiketsu] (adj-na,n) unsettled; pending; unresolved; (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved)
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n,adj-no) resolved; settled
迷宮入り[めいきゅういり, meikyuuiri] (adj-no) going unsolved; unanswered; unresolved; deadend
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver

resolve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem ; solve a problrm ; answer FR: résoudre un problème
คิดตก[v.] (khittok) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution ; obtenir une solution
ลงมติ[v. exp.] (long mati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision FR: approuver une résolution
มีมติว่า[v. exp.] (mī mati wā) EN: decide that ; resolve that FR: décider que
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR: résolution [f] ; engagement [m]
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ประณิธาน[n.] (pranithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR:
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
ค้างคา[adj.] (khāngkhā) EN: pending ; unresolved FR:
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
ตัวแก้ปัญหา[n. exp.] (tūa kaē pan) EN: resolvent FR:

resolve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resolve
Back to top