ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้*, -ให้-

ให้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้ (v.) give Syn. มอบ, สละ, แจก
ให้ (v.) give See also: offer, hand in, present, award Syn. มอบ, ส่งให้
ให้ (v.) permit See also: allow, consent to Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม
ให้ (aux.) to
ให้การ (v.) give testimony See also: give evidence, testify, depose, be an witness
ให้การเท็จ (v.) give false testimony See also: testify wrongly
ให้การเท็จ (v.) give false testimony See also: testify wrongly
ให้กำลังใจ (v.) encourage See also: inspire, hearten, cheer, enhance one´s spirit Syn. ปลุกใจ
ให้กำเนิด (v.) give birth to See also: originate, establish, found, set up
ให้กำเนิด (v.) give birth to See also: originate, establish, found, set up
ให้ข่าว (v.) release the news See also: disseminate the news
ให้ข่าว (v.) release the news See also: disseminate the news
ให้ข่าวสาร (v.) give information See also: spread the news Syn. ส่งข่าวสาร Ops. รับข่าวสาร
ให้ความครื้นเครง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความครื้นเครง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion
ให้ความบันเทิง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความสำราญ
ให้ความบันเทิง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความสำราญ
ให้ความร่วมมือ (v.) go along Syn. ร่วมมือ
ให้ความรื่นเริง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความรื่นเริง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสนุกสนาน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสนุกสนาน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสนใจ (v.) take an interest See also: pay attention to, grow or express concern Syn. สนใจ
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ให้ความสำราญ (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง
ให้ความสำราญ (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง
ให้ความเป็นธรรม (v.) uphold justice See also: give fair treatment
ให้ความเป็นธรรม (v.) uphold justice See also: give fair treatment
ให้ความเป็นไท (v.) free See also: release, liberate, set free, emancipate Syn. ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ
ให้ความเพลิดเพลิน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความเพลิดเพลิน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความเห็น (v.) criticize See also: comment, review, observe Syn. วิจารณ์, วิพากษ์วิจารณ์
ให้คะแนน (v.) mark See also: give credit mark, grade Syn. ให้แต้ม
ให้ค่า (v.) appraise See also: estimate, asses (a price), evaluate
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
ให้คำปรึกษา (v.) give counsel See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise Ops. ขอคำปรึกษา
ให้คำปรึกษา (v.) give counsel See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise Ops. ขอคำปรึกษา
English-Thai: HOPE Dictionary
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acidulate(อะซิด' คิวเลท) vt. ทำให้เป็นกรด
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
afford(vi,vt) พอจ่าย,สามารถให้ได้,สามารถซื้อได้
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confer (cf.) (L.)ให้ดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duces tecum (L.)ให้นำหลักฐานมาด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give evidenceให้การเป็นพยาน, เบิกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratuitousให้เปล่า, ให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospitalize; hospitaliseให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lendให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letให้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
on bailให้ประกันตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleadให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plead guiltyให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebateให้ส่วนลด, ส่วนลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rentให้เช่า, ค่าเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testifyให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaccinateให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ immunise; immunize ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolitionistผู้รณรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolutionการปล่อยให้พ้นผิดไป (เพราะไม่ได้กระทำความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acculturationการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjourn, motion toญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afforestการปลูกป่า, การทำให้เป็นป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation๑. การให้อาหาร๒. การรับอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว๒. การทำภาพเคลื่อนไหว๓. ภาพเคลื่อนไหว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
argumentationวิธีการให้เหตุผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumpsitการให้คำมั่นด้วยวาจา (ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuateทำให้อ่อนฤทธิ์, ทำให้เบาบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audi alteram partem (L.)๑. ให้ฟังความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย๒. จะลงโทษผู้ใดต้องฟังความของผู้นั้นก่อน (ภาษิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Co-Operativeให้ความร่วมมือดี [การแพทย์]
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]
accreditแต่งตั้งให้ไปประจำ
Acid กรด สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือ H3O+) กรดมี pH ต่ำกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acidifying Agentsยาที่ทำให้เป็นกรด [การแพทย์]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Air-Dryingการทำให้แห้งในบรรยากาศปกติ [การแพทย์]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Alkaline ภาวะด่าง ภาวะที่มีสารละลายประเภทแอลคาไลมากพอที่ทำให้ พีเอชสูงกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Allograftอวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน [การแพทย์]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amoss Signการตรวจหลังโดยให้ผู้ป่วยใช้มือ 2 ข้าง [การแพทย์]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anchoring Groupกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ [การแพทย์]
Animation๑. การทำให้เคลื่อนไหว ๒. การทำภาพเคลื่อนไหว ๓. ภาพเคลื่อนไหว, ๑. การทำให้เคลื่อนไหว
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accord (vt.) ให้ See also: มอบ, ทำให้ Syn. grant, concede, bestlow
afford (vt.) ให้ Syn. provide, give, furnish
bestlow (vt.) ให้ See also: มอบ, ทำให้ Syn. grant, concede
bestow (vt.) ให้ See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้ Syn. confer, donate
dispense (vt.) ให้ See also: จัดหาให้ Syn. share out, deal out
give (vt.) ให้ See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ Syn. bestow, confer, grant Ops. take
enthrone (vt.) ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ) Syn. crown
pile with (phrv.) ให้ (จำนวนมาก) Syn. heap on, heap with
lend to (phrv.) ให้ (บางคน) ยืมไปใช้ประโยชน์ Syn. loan to
administer to (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) กับ
pile onto (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) จำนวนมากกับ Syn. heap on, heap with
heap on (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap upon (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
grant to (phrv.) ให้ (บางสิ่งเช่น เงิน) กับ
administer (vt.) ให้ (ยา) See also: จ่ายยา
contribute (vi.) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)
contribute (vt.) ให้ (เพื่อช่วยเหลือ) Syn. give, donate, provide
get at (phrv.) ให้ (โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง) See also: ติดสินบน Syn. get to
reinstate (vt.) ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม Syn. give back, replace
accredit (vt.) ให้การยอมรับนับถือ See also: ให้เกียรติว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I come in?ให้ฉันเข้าไปได้ไหม
Shall I accompany you?ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
Let me carry your suitcase!ให้ฉันช่วยยกกระเป๋าเสื้อผ้าให้นะ
Let me drive you to school!ให้ฉันขับรถไปส่งคุณที่โรงเรียนนะ
Give him some time to do his jobให้เวลาเขาทำงานบ้าง
Let me take the kids after schoolให้ฉันไปรับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเถอะนะ
Can I help you find something?ให้ฉันช่วยคุณหาของบางอย่างไหม?
Bribe me to keep my mouth shut!ให้สินบนเพื่อปิดปากฉันสิ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I haven't shown it to anyoneฉันไม่เคยโชว์มันให้ใครเห็น
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
I need you to pick me up and drop me off at…ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
He's not inเขาไม่อยู่ จะฝากข้อความไว้ให้เขาไหมครับ
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
Have a good dayขอให้สนุกนะ
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
John, do me a favor?จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
How does she keep it clean?เธอทำให้มันสะอาดได้อย่างไร
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, stop it, kids. I'll give you another dollar.มาสิ, หยุดมัน เด็ก ฉันจะ ให้ ดอลลาร์ อื่น
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว
I let Matthew kiss and have me before I killed him.ฉัน ให้ แมทธิว และมี จูบ ฉัน ก่อนที่ฉันจะ kiIIed เขา
I don't think they would allow that if they didn't have to.ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะอนุญาต ให้ ถ้าพวกเขาไม่ได้มีการ
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน
Let me get a nice big bolt for you. You're tired of nails.เดี๋ยวจะโรยน็อตตัวโต ๆ ให้ เบื่อตะปูแล้วล่ะสิ
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น
Sandman come, Sandman come, and bring Tom - and Sue, and Jack and Julie,มนุษย์ทรายเอ๋ย จงมา ให้ ทอมกับซู แจ็คกับจูลี่
"l for--l for-- l for--l forgive you!ฉันให้ ให้ / ฉัน ให้อภัยเธอ!
Your grandfather gave me that telescope when I was about your age.ปู่แก ให้ กล้องนั่นกับฉัน ...ตอนฉัน อายุเท่าๆแก
Yes, you're probably disappointed.เขาเตรียมพร้อมมาอย่างดี ให้ 80 คะแนน (เขาจะถามอะไรฉันนะ อากาศเป็นยังไงวันนี้?
Then I have to find a guitar teacher for Sarah, pay some bills and schlepping the kids.ฉันหาคนสอนกีตาร์ ให้ Sarah, จ่ายไปแล้ว... ...และก็หาคนลากเด็กๆ ไปเรียนด้วย
So Premier Tojo gave it to Kuribayashi instead.ท่านแม่ทัพใหญ่ โตโจ จึงสั่ง ให้ คูริบายาชิ มาแทน
Pressure dressings applied.Two large bore I.V.S started.ห้ามเลือดไว้แล้ว ให้ น้ำเกลือ 2 ขวดขณะมานี่
Mr. Nakamura used to read the kensei stories to his son hiro.คุณ นากามูระ เคยอ่านเรื่องของเคนเสะ ให้ ฮิโร่ ลูกชายของเขาฟัง
She's the only collapse victim whose body temperature was...อุณหภูมิร่างกายเธอ, ให้ antipyrecticsกับเธอ ชั้นให้แล้ว แต่ไข้ยังสูงอยู่ที่104ทำให้ยังไม่ฟื้นดี
So you gave up the trophy to help Joe man... what's that about?คุณเลยยก ถ้วยรางวัล ให้ โจ ... นั่นเกี่ยวกับอะไร
Did you ever speak with any of his aides?- ให้ ได้คุยกับผู้ร่วมงานเขามั้ย
You know, if you'd let Peter help you, it would hurt less.คุณ ทราบ หาก คุณ ต้องการ ให้ Peter \ ช่วยคุณ ก็ จะ เจ็บ น้อย
He kept saying he didn't want the Company to find out.เขามักจะพูดเสมอว่าไม่ต้องการ ให้ คอมพานีรู้ตัว, ที่จริงแล้ว ,
And so you delivered this "toy box" directly to Steve Howell?งั้นคุณก็จัดส่ง ทอยบ๊อกซ์ ให้ สตีฟ โฮเวลล์โดยตรง?
Supportive care, steroids. Give her 16 of dexamethasone.Supportive care, steroids ให้ dexamethasone เธอ 16
I even mention Sam Crow to Donna, she's gonna bust out crying.แม้แต่ฉันเอ่ยถึงชื่อ Sam Crow ให้ ดอนน่าฟัง เธอจะเริ่มร้องไห้ทันที
Yeah. I want two paragraphs for the Blotter.ใช่ ขอ 2 ย่อหน้า ให้ "เดอะ บล็อตเตอร์"
I'm bringing in a consultant from Homeland to confirm there are no lingering gaps in the CIP firewall.ผมจะใช้ติดต่อกับกองกำลังความมั่นคง และให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่าง ให้ CIP แทรกเข้ามา
I will not let you talk to me this way.ฉัน จะ ไม่ ยอม ให้ เธอ พูด อะไร แบบ นี้
I need you to convince clark to do that.ฉันอยากให้เธอ เกลี้ยกล่อม ให้ คลาก์ ยอมทำตามนี้
LET'S GO FUCKING MENTAL!มา เมา ให้ เละ เลย เว้ยยยย!
I CAN'T WAIT TO SEE BLAIR'S FACEตอนที่เธอพลาดตำแหน่ง พรอมควีน ให้ เนลลี่
Please make Tsukumo-san the leader!ได้โปรด ให้ สึคุโมะซัง เป็นหัวหน้าเถอะครับ!
Let's go down to the Entomology Department and let Professor Crley tell us what kind of cricket Toby is.ไปที่ภาคกีฎวิทยากัน ให้ ศจ.คลอวลีย์ตัดสิน ว่าโทบี้เป็นจิ้งหรีดพันธไหน
Get Dr. Grey a drink, Joe.ช่วยจัด ให้ ดร. เมเรดิธหน่อย เตกิลลาห์
You're grabbing ankle for Michael or Lucifer.ใช่ ถูกต้อง นายจับข้อเท้า ให้ ไมเคิล หรือ ลูซิเฟอร์
In this context, "with me" means for me."กรณีนี้ กับ ฉัน หมายถึ ให้ ฉัน
In this context "for me" could mean "with me."กรณีนี้ ให้ ฉันหมายถึง กับ ฉัน
If you were granted the opportunity, would you not want to meet your father?เจ้าจะยอมทำมันมั้ย ถ้าเป็นโอกาส ให้ เจ้าจะได้เจอพ่อ ?
That girl wouldn't even give Johnny the time of day.ผู้หญิงคนนั้น จะไม่ได้ ให้ จอห์น นี่ เวลาของวัน
Titties flopping in the window like that for everyone to see.นมดิ้น ในหน้าต่างที่ต้องการ ให้ ทุกคนเห็น
Come on now. Let's let Matthew have the girl.มาใน ตอนนี้ ขอ ให้ แมทธิว มี สาว
All right. All right, let's go.ขวา ทั้งหมด ขวา ทั้งหมด ให้ เป็นไป

ให้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้ล้มไป English: to knock
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
八百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
回す[まわす, mawasu] Thai: เวียนให้ทั่ว English: to revolve
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to widen
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้ทรมาน English: to torment
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
招く[まねく, maneku] Thai: ก่อให้เกิด
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: ตลบให้เข้ากัน
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: ทำให้เหมือนกัน
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้
Back to top