ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

award

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *award*, -award-

award ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
award (n.) รางวัล Syn. reward, prize
award (vt.) ให้รางวัล See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ Syn. grant, give, confer
award a decoration to (vt.) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ Syn. award a mark of honor, honor
award a mark of honor (vt.) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ Syn. award a decoration to, honor
award to (phrv.) ให้รางวัลกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
English-Thai: Nontri Dictionary
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The award was given for sabotage activities behind enemy lines.{\cHFFFFFF}รางวัลที่ได้รับสำหรับการก่อวินาศกรรม กิจกรรมหลังเส้นศัตรู
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
And the award for Best Achievement in Sound goes to Kay Colvin and Mychal Smith for Hot and Cold.รางวัลสำหรับเสียงประกอบ ได้แก่.. เคย์ คอลวิน
Presenting the award for Best Song Hollywood's newest royal couple.ผู้แจกรางวัลเพลงดีเด่นได้แก่.. ดาราคู่ขวัญใหม่ของฮอลลีวู้ด
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่"..
Our first award goes to the vampires... for most blood drained in a single evening.รางวัลที่หนึ่งตกเป็นของเหล่าผีดูดเลือด สำหรับผู้ที่ดูดเลือดได้มากที่สุดภายในเย็นวันเดียว
Academy of Sciences lifetime award was laid to rest at Arlington National Cemetery.สถาบันวิทยาศาสตร์ อายุการใช้งานที่ได้รับรางวัล ไปนอนพักที่สุสาน แห่งชาติอาร์ลิงตัน
This award means a lot to us.รางวัลนี้มีความหมายมากกับเรา
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น
I award 10 points to Neville Longbottom.ฉันขอมอบ 10 แต้ม ให้เนวิลล์ ลองบัตทอม

award ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葛莱美奖[Gě lái měi jiǎng, ㄍㄜˇ ㄌㄞˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄤˇ, 葛莱美奖 / 葛萊美獎] Grammy Award (prize for music recording)
奖金[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, 奖金 / 獎金] premium; award money; a bonus
奖品[jiǎng pǐn, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ, 奖品 / 獎品] award; prize
索赔[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, 索赔 / 索賠] compensation; (be awarded) damages
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, 金球奖 / 金球獎] Golden Globe Award
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, 金马奖 / 金馬獎] Golden Horse Film Festival and Awards
百花奖[bǎi huā jiǎng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, 百花奖 / 百花獎] Hundred flowers film prize, awarded since 1962
颁发[bān fā, ㄅㄢ ㄈㄚ, 颁发 / 頒發] issue; promulgate; award
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, 追记 / 追記] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 奥斯卡 / 奧斯卡] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, 奖 / 獎] prize; award; encouragement
奖得主[jiǎng dé zhǔ, ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, 奖得主 / 獎得主] recipient of an award; prize winner
奖赏[jiǎng shǎng, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄤˇ, 奖赏 / 獎賞] reward; prize; an award
图灵奖[Tú líng jiǎng, ㄊㄨˊ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, 图灵奖 / 圖靈獎] Turing Award
魏巍[Wèi Wēi, ㄨㄟˋ ㄨㄟ, 魏巍] Wei Wei (1920-), novelist and poet, author of award-winning novel The East 東方|东方 about the Korean war

award ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウォード[, auo-do] (n) award
アワード[, awa-do] (n) award
グラミー賞[グラミーしょう, gurami-shou] (n) Grammy Awards; Grammy Award
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award
レコード大賞[レコードたいしょう, reko-do taishou] (n) (See 日本レコード大賞) the Japan Record Award
学士院賞[がくしいんしょう, gakushiinshou] (n) Japan Academy award
講談社漫画賞[こうだんしゃまんがしょう, koudanshamangashou] (n) Kodansha Manga Award
贈る[おくる, okuru] (v5r,vt) to send; to give to; to award to; to confer on; (P)
アカデミー賞[アカデミーしょう, akademi-shou] (n) Academy Award; (P)
グラミー[, gurami-] (n) Grammy (award); (P)
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[, maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
二重丸;◎[にじゅうまる, nijuumaru] (n) double circle; 'good work' (equiv. of silver star awarded to children at school)
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
努力賞[どりょくしょう, doryokushou] (n) prize awarded for a person's effort
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution)
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
海側[うみがわ, umigawa] (n) seaward side
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school)
落札者[らくさつしゃ, rakusatsusha] (n) tender winner; successful bidder; contract awardee
裁定[さいてい(P);せいてい, saitei (P); seitei] (n,vs,adj-no) decision; ruling; award; arbitration; (P)
鑑評会[かんぴょうかい, kanpyoukai] (n) (esp. in form 全国◯◯鑑評会) awards ceremony recognizing excellence (e.g. in sake or natto)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)

award ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ[n. exp.] (kham chīkhā) EN: arbitration award FR:
โล่เกียรติยศ[n. exp.] (lō kīettiyo) EN: honorary award ; testimonial plaque ; token of appreciation FR:
มอบ[v.] (møp) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre , octroyer
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out ; award FR: attribuer ; conférer
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
ประกาศนียบัตร[n.] (prakāsanīya) EN: diploma ; certificate ; award ; certificate of recognition FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ประกาศนียบัตร[n.] (prakātsanīy) EN: diploma ; certificate ; award ; certificate of recognition FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
รางวัล[n.] (rāngwan) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip FR: prix [m] ; récompense [f]
รางวัลคุณภาพ[n. exp.] (rāngwan khu) EN: quality award FR:
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ[X] (Rāngwan Khu) EN: Thailand Quality Award (TQA) FR:
แกรมมี่ อวอร์ดส์ = แกรมมี่อวอร์ดส์[TM] (Kraēmmī Awø) EN: Grammy Awards FR:

award ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiedsspruch {m}arbitral award
Auftragsvergabe {f}contract award process
Prämierung {f}awarding of a prize; award ceremony; prize-giving ceremony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า award
Back to top