ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furnish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furnish*, -furnish-

furnish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furnish (vt.) ตกแต่ง See also: ประดับด้วย
furnish (vt.) จัดหาให้ (คำทางการ) Syn. equip, provide, supply
furnish to (phrv.) เปิดโอกาสให้กับ See also: จัดหาให้กับ
furnish weapons (vi.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ Syn. prepare for combat
furnish with (phrv.) ตกแต่งด้วย
furnished (adj.) ซึ่งมีเครื่องเรือนพร้อม See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว Syn. equipped, well-appointed
English-Thai: HOPE Dictionary
furnish(เฟอร์'นิช) vt. จัดหา,จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้., See also: furnisher n., Syn. present
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Curnow asked ground to furnish him with data as to the stress points on Discovery.ดร. นาวถามพื้นดินให้แก่เขา ด้วย ข้อมูลเป็นจุดความเครียด ในดิสคัเฟอรี
If you're not willing to furnish names, there's not a whole lot we can do.ถ้าคุณไม่เต็มใจ จะให้ชื่อพวกเขามา เราก็คงทำอะไรไม่ได้มาก
He reneged on an agreement to furnish me with the items you have.เขารับปากตกลงไว้กับผม
I furnish a service, nothing more.ผมแค่ให้บริการ แค่นั้นเอง
Why should I furnish you with that advice?ทำไมฉันควรแนะนำเธอด้วย
They furnished off an apartment with a two-room Roebucks saleพวกเขาตกแต่งออกพาร์ทเมนท์ที่มีสองห้อง ROEBUCKS ขาย
They rented your place furnished. Jackie said she'd bring your things.เครื่องเรือนคุณอยู่ที่แฟลต แจ้คกี้ว่าจะเอาของคุณมาให้ที่นี่
Such expensive furnishings.เครื่องตบแต่งราคาแพง
I think I told you I was gonna need something furnished.ผมว่าผมบอกคุณไปแล้วนะ ว่าต้องมีการตกแต่งหน่อย
All the apartmentscome furnished,too.ตกแต่งหมดแลวด้วย นะครับ
Yeah,I lovethe furnishings.ใช่! ฉันชอบการตกแต่ง,มันดีมากเลย
I'm staying here a few days, while my apartment is being refurnished.ผมอยู่ไม่กี่วันหรอก อพาร์ทเม้นกำลังตบแต่ง

furnish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆设[bǎi shè, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ, 摆设 / 擺設] furnish and decorate (a room)
陈设[chén shè, ㄔㄣˊ ㄕㄜˋ, 陈设 / 陳設] furnishings
摆设儿[bǎi shè er, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ ㄦ˙, 摆设儿 / 擺設兒] ornaments; furnishings
[jù, ㄐㄩˋ, 具] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state

furnish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
給する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s) to provide; to supply; to furnish
資金を出す[しきんをだす, shikinwodasu] (exp,v5s) to provide with funds; to fund; to advance some capital; to furnish with funds
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P)
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period)
供与[きょうよ, kyouyo] (n,vs) giving; provision; furnishing; (P)
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P)
備品[びひん, bihin] (n) fixtures; furnishings; equipment
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run
取り付ける;取りつける;取付ける[とりつける, toritsukeru] (v1,vt) (1) to furnish; to install; (2) to get someone's agreement; (3) to patronize; to buy usually from the same store
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
家具付き;家具つき[かぐつき, kagutsuki] (adj-no) furnished (apartment, etc.)
家具調度[かぐちょうど, kaguchoudo] (n) household furnishings
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P)
調度が調う[ちょうどがととのう, choudogatotonou] (exp,v5u) to get fully furnished
調度品[ちょうどひん, choudohin] (n) furnishings; implements; equipment

furnish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสดงหลักฐาน[v. exp.] (sadaēng lak) EN: produce evidence ; provide evidence ; furnish proof FR: fournir la preuve
เสนอหลักฐาน[v. exp.] (sanōe lakth) EN: furnish evidence FR:
แต่งบ้าน[v. exp.] (taeng bān) EN: furnish a house FR:
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreū) EN: furniture ; household furnishings FR: mobilier [m] ; meuble [m]

furnish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zimmereinrichtung {f}indoor furnishing
Lieferant {m}furnisher
Mobilien {pl}furnishings
teilmöbliert {adj}partially furnished; partly furnished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furnish
Back to top