ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แห้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แห้ง*, -แห้ง-

แห่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แห่ง (n.) place Syn. ที่
แห้ง (v.) be dry See also: have no moisture, be damp Syn. แห้งแล้ง, แล้ง Ops. เปียก, ชื้น
แห่ง (n.) place See also: location, spot, area, venue, whereabouts, position Syn. ที่, สถานที่
แห่ง (prep.) of Syn. ของ
แห้ง (v.) dehydrate See also: dry up Ops. เปียก
แห้ง (adj.) dried See also: dry, arid, barren, parched Ops. สด
แห้งกรัง (v.) form scales See also: have a covering of dried blood, form a scab Syn. เป็นสะเก็ด
แห้งขอด (v.) run dry See also: run out of, dry up Ops. เต็มเปี่ยม, ล้นเอ่อ, ท่วมท้น
แห่งชาติ (adj.) national
แห่งนั้น (adv.) over there Syn. ตรงนั้น Ops. ที่นี่
แห่งนั้น (pron.) there See also: that place Syn. ตรงนั้น Ops. ที่นี่
แห่งนี้ (adv.) here See also: in this place, at this place Syn. ตรงนี้ Ops. ที่นั่น
แห้งผาก (v.) dry up See also: dry completely Ops. ชื้น, เปียก
แห้งลง (v.) dry out See also: decrease, diminish, lesson, reduce Syn. ลดลง, พร่องลง Ops. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
แห่งหน (n.) place See also: site, spot Syn. แห่ง, ที่, สถานที่
แห่งหน (n.) place See also: site, spot Syn. แห่ง, ที่, สถานที่
แห้งหาย (v.) dry up See also: be parched Syn. แห้ง, เหือดแห้ง
แห้งเกราะ (adj.) arid See also: dry
แห้งเหี่ยว (adj.) dispirited See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา Ops. เปิกบาน, สดชื่น
แห้งเหี่ยว (v.) wither See also: wilt Syn. เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา Ops. สดชื่น, เต่ง, สด
แห้งเหือด (v.) dry up See also: be parched Syn. เหือดแห้ง, แห้ง
แห้งแล้ง (v.) dry Syn. แห้ง, แล้ง Ops. ชุ่มชื้น
แห้งแล้ง (v.) be arid See also: be dry, have dry weather, be waterless Syn. กันดาร, แร้นแค้น
แห่งใด (ques.) where Syn. ที่ไหน, ที่ใด, แห่งไหน
แห่งไหน (ques.) where Syn. ที่ไหน, ที่ใด
แห่งไหน (pron.) where See also: which place Syn. แห่งใด
English-Thai: HOPE Dictionary
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม
aesculapius(เอสคิวเล' เพียส) ชื่อเทพเจ้าแห่งแพทย์ของโรมัน (god of medicine)
aestival(เอส' ทิเวิล) adj. แห่งฤดูร้อน., Syn. estival
aflabbr. American Federation of Labor สหพันธ์แรงงานแห่งอเมริกา
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
air-dryvt., adj. ฝึ่งให้แห้ง, แห้งดีแล้ว
alow(อะโล') adv. ไปทางข้างล่าง,อยู่ใต้. -alow and aloft ทุกหนทุกแห่ง, Syn. everywhere
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt)
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
anu(อา' นู) ชื่อเทพเจ้าแห่งสวรรค์ (god of heaven)
anyplace(เอน'นีเพรสฺ) adv. ที่ไหนก็ตาม,ทุกหนทุกแห่ง, Syn. anywhere)
anywhere(เอน'นีแวร์) adv. ที่ไหนก็ตาม,ไหน ๆ ,ทุกแห่ง (in,at,or to any place)
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
asian(เอ'เ?ิน,เอ'เชิน) adj. แห่งเอเชีย. -n. ชาวอาเซีย
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา
assur(แอส'เซอะ) n. เทพเจ้าแห่งสงคราม, Syn. Ashur, Asshur, Asur
astraea(แอสทรี'อะ) n. เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (goddess of justice)
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
aurora(ออรอ' ระ) n. แสงอรุโณทัย, แสงเงินแสงทองในบรรยากาศเบื้องบน, เทพธิดาแห่งอรุณของโรมันโบราณ, แสงอรุณ, Syn. dawn)
pahlavi(พา'ละวี) n. พระเจ้าชาร์แห่งอิหร่าน
avionics(เอวีออน'นิคซ) n. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอีเลคทรอนนิคส์แห่งการบิน (in aviation)
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
aridity(n) ความแห้งแล้ง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
currant(n) ลูกเกด,องุ่นแห้ง
Czar(n) พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
drier(n) ไดร์,เครื่องทำให้แห้ง,การดูดความชื้น
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล
EBB ebb tide(n) น้ำลด,น้ำลง,น้ำแห้ง
emaciate(vt) ทำให้ผอม,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ผอมแห้ง
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
filet(n) ชิ้นปลาที่ไม่มีก้าง,ปลาแผ่น,เนื้อแผ่น,เนื้อแห้ง
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
fodder(n) หญ้าแห้ง,ฟาง,อาหารสัตว์
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
hay(n) หญ้าแห้ง
haycock(n) กองหญ้าแห้ง
Kaiser(n) พระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมัน
local(adj) ประจำท้องถิ่น,ภายในเมือง,ของตำบล,เฉพาะแห่ง
locally(adv) ในท้องถิ่น,ภายในเมือง,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน
Mars(n) ดาวอังคาร,เทพเจ้าแห่งสงคราม
omnipresence(n) การอยู่ทั่วไปทุกแห่งในเวลาเดียวกัน
omnipresent(adj) อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
pantheism(n) ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกแห่ง
parch(vt) ทำให้แห้ง,ทำให้เกรียม,ย่าง,ปิ้ง
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
continentalแห่งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xer(o)-; xeroticแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acheneผลแห้งเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ANSI (American National Standard Institute)แอนซี (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
baked tongueลิ้นแห้งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
casus belli (L.)เหตุแห่งสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chef de l'Etat (Fr.)ประมุขแห่งรัฐ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cough, dryไอแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desiccate; exsiccateทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry airอากาศแห้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emaciationอาการผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
husk; hull๑. เปลือกแห้ง [ผล, เมล็ด]๒. แกลบ [ธัญพืช] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
knight๑. สมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์๒. ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation๑. การออกกฎหมาย, การตรากฎหมาย๒. กฎหมาย, บทบัญญัติแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-leviableไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
localเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง, เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Musesนพเทวีแห่งศิลปศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
national๑. ชนชาติ๒. ของชาติ, แห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national parkอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national securityความมั่นคงแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
NTSC (National Television Standards Committee)เอ็นทีเอสซี (คณะกรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
park, nationalอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthisis๑. วัณโรค [มีความหมายเหมือนกับ consumption ๑ และ tuberculosis]๒. วัณโรคปอด [มีความหมายเหมือนกับ pneumonophthisis; tuberculosis, pulmonary]๓. โรคผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule of lawหลักนิติธรรม, หลักบังคับแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyxidium; circumscissile capsule; pyxisผลแห้งแตกแบบฝาเปิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-esteemความภูมิใจแห่งตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
site licenseใบอนุญาตเฉพาะแห่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subject toภายใต้บังคับแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective-ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crustedแห้งเป็นสะเก็ด [การแพทย์]
Dryแห้ง [การแพทย์]
Air-Dryingการทำให้แห้งในบรรยากาศปกติ [การแพทย์]
American Academy of Pediatricsสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aphoniaอาการเสียงแห้ง; อะโฟเนีย, อาการ; พูดไม่มีเสียงเพียงแต่ปากขมุบขมิบ; ไม่มีเสียงเลย; พูดไม่มีเสียง; พูดไม่มีเสียงเพียงปากขมุบขมิบ [การแพทย์]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Brassyไอเสียงแห้ง [การแพทย์]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Collaborative Testsความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการหลายแห่ง [การแพทย์]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Conflict of lawsการขัดกันแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Copraเนื้อมะพร้าวแห้ง [เศรษฐศาสตร์]
Crenationเหี่ยวแห้ง [การแพทย์]
Dentitionการขึ้นของฟัน,การครอบฟัน,ฟัน,ลักษณะการขึ้น,ลักษณะแห่งฟัน [การแพทย์]
digestive enzymeเอนไซม์ย่อยอาหาร, เอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร มีหลายชนิดซึ่งจะย่อยอาหารเฉพาะอย่าง เช่นลิเพสย่อยอาหารพวกไขมัน โปรตีนเอสย่อยอาหารพวกโปรตีน  มอลเทศย่อยอาหารพวกแห้ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dried bael juiceน้ำมะตูมผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dry docksอู่แห้ง [TU Subject Heading]
Dry iceน้ำแข็งแห้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dryer เครื่องทำแห้ง อุปกรณ์ที่ทำให้สาร เช่น สลัดจ์มีความชื้นน้อยลงมากจนแห้ง [สิ่งแวดล้อม]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dryingการทำแห้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Eccentricขอบเดียวของลำไส้,เป็นเฉพาะแห่ง,บริเวณริมเซลล์,นอกศูนย์กลาง [การแพทย์]
Emaciatedผอมแห้ง [การแพทย์]
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
FAOองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ [การแพทย์]
follicleฟอลลิเคิล, 1. กลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวกันมีลักษณะคล้ายถุง (ดู graafian follicle ประกอบ) 2. ผลแห้งชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นฝัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
FORTRANภาษาฟอร์แทรนภาษาเีขียนโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งพัฒนาโดย จิม แบคคัส แห่งบริษัทไอบีเอ็ม ในช่วงปี 2497 - 2501 [คอมพิวเตอร์]
Freeze-dryingการทำแห้งเยือกแข็ง [TU Subject Heading]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arid (adj.) แห้ง See also: แห้งแล้ง Syn. dry
dry (vi.) แห้ง See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง Syn. condense, preserve, dehydrate, harden Ops. dilute, moisten, soften
dry (adj.) แห้ง See also: ไม่เปียกชื้น, แห้งแล้ง, แห้งตึง, ไอแห้งๆ, คอแห้งผาก
sear (adj.) แห้ง See also: เหี่ยวย่น
sere (adj.) แห้ง See also: เหี่ยวย่น
xer (adj.) แห้ง
xero (adj.) แห้ง
governmental (adj.) แห่งการปกครอง See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
fish out (phrv.) แห้งขอด Syn. farm out
run dry (phrv.) แห้งขอด (เช่น แม่น้ำ) See also: แห้งผาก
imperial (adj.) แห่งจักรพรรดิ See also: เป็นของจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับราชอาณาจักร Syn. sovereign
Malay (adj.) แห่งมลายู
oceanic (adj.) แห่งมหาสมุทร
bone dry (adj.) แห้งมาก See also: แห้งผาก
ultradry (adj.) แห้งมาก See also: แห้งกว่าปกติ
aestival (adj.) แห่งฤดูร้อน Syn. estival
estival (adj.) แห่งฤดูร้อน
Guatemala (adj.) แห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาในละตินอเมริกา
coarsen (vi.) แห้งหยาบ
metropolitan (adj.) แห่งเมืองหลวง See also: เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับเมืองใหญ่, เกี่ยวกับเมืองสำคัญ Syn. urban, civic Ops. rural, country, village
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel like I've seen you somewhereฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
Get the children out of the plazaเอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
I have trash all over the placeฉันมีขยะทิ้งไว้ทั่วทุกหนทุกแห่ง
It would be nice to be a member of a clubมันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
We went to a beautiful beachพวกเราไปที่หาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่ง
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
Will it be okay if I go to the village?หากผมจะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นคงได้ใช่ไหม?
But maybe he's still out there somewhereแต่บางทีเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นั้นตรงไหนสักแห่ง
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
This cafร้านกาแฟแห่งนี้คิดค่ากาแฟแพงมาก
I put my phone down somewhere and now I can't find itฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้ฉันหามันไม่เจอ
We need somewhere to hideเราต้องหาที่ซ่อนตัวสักแห่ง
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณทั่วทุกหนแห่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nobody trusts anybody now.อาร์.เจ.แม๊คเรดดี้ คนขับเฮลิคอปเตอร์ แห่ง กองกำลัง ยู.เอส. หมายเลข 31 รายงาน
The most feared and least seen dog in Castle Rock.สุนัขจอมโหดที่สุด แห่ง แคสเซิ่ล ร็อค
There are four towers, four guards, here, here, here and here.มีหอคอย 4 แห่ง ยาม 4 คน นี่ นี่ นี่ แล้วก็นี่
There's a thousand and one places he could have hid the body in this house.มีที่เป็นพัน ๆ แห่ง ที่เขา จะซ่อนศพไว้ในบ้าน
You remember Archimedes of Syracuse? Eh?เธอยังจำ อาร์คีมีดีส แห่ง ไซราคิวส์ ได้ไหม?
Bag End, Bagshot Row, Hobbiton, Westfarthing the Shire Middle-earth.บ้าน แบ๊กเอนด์ ,แบ๊กช๊อต โรว์ ,ตำบล ฮ๊อบบิทตัน ,มณฑล เวสต์ฟาร์ธิง ...ดินแดนไชร์ ... แห่ง มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธ
It has about four or five restaurants and about a dozen other shops.ภัตตาคารประมาณ 4-5 แห่ง และร้านค้าอื่น ๆ อีกสิบกว่าร้าน
In one of my nine lives I was the great cat burglar of Santiago de Compostella!หนึ่งในเก้าชีวิตฉันน่ะ เคยเป็นสุดยอดจอมโจร แห่ง Santiago de Compostella!
There's like three other sites just like this, but this one's got a lot more stuff than the other ones.มีอีก 3 แห่ง เหมือนอันนี้ แต่อันนี้มี อะไรดีๆ มากกว่าอีกอันหนึ่ง
I am Kal-El of Krypton.ข้าคือ คา-เอล แห่ง คริปตัน
I am Godfrey, the baron of Ibelin.ข้าชื่อ ก็อดฟรีย์ บารอน แห่ง อีเบอลิน.
Rise a knight and Baron of Ibelin.จงลุกขึ้นอัศวิน และ บารอน แห่ง อีเบอลิน.
He says the Baron of Ibelin is old.เขาบอกว่า บารอน แห่ง อีเบอลิน แก่กว่านี้.
Form a defense line!ทัพมีดปลิดชีพ แห่ง ดองรานดุค
Officer Yeon, wouldn't it be better if we avoided any unnecessary killings?พวกนี้เป็นใครกัน พวกนั้นคือ ทัพมีดปลิดชีพ แห่ง ดองรานดุค องค์รักษ์ ยวน
I don't know how they're gonna check 15 silos in 40 minutes.เราจะตรวจสอบคลังจรวด 15 แห่ง ใน 40 นาทีได้ยังไง?
This is a request from an important bishop of Opus Dei.นี่เป็นคำขอสำคัญของบิชอป แห่ง โอปุสเดอิ
So I'm gonna send it out to a couple radio stations, see how it plays.งั้นฉันจะส่งไปตามสถานีวิทยุซัก 2-3 แห่ง แล้วดูว่าเป็นไง
There's over 200 regional banks in the U.S. Alone that have nothing like the sophistication of the system you developed for Landrock.มีธนาคารมากกว่า 200 แห่ง ในสหรัฐ โดดเดี่ยว... ...ที่ไม่เชี่ยวชาญกับเรื่องทางโลก ของระบบที่คุณพัฒนาให้กับ Landrock.
I'm East High's 'TNT' Min Su Park, you fuckers.ฉัน East High แห่ง TNT ปาร์ มิน ซู แก ไอ้เวร
Here son, it's thread from sai baba of shirdi.นี่ลูก, นี่คือด้าย จาก ไส บา บา แห่ง shirdi
How you killed the black bear of sakashita, your love of the swordsmith's daughter, and you defeat the terrible white bearded warlord and save the village of otsu.เรื่องราวที่คุณฆ่า หมีดำ แห่ง ซาคาชิตะ, เรื่องความรักของคุณ กับลูกสาวช่างตีเหล็ก และเรื่องคุณปราบ จอมทัพเคราขาว ผู้ชั่วร้าย
That means it specifies 5 targets for destruction and 7 targets for assassination.นั่นหมายความว่า มันเล็งเป้าทำลายไว้ 5 แห่ง และลอบสังหาร 7 เป้าหมาย
Well, you know what? Dried's all we got, okay, kiddo?ก็หนูรู้อะไรล่ะ แห้ง ๆ แบบนี้แหละ เราจะทำ โอเคนะ
Aristophanes of Naxos.อริสโตเฟ่น แห่ง แน๊กซอส
Not to be confused with the Aristophanes from Corinth. That hack.อย่าสับสนกับ อริสโตเฟ่น แห่ง โครินท์ นั้นมันขโมย
And was most recently court poet to the king of Elam.และเคยอยู่ในสภานักกวี ของ กษัตริย์ แห่ง อีลาม เมื่อไม่นานนี้
The Shield of Cronos. That's completely discredited.โล่ห์ แห่ง โครนอส นั่นไม่ได้เรื่อง
And presented as a gift to the Queen of the Underworld.และถูกมอบเป็นของขวัญ แด่ ราชินี แห่ง ยมโลก
Illyrian honor calls.เกียรติยศ แห่ง อิลิเรียล เรียกหา
For the love of Zeus!ด้วยความรัก แห่ง ซุส
Citizens of Akkad, I give you your new king.ประชาชน แห่ง อัคคาด ข้าขอแนะนำกษัตริย์องค์ใหม่ของพวกท่าน
Son of Hammurabi, Shalmaneser.ลูก แห่ง ฮัมมูราบิ ชาล์มาเนสเซอร์
People of Akkad, we have passed through a very hard time.ประชาชน แห่ง อัคคาด เราได้ผ่านเวลาอันมืดมน
He said something about Olympia and Neptune's Trident.เขาพูดบางสิ่งเกี่ยวกับ โอลิมเปีย และ หอกสามง่าม แห่ง เนปจูน
Lady Helen of Mora.ท่านหญิง เฮเลน แห่ง มอร่า
I stopped at four bars got a new appreciationผมแวะเข้าบาร์ 4 แห่ง ได้ความรู้ใหม่
The owners of serrano point and six other power plants across theเจ้าของโรงไฟฟ้า เซอราโน พอร์ยและโรงงานอื่นอีก 6 แห่ง ของชาติ
Of the 20 self-described pickup artist classes in the area,จากคลาสสอนวิชาหิ้วสาว 20 แห่ง ในบริเวณนี้
It bears the mark of Nimueh.มันคือ สัญลักษณ์ แห่ง นีมูเอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แห้ง
Back to top