ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dilute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dilute*, -dilute-

dilute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dilute (vi.) เจือจาง See also: จาง Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute Ops. depollute
dilute (adj.) ซึ่งเจือจาง Syn. adulterate, thin, watery Ops. pure, unmixed
dilute (vt.) ทำให้เจือจาง See also: ทำให้จาง Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute Ops. depollute
dilute with (phrv.) ทำให้เจือจางด้วย
dilute with (phrv.) ทำให้อ่อนแอ See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
diluted (adj.) เจือจางเกินไป Syn. watery, weak
English-Thai: HOPE Dictionary
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
English-Thai: Nontri Dictionary
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dilute Indigocarmineการฉีดสีอินดิโกคาร์มีนอย่างเจือจาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนลง (v.) dilute Syn. จืดจาง, จาง, ลดลง Ops. เข้มข้น
เจือจาง (v.) dilute Syn. จืดจาง, จาง, อ่อนลง, ลดลง Ops. เข้มข้น
เจือจาง (adj.) diluted See also: thin
หัวกะทิ (n.) undiluted coconut milk
หัวกะทิ (n.) undiluted coconut milk Ops. หางกะทิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it alright to dilute with water?ผสมน้ำเปล่าดีมั้ยคะ?
'Cause you may need to dilute it to award shares to new investors.เพราะคุณต้องลดมูลค่าหุ้น ให้กับผู้ลงทุนใหม่
And they don't dilute the whiskey, the way a tight plan doesn't obscure its objectives.และไม่เจือจางรสชาติของวิสกี้
That's why users dilute it with tea.ใช่ เพราะงั้นผู้เสพถึงต้องเจือจางมันกับชาก่อน
This will coat your throat and help dilute the bleach.นี่จะช่วยเรื่องคอคุณ และช่วยเจือจางน้ำยาฟอกขาว
We need to dilute the poison in his bloodstream.เราต้องทำให้ยาพิษในกระแสเลือดของเขาจางลง
We're gonna need a few more guests just to dilute the alcohol content.เราอาจต้องการแขกเพิ่มอีกหน่อย - เพื่อเจือจางแอลกอฮอล์พวกนั้น
And all that fresh water came rushing out, ripping open the St. Lawrence there, and it diluted the salty, dense, cold water, made it fresher and lighter, so it stopped sinking.น้ำใหม่เหล่านั้นไหลบ่าออกมา ฉีกเปิดเซ็นต์ลอว์เร็นซ์ตรงนั้น และมันเจือจางน้ำที่เค็ม เข้มข้น และ เย็น
Oh, I found some streaks, so I'm wiping them down with undiluted red wine vinegar.โอ ผมเห็นรอยน่ะ ผมเลยจัดการขัดมันด้วยน้ำส้มไวน์แดงเข้มข้น
I'm here because sarah connor is a diluted,ฉันอยู่ที่นี่ เพราะซาร่า คอนเนอร์ จางหายไป
How much were your shares diluted? How much were his?หุ้นนายลดลงเท่าไร ของเขาลดลงเท่าไร
What was Mr. Zuckerberg's ownership share diluted down to?หุ้นคุณซัคเคอร์เบิร์กลดลงไปเท่าไร

dilute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
摊薄后每股盈利[tān bó hòu měi gǔ yíng lì, ㄊㄢ ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ˊ ㄌㄧˋ, 摊薄后每股盈利 / 攤薄後每股盈利] diluted earnings per share
[xī, ㄒㄧ, 稀] diluted; sparse
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen

dilute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
希塩酸;稀塩酸[きえんさん, kiensan] (n) dilute hydrochloric acid
希硝酸[きしょうさん, kishousan] (n) dilute nitric acid
希硫酸;稀硫酸[きりゅうさん, kiryuusan] (n) dilute sulfuric acid; dilute sulphuric acid
希酸;稀酸[きさん, kisan] (n) dilute acid
水で薄める[みずでうすめる, mizudeusumeru] (v1) to water down; to dilute with water
炭酸で割る[たんさんでわる, tansandewaru] (v5r) to dilute with soda
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
割る[わる, waru] (v5r,vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P)
原液[げんえき, gen'eki] (n) undiluted solution (of)
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
希釈液[きしゃくえき, kishakueki] (n) diluted solution
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P)
薄める[うすめる, usumeru] (v1,vt) to dilute; to water down; (P)

dilute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute FR: ajouter ; diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate FR: mélanger ; ajouter
ลดปริมาณ[v. exp.] (lot parimān) EN: dilute FR:
น้ำชา[n. exp.] (nām chā) EN: tea ; dilute jasmine tea FR: thé [m] ; infusion [f]
อ่อนลง[v. exp.] (øn long) EN: dilute FR:
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
เจือจาง[adj.] (jeūajāng) EN: diluted ; faded FR: dilué
สิ่งเจือปน[n. exp.] (sing jeūapo) EN: something adulterated ; diluted substance ; mixed substance FR: impuretés [fpl]

dilute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dünnsäure {f}dilute acid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dilute
Back to top