ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

country

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *country*, -country-

country ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
country (adj.) เกี่ยวกับชีวิตชนบท See also: บ้านนอก, ลูกทุ่ง Syn. rural, rustic
country (n.) ประชาชนในประเทศ
country (n.) ประเทศ Syn. state, land
country (n.) พื้นที่ทำการเกษตร Syn. farmland, farming district
country (n.) ภูมิลำเนา See also: ถิ่นที่อยู่ Syn. homeland, native
country dance (n.) การเต้นรำหมู่ในโรงนา Syn. square dance
countryfied (adj.) ที่มีลักษณะเป็นชนบท Syn. countrified, rustic
countryman (n.) คนต่างจังหวัด Syn. rustic, farmer
countryman (n.) เพื่อนร่วมชาติ Syn. fellow citizen, national
countryseat (n.) คฤหาสน์ในต่างจังหวัด
countryside (n.) ชนบท See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด Syn. rural area, rural district
countrywoman (n.) พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา Syn. layman, countryman
English-Thai: HOPE Dictionary
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
countryfied(คัน'ทรีไฟดฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของบ้านนอกหรือชนบท., Syn. countrified
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople,rustics
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ,เพื่อนร่วมประเทศ,ประชากรของประเทศ,คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot,rustic -pl. countrymen
countryside(คัน'ทรีไซดฺ) n. ส่วนที่เป็นชนบท,ชาวชนบท
English-Thai: Nontri Dictionary
country(adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการผังเมือง (n.) Department of Town and Country Planning
สำนักผังเมือง (n.) Department of Town and Country Planning
ชาติ (n.) country See also: nation Syn. ประเทศ, ประเทศชาติ
ชาติบ้านเมือง (n.) country See also: state, nation Syn. ชาติ, ประเทศ
บ้านนอก (n.) country See also: countryside Syn. ชนบท, ต่างจังหวัด, บ้านป่า, ชานเมือง, นอกเมือง Ops. เมืองกรุง
บ้านป่า (n.) country See also: countryside Syn. ชนบท, ต่างจังหวัด, ชานเมือง, นอกเมือง Ops. เมืองกรุง
บ้านเมือง (n.) country See also: state, nation Syn. ชาติ, ชาติบ้านเมือง, ประเทศ
ประเทศ (n.) country See also: nation, state, land Syn. ชาติ, รัฐ, บ้านเมือง, แว่นแคว้น, ประเทศชาติ
แคว้น (n.) country See also: nation, state Syn. แว่นแคว้น, ดินแดน, ประเทศ, รัฐ
คนต่างจังหวัด (n.) countryman See also: country person, rustic, rural person Syn. คนบ้านนอก, คนชนบท Ops. คนเมือง, คนกรุง
ชนบท (n.) countryside See also: up-country, the country, rural areas Syn. บ้านนอก, ต่างจังหวัด Ops. เมือง, เมืองหลวง, กรุง
การกู้ชาติ (n.) saving the country
ขายชาติ (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายบ้านขายเมือง
ขายชาติบ้านเมือง (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายชาติ
ขายบ้านขายเมือง (v.) betray one´s country See also: commit treason Syn. ขายชาติ, ขายชาติบ้านเมือง
ครองบ้านครองเมือง (v.) govern a country See also: be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power
ครองเมือง (v.) govern a country See also: be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power Syn. ครองบ้านครองเมือง
ชาติมหาอำนาจ (n.) powerful country See also: advanced country, developed country
ต่างถิ่นต่างแดน (n.) foreign country
ต่างบ้านต่างเมือง (n.) foreign country Syn. ต่างถิ่นต่างแดน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
One country I would like to visit is Franceประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
How long have you been in this country?คุณอยู่ที่ประเทศนี้มานานแค่ไหนแล้ว?
It sounds like it's raining all year long in your countryฟังดูเหมือนฝนตกตลอดทั้งปีในประเทศของคุณ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are here tonight to rid the country of a tyrant.เรามาที่นี่คืนนี้ เพื่อล้มล้างจอมปีศาจ
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
He may be the single most popular man in his country today.{\cHFFFFFF}เขาอาจจะเป็นคนเดียวที่นิยมมากที่สุด คนที่อยู่ในประเทศของเขาในวันนี้
Once that happens, North Sarkhan can't take this country over, because it's very difficult to subvert people that have... enough to eat and a capacity to defend themselves.{\cHFFFFFF}ครั้งที่เกิดขึ้นเหนือ Sarkhan ไม่สามารถใช้ประเทศนี้มากกว่า {\cHFFFFFF}เพราะมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะล้มล้างคนที่มี ... {\cHFFFFFF}พออยู่พอกินและ ความสามารถในการปกป้องตัวเอง
Sarkhan is an old country with a young government.{\cHFFFFFF}Sarkhan เป็นประเทศที่เก่า กับรัฐบาลหนุ่ม
Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.{\cHFFFFFF}Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... {\cHFFFFFF}about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.
The country will never be more united against them than tomorrow... when the news will become public.{\cHFFFFFF}The country will never be more united against them than tomorrow... {\cHFFFFFF}when the news will become public.
And now my country explodes, and you still cling to your rightness.{\cHFFFFFF}And now my country explodes, and you still cling to your rightness.
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ.
My youngest son was forced to leave this country because of this Sollozzo business.My youngest son was forced to leave this country because of this Sollozzo business.
My country is too small for both of us, but I have a colonial possession 1 foot to your left.ประเทศของฉันเล็กเกินไปสำหรับเราสองคน แต่ฉันมีอาณานิคมอยู่ทางซ้ายของเธอ

country ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总司令[zǒng sī lìng, ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 总司令 / 總司令] commander-in-chief; top military commander for a country or theater of operations
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
原产国[yuán chǎn guó, ㄩㄢˊ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ, 原产国 / 原產國] country of origin
国家代码[guó jiā dài mǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 国家代码 / 國家代碼] country code
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, 土包子] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 酋长国 / 酋長國] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief
保家卫国[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, 保家卫国 / 保家衛國] guard home, defend the country (成语 saw); national defense
伽倻[Jiā yē, ㄐㄧㄚ ㄧㄝ, 伽倻] Kaya; a country or province to the South of Silla 新羅|新罗 in south Korea around 500 AD
国泰民安[guó tài mín ān, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄢ, 国泰民安 / 國泰民安] The country is prosperous and the people live in peace
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 富国 / 富國] rich country; make the country wealthy (political slogan)
飞地[fēi dì, ㄈㄟ ㄉㄧˋ, 飞地 / 飛地] land of one country enclosed within another; a salient
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
国号[guó hào, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 国号 / 國號] title of current dynasty (as the name of China), such as Tang or Ming; name of a country (such as People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 or Republic of China 中華民國|中华民国)
爱国如家[ài guó rú jiā, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨˊ ㄐㄧㄚ, 爱国如家 / 愛國如家] to love one's country as one's own family (praise for a virtuous ruler)
盟邦[méng bāng, ㄇㄥˊ ㄅㄤ, 盟邦] ally; allied country
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚太国家 / 亞太國家] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation
亚洲国家[Yà zhōu guó jiā, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚洲国家 / 亞洲國家] Asian country; Asian nation
巴斯克[Bā sī kè, ㄅㄚ ㄙ ㄎㄜˋ, 巴斯克] Basque; the Basque Country
盲流[máng liú, ㄇㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, 盲流] blind influx; country-to-city migrant without definite prospects
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 坎塔布连 / 坎塔布連] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country
京城[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, 京城] capital of a country
京都[Jīng dū, ㄐㄧㄥ ㄉㄨ, 京都] the capital (of a country); Kyōto (Japan)
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, 同胞] fellow citizen or countryman
城乡[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, 城乡 / 城鄉] city and countryside
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, 国内 / 國內] domestic; internal (to a country); civil
宪法[xiàn fǎ, ㄒㄧㄢˋ ㄈㄚˇ, 宪法 / 憲法] constitution (of a country)
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, 侨胞 / 僑胞] countryman living abroad
[guó, ㄍㄨㄛˊ, 国 / 國] country; nation; state; national; surname Guo
国土[guó tǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ, 国土 / 國土] country's territory; national land
国家[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 国家 / 國家] country; nation; state
国度[guó dù, ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, 国度 / 國度] country
野外[yě wài, ㄧㄝˇ ㄨㄞˋ, 野外] countryside; areas outside the city
债权国[zhài quán guó, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 债权国 / 債權國] creditor country
越野赛跑[yuè yě sài pǎo, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ, 越野赛跑 / 越野賽跑] cross-country running
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 国情 / 國情] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union
报国[bào guó, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄛˊ, 报国 / 報國] dedicate oneself to the service of one's country
发展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 发展中国家 / 發展中國家] developing country

country ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period)
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel
カントリー[, kantori-] (n) country
カントリーアンドウェスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western
カントリーアンドウエスタン[, kantori-andouesutan] (n) country and western
カントリーウエア[, kantori-uea] (n) country wear
カントリーウオーク[, kantori-uo-ku] (n) country walk
カントリーエレベーター[, kantori-erebe-ta-] (n) country elevator
カントリークラブ[, kantori-kurabu] (n) country club
カントリーブルース[, kantori-buru-su] (n) country blues
クロスカントリースキー[, kurosukantori-suki-] (n) cross country skiing
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping)
一死報国[いっしほうこく, isshihoukoku] (n) dying for one's country
他郷[たきょう, takyou] (n) another place; foreign country
債務国[さいむこく, saimukoku] (n) debtor nation; debt-laden country; debtor country
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
内陸国[ないりくこく, nairikukoku] (n) landlocked country
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea)
半開国[はんかいこく, hankaikoku] (n) underdeveloped country; half-civilized country; half-civilised country
国を売る[くにをうる, kuniwouru] (exp,v5r) to betray one's country (to an enemy)
国内外[こくないがい, kokunaigai] (exp,adj-no) domestic and foreign; inside and outside the country
国原[くにばら, kunibara] (n) spacious country
国系[こっけい, kokkei] (suf) country of origin; ethnicity
国者[くにもの, kunimono] (n) (1) (arch) (See 田舎者) country bumpkin; (2) (arch) someone from the same part of the country
在家[ざいけ;ざいか, zaike ; zaika] (n,adj-no) (1) (ざいけ only) {Buddh} (See 出家) laity; layman; laywoman; laic; (2) country home
売国[ばいこく, baikoku] (n) selling out (betrayal) of one's own country
天下無類[てんかむるい, tenkamurui] (n,adj-no) peerless (unparalleled, matchless, unequaled) in the country
密出国[みつしゅっこく, mitsushukkoku] (n,vs) (See 密入国) smuggling oneself out of a country
小国寡民[しょうこくかみん, shoukokukamin] (n) small country with a small population (The Chinese philosopher Lao-tze's ideal of a state)
属人法[ぞくじんほう, zokujinhou] (n) law of the country where a person habitually resides or is a national; law applicable to a person or to a person's legal problems
島国根性[しまぐにこんじょう, shimagunikonjou] (n,adj-no) insularism; insularity; island country mentality
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
後進国[こうしんこく, koushinkoku] (n) (sens) undeveloped country; third world country
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
憂国慨世[ゆうこくがいせい, yuukokugaisei] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P)
未開国[みかいこく, mikaikoku] (n) uncivilized country
Japanese-English: COMDICT Dictionary
国コード[くにコード, kuni ko-do] country code
国別コード[こくべつコード, kokubetsu ko-do] country code
国名[こくめい, kokumei] country name
国名コード[こくめいコード, kokumei ko-do] country code
国番号[くにばんごう, kunibangou] country code
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country

country ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathē) EN: civilized country FR: pays civilisé [m]
อรินทร์[n.] (arin) EN: enemy of a king ; enemy of a country ; public enemy FR:
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation FR: nation [f] ; État [m] ; pays [m] ; royaume [m]
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang j) EN: the country will be in flames FR: le pays va s'enflammer
บ้านนอก[n.] (bānnøk) EN: countryside ; country FR: campagne [f]
บ้านเรา[n. exp.] (bān rao) EN: our country ; our locality FR: chez nous
ชัค-[pref.] (chakkha-) EN: land ; country FR:
ชาวชนบท[n. exp.] (chāo chonna) EN: country people ; rustic FR: ruraux [mpl]
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชาติบ้านเมือง[n. exp.] (chāt bānmeū) EN: country FR:
ชาติมหาอำนาจ[n. exp.] (chāt mahā-a) EN: powerful country FR: puissance [f]
ชาติ-[pref.] (chātti-) EN: nation ; country ; people FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m]
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: countryside ; country ; rural area ; upcountry FR: campagne [f] ; région rurale [f]
แดน[n.] (daēn) EN: country ; land ; territory FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]
ด้าว[n.] (dāo) EN: land ; territory ; country ; region ; area FR: territoire [m]
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เด็กชนบท[n. exp.] (dek chonnab) EN: rustic boy ; country boy FR: enfant de la campagne [m, f]
เด็กต่างจังหวัด[n. exp.] (dek tāngjan) EN: rustic boy ; country boy FR:
ดินแดน[n. exp.] (din daēn) EN: territory ; country ; land FR: territoire [m] ; pays [m]
เดินทางออกนอกประเทศ[v. exp.] (doēnthāng ø) EN: leave the country FR: quitter le pays
เอกภาคี[n.] (ēkaphākhī =) EN: unilateral country FR:
การกู้ชาติ[n. exp.] (kān kū chāt) EN: saving the country FR:
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
ขายบ้านขายเมือง[v.] (khāibānkhāi) EN: betray one's country FR:
ขายชาติ[v.] (khāichāt) EN: sell out the country ; commit treason ; betray one's country ; renegade FR: vendre la nation ; vendre le pays
ขันโตกดินเนอร์[n. exp.] (khantōk din) EN: Northern country style dinner FR:
เข้าเมือง[v. exp.] (khao meūang) EN: immigrate ; enter a country FR: immigrer
เข้ายึดครองประเทศ[v. exp.] (khao yeutkh) EN: occupy a country FR: occuper un pays
ครองเมือง[v. exp.] (khrøng meūa) EN: rule ; rule a country FR:
แคว้น[n.] (khwaēn) EN: country ; nation ; state ; region ; territory ; land FR: pays [m] ; région [f] ; territoire [m] ; État [m]
กินเมือง[v.] (kinmeūang) EN: govern ; rule a country ; rule FR:
กลืนชาติ[v. exp.] (kleūn chāt) EN: swallow up the nation ; swamp the country ; annex a country FR:
ก๊ก[n.] (kok) EN: nation ; state ; country FR: nation [f]
กรมโยธาธิการและผังเมือง[org.] (Krom Yōthāt) EN: Department of Public Works and Town & Country Planning FR:
กรุง[n.] (krung) EN: state ; country ; nation ; kingdom FR: pays [m] ; nation [f] ; royaume [m]
กู้บ้านกู้เมือง[v. exp.] (kū bān kū m) EN: save the country FR:
แหล่งกำเนิดสินค้า[n. exp.] (laeng kamno) EN: country of origin FR:
ลูกทุ่ง[n.] (lūkthung) EN: Thai country music ; Thai funk ; Thai folk music ; country music ; luk thung FR: luk thung [m] ; musique country thaïlandaise [f]
ลูกทุ่งเสียงทอง[n. exp.] (lūkthung sī) EN: best Thai country music FR:

country ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarland {n}agrarian country
Alpenland {n}alpine country
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Flachland {n}flat country
Gastland {n}host country
Bergland {n}mountainous country
Nationalgefühl {n}national feeling; feeling for one's country
Vaterland {n}native country
Schwellenland {n} [pol.]newly industrializing country (NIC)
Feld {n}; offenes Gelände | auf freiem Feldopen country | in the open country
Raumordnung {f}town and country planning
Straße-Gelände-Reifen {m}town and country tyre
Landesverräter {m}traitor of his country
Bauernmöbel {n}country furniture
Bauernregel {f}country saying
Bauerntopf {m}country casserole
Bauernweisheit {f}country lore
Gendarm {m}country constable
Herstellungsland {n}country of manufacture
Länderkennung {f}country abbreviation
Landleben {n}country life
Landstraße {f}country road; main road
Loipe {f}cross-country skiing trail
Geländefahrzeug {n}cross-country vehicle; off-the-road vehicle
Geländeprofil {n}cross-country tread
Geländereifen {m}cross-country tyre; off-the-road tyre
Hinterland {n}interior; hinterland; backlands; backcountry
Landessprache {f}language of the country; national language
rustikal {adj}country-style; rustic; rustic-style

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า country
Back to top