ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lesson

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lesson*, -lesson-

lesson ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lesson (n.) การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น Syn. reproof, rebuke
lesson (n.) ตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ See also: ส่วนหรือบทในคัมภีร์
lesson (n.) ตัวอย่าง See also: ตัวอย่างสอนใจ, เยี่ยงอย่าง, แบบอย่าง
lesson (n.) บทเรียน See also: ชั้นเรียน, ชั่วโมงเรียน
lesson (vt.) ว่ากล่าว See also: ตักเตือน, ตำหนิ
lesson (vt.) สั่งสอน See also: สอน, ให้บทเรียน Syn. teach, instruct
lesson (n.) สิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์ See also: บทเรียนในชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่
English-Thai: Nontri Dictionary
lesson(n) บทเรียน,เครื่องเตือนสติ,ชั่วโมงเรียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บทเรียน (n.) lesson See also: unit of instruction
ดัดหลัง (v.) teach someone a lesson Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน
สั่งสอน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct Syn. ให้บทเรียน
สั่งสอน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct Syn. ให้บทเรียน
ให้บทเรียน (v.) teach someone a lesson Syn. สั่งสอน
ให้บทเรียน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct
ให้บทเรียน (v.) teach someone a lesson See also: chasten, discipline, correct, give someone a lesson, punish, chastise, instruct
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
Or you'll be late for your next lessonหรือไม่อย่างนั้นก็จะสายสำหรับชั้นเรียนต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now let's repeat lesson one.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ขอทำซ้ำบทเรียนหนึ่ง
And let that be a lesson to you!และปล่อยให้เป็นบทเรียน ให้กับคุณ!
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย
And let that be a lesson to you!โอ๊ย! ฝากไว้ก่อนเหอะ
Chopper was my first lesson in the vast difference between myth and reality.ช็อปเปอร์เป็นบทเรียนแรกของผมในความแตกต่าง อย่างมโหฬารของเรื่องเล่ากับเรื่องจริง
Look, I gotta run. I got a lesson with the Kramers.ฟังน๊ะ ผมต้องไปแล้ว ต้องไปสอนครอบครัว เคร์มเมอร์
I taught a lesson to all those years ago.ข้าได้สอนบทเรียนแก่เจ้าแล้วเมื่อหลายปีก่อน
We'll really teach him a lesson later.เราจะสอนบทเรียนที่แท้จริงให้แม่งทีหลัง
The lesson is you'll never know who they are.บทเรียนที่ได้คือคุณจะไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร
Only one truly important lesson remains, but must wait.เพียงบทเรียนหนึ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงยังคงอยู่ แต่ต้องรอ
I'm going to teach you a lesson you'll never forget!ฉันจะสอนแกให้เรียนรู้บทเรียน ที่แกจะลืมไม่ลง!
I had learned to love in 1000 ways, each one is a lesson in the soul of a woman.ผมรู้วิธีทำรักถึงหนึ่งพันวิธี หนึ่งคนก็หนึ่งบทเรียน

lesson ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, 教案] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing)
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
单班课[dān bān kè, ㄉㄢ ㄅㄢ ㄎㄜˋ, 单班课 / 單班課] individual lesson; one-on-one class
课间[kè jiān, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄢ, 课间 / 課間] interval between lessons
课业[kè yè, ㄎㄜˋ ㄧㄝˋ, 课业 / 課業] lesson; schoolwork
实物教学[shí wù jiào xué, ㄕˊ ˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 实物教学 / 實物教學] object lesson
[kè, ㄎㄜˋ, 课 / 課] subject; class; lesson

lesson ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
下読み;下読(io)[したよみ, shitayomi] (n,vs) preparatory reading; lesson study; rehearsal (of play)
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
爪の垢を煎じて飲む[つめのあかをせんじてのむ, tsumenoakawosenjitenomu] (exp,v5m) to take a lesson from (a wise person); to follow in the footsteps of
訓戒(P);訓誡[くんかい, kunkai] (n,vs) warning; admonition; lesson or a phrase that teaches you not to do something; (P)
課外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson
レッスン[, ressun] (n) lesson; (P)
学ぶ(P);學ぶ[まなぶ, manabu] (v5b) to study (in depth); to learn; to take lessons in; (P)
学課[がっか, gakka] (n) lesson; school work
思い知らす[おもいしらす, omoishirasu] (v5s) (See 思い知らせる) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
思い知らせる;思いしらせる[おもいしらせる, omoishiraseru] (v1,vt) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P)
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P)
教訓[きょうくん, kyoukun] (n,vs) lesson; precept; moral instruction; (P)
[か, ka] (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P)
課業[かぎょう, kagyou] (n) schoolwork; lessons

lesson ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาให้เข็ด[v. exp.] (ao hai khet) EN: teach someone a lesson FR: donner une bonne leçon
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson ; script ; role FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทเรียน[n.] (botrīen) EN: lesson FR: leçon [f]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neu) EN: first lesson ; lesson 1; chapter 1 FR: première leçon [f] ; leçon 1 [f] ; premier chapitre [m]
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement FR:
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดจนตาย[v. exp.] (khet jon tā) EN: have learned a lesson for life ; never do it again FR:
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again ; have learned one's lesson FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: experience for the first time ; get one's first lesson ; initiate ; make one's debut ; learn a new thing FR:
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: have learned one's lesson ; be chastened FR: se souvenir de la leçon
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
แผนการสอน[n. exp.] (phaēnkān sø) EN: lesson plan FR: plan de cours [m]
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ซื้อรู้[v.] (seūrū) EN: learn a lesson from having been cheated FR:
บท[n.] (bot) EN: [classif.: lessons, songs, poems, verses, stanzas, chapters] FR: [classif. : leçons, chapitres, versets, chansons, couplets]
ก กา[n.] (kø kā) EN: first lessons FR: b. a.-ba [m]
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor ; go for special lessons ; take extra lessons FR: préparer
เรียน[v.] (rīen) EN: learn ; study ; practise ; take lessons ; take a course (in) FR: étudier ; apprendre ; faire des études ; assimiler ; se former à/aux
เรียนขับรถ[v. exp.] (rīen khap r) EN: take driving lessons FR: prendre des cours de conduite ; apprendre à conduire
เรียนว่ายน้ำ[v. exp.] (rīen wāinām) EN: take swimming lessons FR: apprendre à nager

lesson ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
Turnstunde {f}gym lesson; PE lesson
Klavierstunde {f}piano lesson
Vertretungsstunde {f}replacement lesson
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons
Zeichenunterricht {m}drawing lessons
Nachhilfeunterricht {m} | Nachhilfeunterricht gebenprivate lessons | to give extra lessons
Stundenplan {m}schedule (of lessons)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lesson
Back to top