ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arid*, -arid-

arid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arid (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ Syn. dull, lifeless
arid (adj.) แห้ง See also: แห้งแล้ง Syn. dry
English-Thai: HOPE Dictionary
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land Syn. ทางทุรกันดาร
ทางทุรกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land
ทางทุรกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land
ทางทุรกันดาร (n.) extremely arid route See also: barren route, route through arid/infertile/waste land
เกราะ (adj.) arid See also: dry Syn. แห้งเกราะ
แห้งเกราะ (adj.) arid See also: dry
มอโนแซ็กคาไรด์ (n.) monosaccharide
แร้นแค้น (v.) be arid See also: be dry, have dry weather, be waterless Syn. กันดาร
แห้งแล้ง (v.) be arid See also: be dry, have dry weather, be waterless Syn. กันดาร, แร้นแค้น
โมโนแซ็กคาไรด์ (n.) monosaccharide Syn. มอโนแซ็กคาไรด์
ไดแซ็กคาไรด์ (n.) disaccharide
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a million acres, corn and soy, outside Cordoba that was arid scrub before your mother's research.ข้างนอก cordoba นั่นมีไร่ ข้าวโพดและถั่วเหลือง นับล้าน ที่นั่นแห้งแล้งมาก ก่อนที่แม่คุณจะมาทำการวิจัย
Spain is considered a mostly mountainous country, interspersed with picturesque plateaus and arid valleys.โอเค งั้นกระโดดกลับมาที่ประเทศสเปน เฮ้ย ฟังนี่ เรื่องจริงแบบขำๆ
We've pulled anything arid and everything above and below 60 degrees latitude, but they're estimating, it could take 32 hours.เราดึงเอามาหมดแล้ว ทั้งด้านบนและด้านล่าง ละติจูดที่ 60 องศา แต่พวกเขากำลังประเมิน อาจต้องใช้ถึง 32 ชั่วโมง
It's just if you're gonnaride me this close, it's only decentyou buy me dinner.ถ้าจะเกาะติดฉันขนาดนี้ เลี้ยงข้าวเย็นก็เหมาะแล้วละ
You go with Farid and then we will meet in a hostel near the borderแกไปกับฟาริด แล้วพวกชั้นจะไปเจอกับพวกแกที่โรงแรมแถวๆชายแดน
Farid, you are a complete idiot. Do you want them to find us?ฟาริด แกนี่มันโง่บรมจริงๆว่ะ อยากให้ตำรวจตามมาเจอหรืองัย?
Farid, don't tell that silly topics.ฟาริด อย่าพูดเรื่องงี่เง่าน่า
You were right, Farid. They are whores.นายพูดถูก ฟาริด พวกมันเป็นพวกสำส่อน
Farid, I beg you, stand me up slowly...ฟาริด ขอร้องล่ะ มาช่วยชั้นหน่อย
Are family of Tom and Farid?ใช่ทอมกับฟาริดหรือเปล่า?
Farid, some clothes for you. You'll freeze to death otherwise.ฟาริด เสื้อผ้าของเธอน่ะ ไม่งั้นเธอหนาวตายแน่ๆ
Thanks for the smooth sailing, Sharid.ขอบคุณที่มาส่ง ชาริด

arid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, 五碳糖] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule)
单糖[dān táng, ㄉㄢ ㄊㄤˊ, 单糖 / 單糖] monosaccharide
多糖[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多糖] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素)
多醣[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, 多醣] polysaccharide
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, 干旱 / 乾旱] drought; arid; dry
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 黄原胶 / 黃原膠] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)

arid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
乾燥地形[かんそうちけい, kansouchikei] (n) arid landforms
乾燥気候[かんそうきこう, kansoukikou] (n) arid climate
棘尾大蜥蜴[とげおおおとかげ;トゲオオオトカゲ, togeoootokage ; togeoootokage] (n) (uk) (See リッジテールモニター) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus)
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae)
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish)
アリダード[, arida-do] (n) alidade
アリドリ科;蟻鳥科[アリドリか(アリドリ科);ありどりか(蟻鳥科), aridori ka ( aridori ka ); aridorika ( ari tori ka )] (n) Thamnophilidae (antbird family)
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid
ヴァリッド[, variddo] (n) valid
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term)
カンタリジン[, kantarijin] (n) (See カンタリス) cantharadin (active ingredient of cantharides)
カンタリス[, kantarisu] (n) (See スパニッシュフライ) cantharides (lat
サリドマイド[, saridomaido] (n) thalidomide
サリドマイドベビー[, saridomaidobebi-] (n) thalidomide baby
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides
セカンダリDNSサーバ[セカンダリディーエンエスサーバ, sekandaridei-en'esusa-ba] (n) {comp} secondary DNS server
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific)
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae)
プライマリDNSサーバ[プライマリディーエンエスサーバ, puraimaridei-en'esusa-ba] (n) {comp} primary DNS server
ムコ多糖類[ムコたとうるい, muko tatourui] (n) mucopolysaccharide
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out
リポ多糖[リポたとう, ripo tatou] (n) lipopolysaccharide; LPS; lipoglycans
上がり段[あがりだん, agaridan] (n) staircase; doorsteps
下り伝送速度[くだりでんそうそくど, kudaridensousokudo] (n) downstream transmission speed
乾燥[かんそう, kansou] (n,vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P)
借り取り[かりどり, karidori] (n) borrowing without returning
光伝導;光電導[こうでんどう;ひかりでんどう(光伝導), koudendou ; hikaridendou ( hikari dendou )] (n) photoconduction
割り出し;割出し[わりだし, waridashi] (n) upper-arm force out (sumo)
割り出す(P);割出す(P)[わりだす, waridasu] (v5s,vt) to calculate; to compute; to infer; (P)
割高(P);割り高[わりだか, waridaka] (adj-na,n) comparatively high; fairly expensive; (P)
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise
回り燈籠;回り灯籠;まわり灯篭[まわりどうろう, mawaridourou] (n) revolving lantern
変り種(io);変わり種[かわりだね, kawaridane] (n) novelty; exception; hybrid; mutation; variety; freak; eccentric personality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket
張出し[はりだし, haridashi] overhang

arid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แห้งเกราะ[adj.] (haēng krǿ) EN: arid FR:
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; very dry ; dry FR: aride ; sec ; stérile
แห้งผาก[adj.] (haēngphāk) EN: parched ; arid FR: aride
กันดาร[adj.] (kandān) EN: deprived ; hardship ; arid ; barren ; remote FR:
เกราะ[adj.] (krǿ) EN: arid FR:
ไม่น่าสนใจ[adj.] (mai nāsonja) EN: arid ; banal ; flat FR: inintéressant ; sans intérêt
น่าเบื่อ[adj.] (nā beūa) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; ho-hum ; flat ; monotonous ; commonplace FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal ; monotone
ผาก[adj.] (phāk) EN: dry ; parched ; scorched ; arid FR:
ไร้ความรู้สึก[adj.] (rai khwām r) EN: arid FR:
ทุรกันดาร[adj.] (thurakandān) EN: poor ; arid FR:
บริเวณแห้งแล้ง[n. exp.] (børiwēn haē) EN: desert FR: zone aride [f]
ฟารีด[n. prop.] (Fārīt ) EN: Farid FR: Farid
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
หุบเขาแห้งแล้ง[n. exp.] (hupkhao haē) EN: FR: vallée aride [f]
แห้งแล้ง[adj.] (keung haēng) EN: semi-arid FR: semi-aride
ความแห้งแล้ง[n.] (khwām haēng) EN: drought ; aridity FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ความไม่น่าสนใจ[n. exp.] (khwām mai n) EN: aridity ; flatness FR:
ความน่าเบื่อ[n. exp.] (khwām nā be) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness FR: ennui [m]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
แล้ง[v.] (laēng) EN: dry FR: sec ; aride
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund FR: stérile ; aride ; infécond
หน้าแล้ง[n. exp.] (nā laēng) EN: dry season FR: saison sèche [f] ; saison aride [f]
น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว[n. exp.] (nāmtān mōlē) EN: monosaccharide FR: monosaccharide [m]
น้ำตาลโมเลกุลคู่[n. exp.] (nāmtān mōlē) EN: disaccharide ; biose FR: disaccharide [m]
นกอีแจว[n. exp.] (nok ī-jaēo) EN: Jacaridae FR:
นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Laridae FR:
นกติ๊ด[n. exp.] (nok tit) EN: Paridae FR:
พยาธิปากขอ[n. exp.] (phayāt pākk) EN: hookworm FR: ascaride [m] ; ascaris [m]
พยาธิไส้เดือน[n. exp.] (phayāt said) EN: ascaris ; ascarid FR:
พอลิแซ็กคาไรด์[n.] (phølisaekkh) EN: polysaccharide FR: polysaccharide [m]

arid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wasserarm {adj} | wasserärmer | am wasserärmstenarid | more arid | most arid
Trockengebiet {n} [geogr.]arid region

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arid
Back to top