ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whereabouts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whereabouts*, -whereabouts-

whereabouts ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whereabouts (adv.) ที่ไหน Syn. whither
whereabouts (adv.) ที่ไหน (คำโบราณหรือทางวรรณคดี) See also: ไปยังที่ไหน, สถานที่ไหน Syn. where
English-Thai: Nontri Dictionary
whereabouts(adv) แถวไหน,ที่ไหน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทราบเค้าเงื่อน (v.) know the whereabouts (of a criminal) See also: have an inkling about, get wind of
รู้เบาะแส (v.) know the whereabouts (of a criminal) See also: have an inkling about, get wind of Syn. ทราบเค้าเงื่อน

whereabouts ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不知去向[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, 不知去向] whereabouts unknown; gone missing
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, 着落 / 著落] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled
下落不明[xià luò bù míng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 下落不明] unaccounted; unknown whereabouts
下落[xià luò, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ, 下落] whereabouts
行踪[xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ, 行踪 / 行蹤] whereabouts; (lose) track (of)

whereabouts ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何処ら辺り;何処ら辺[どこらあたり, dokoraatari] (n) where; whereabouts
居り所[おりどころ, oridokoro] (n) (arch) whereabouts
行き方[ゆきがた;いきがた, yukigata ; ikigata] (n) (See 行方・1) (one's) whereabouts
どの辺(P);何の辺[どのへん, donohen] (n) whereabouts; (P)
在り処;在り所[ありか, arika] (n) location; whereabouts; hiding place
居場所[いばしょ, ibasho] (n) (1) whereabouts; place; location; (2) place where one belongs; where one fits in; place where one can be oneself; (P)
居所;居どこ;居処[いどころ(居所);きょしょ(居所;居処);いどこ(居所;居どこ), idokoro ( idokoro ); kyosho ( idokoro ; kyo tokoro ); idoko ( idokoro ; kyo doko )] (n) (1) whereabouts; address; (2) (きょしょ only) place of temporary residence
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)
行き先(P);行先[いきさき(P);ゆきさき, ikisaki (P); yukisaki] (n) (1) destination; (2) whereabouts; address; (P)
行く先[ゆくさき, yukusaki] (n-adv,n-t) one's destination; one's whereabouts; the future
行方(P);行く方(io);行衛(ateji)[ゆくえ, yukue] (n) (1) (one's) whereabouts; (2) course; direction; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whereabouts
Back to top