ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แย่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แย่ง*, -แย่ง-

แย่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แย่ง (v.) catch See also: seize Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก Ops. ให้, ยกให้
แย้ง (v.) contradict See also: argue Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง Ops. ยอมตาม, ยินยอม
แย้ง (v.) oppose See also: protest, dissent, disagree, object, contradict, reject Syn. ท้วง, คัดค้าน, ค้าน, ติง, ท้วงติง
แย้ง (v.) contradict See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง
แย่ง (v.) snatch See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch Syn. ชิง
แย้งกัน (v.) oppose See also: resist, withstand, disagree, be in conflict Syn. ขัดกัน Ops. เห็นด้วย
แย้งกันอยู่ในตัว (v.) be self-contradictory Syn. ขัดแย้ง, ขัดกัน
แย่งชิง (v.) snatch See also: grasp, seize, grab Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง Ops. ให้, ยกให้
แย่งชิง (v.) snatch See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest, catch Syn. ช่วงชิง, ชิง, แย่ง
แย่งตำแหน่ง (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position Syn. แย่งเก้าอี้
แย่งตำแหน่ง (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position Syn. แย่งเก้าอี้
แย่งเก้าอี้ (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position
แย่งเก้าอี้ (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position
English-Thai: HOPE Dictionary
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.
contrariant(คันแทร'เรียนท) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: contrariety n.
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict ###A. uphold
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
demurraln. การคัดค้าน,การแย้ง,การรีรอ
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
despoil(ดิสพอยล์') vt. แย่ง,ปล้น,ปล้นสะดม,ตัดสิทธิ์., See also: despoiler n. despoilment n.
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
discrepant(ดิสเครพ'เพินทฺ) adj. ไม่ลงรอยกัน,ไม่ตรงกัน,แย้งกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. differing,discordant
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
English-Thai: Nontri Dictionary
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
dissidence(n) ความขัดแย้ง,การไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
incompatible(adj) ขัดแย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inconsistentแย้งกัน, ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antithesisบทแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflictความขัดแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dispute๑. ข้อพิพาท๒. โต้แย้ง, ค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, dissentingความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incontestable clauseข้อกำหนดไม่โต้แย้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervene๑. ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuteโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]
Controversial Issueกรณีโต้แย้ง [การแพทย์]
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
ethnic conflictความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ [การทูต]
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร การตัดฟันไม้เพื่อที่จะให้หมู่ไม้ชนิดที่ต้อง การ ซึ่งยังไม่พ้นสภาพลูกไม้ (sapling stage) ได้รอดพ้น จากการแก่งแย่งของไม้ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ เพื่อให้หมู่ไม้พวกนี้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะเจริญเติบโต ปกคลุมพื้นที่นั้นต่อไป ประกอบด้วย Cleaning และ Liber [สิ่งแวดล้อม]
Set off and counterclaimฟ้องแย้ง [TU Subject Heading]
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reave (vt.) แย่ง See also: ชิง, ปล้น
scramble for (phrv.) แย่งกันคว้า See also: แย่งกันจับ
crush out (phrv.) แย่งกันออก Syn. crowd out, sqeeze out
sqeeze out (phrv.) แย่งกันออก Syn. crowd out
rapacious (adj.) แย่งชิง See also: ช่วงชิง, เบียดเบียน Syn. predatory, ravening
scramble (vi.) แย่งชิง See also: ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
spoil (vt.) แย่งชิง See also: ปล้น Syn. plunder, steal
wrest (vt.) แย่งชิง See also: ยื้อแย่ง, ฉก, ฉวย, ฉกฉวย Syn. wrench
supplant (vt.) แย่งตำแหน่ง See also: แย่งที่ Syn. supersede, oust, usurp
against (prep.) ดูขัดแย้งกับ See also: ดูขัดกับ
antilogy (n.) ความแย้งกันของความคิดหรือข้อคิดเห็น
antithesis (n.) การใช้ถ้อยคำขัดแย้งกัน
arguable (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง Syn. controvertible, debatable
arguable (adj.) ซึ่งโต้แย้งได้ See also: ซึ่งยังถกเถียงกันอยู่, Syn. questionable, disputable
argument (n.) การโต้แย้ง See also: การแย้ง, การโต้เถียง Syn. dispute, debate
argumentative (adj.) ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง Syn. controversial
barrage (n.) การโต้แย้ง See also: การวิจารณ์
be at loggerheads (idm.) โต้แย้งกันอย่างแรง See also: โต้เถียงกันอย่างแรง
be out (phrv.) หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง) See also: หยุดงานประท้วง Syn. bring out
be up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against, come up against
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are times when two identities can take the "light" or "the spot"มีหลายครั้งที่สองบุคลิก แย่ง "แสง" หรือ "ร่าง" ได้
Beats standing on the corner with your hand in the air.แย่งกันจอดตรงหัวมุม คอยลากคุณขึ้นรถสินะ
Well, y-you can fight a little.แย่งกันซักหน่อยก็ดีนะ
They're stealing all our love!แย่งความรักของเราไปหมด
Beiste stole Cooter the football recruiter and got married after a romantic taco dinner.แย่งคูทเตอร์ ผู้จัดหานักฟุตบอลใหม่ และแต่งงาน หลังจากดินเนอร์ทาโก้แสนโรแมนติค
You fought a human for a coupon? Not bad. That's nothing compared to you.แย่งคูปองกับคนนี่นะ เธอเป็นอะไร
Taking our jobs and our women.แย่งงานของเรา แย่งผู้หญิงของเรา
Too bad you can't get inside my head to find out for sure.แย่งจังที่นายไม่สามารถเข้ามา ในหัวของฉันเพื่อที่จะหาทาง
Scram the RHIBs, scram the RHIBs.แย่งชิง RHIBs, ซิ RHIBs.
Hijacked part of my ship? How did you let this happen?แย่งชิงส่วนหนึ่งของเรือของฉันได้ อย่างไร คุณไม่ปล่อยให้ เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
Steal back the beans.แย่งถั่ววิเศษกลับคืนมา
Take it from these little dollies.แย่งที่นั่งเจ้าตุ๊กตานี่แล้วกัน
Scramble all squads, repeat, scramble all squads!แย่งทีมทั้งหมด ทำซ้ำช่วงชิงทีมทั้งหมด!
To steal someone else's man!แย่งผู้ชายของคนอื่น!
You take it and you stick it right in their thigh.แย่งมีดมันมา แล้วก็ปักขามันลงไปเลย
First the monkey, now my hat.แย่งลิงไปแล้วยังมาเอาหมวก
Wait, How was the doctor in on it? They got me out of it with the paddles. I was totally fine.แย้งว่ามาตฐานของการเป็นคน รวมถึงการรู้จักตัวเอง
Would kill for my position?แย่งอยากได้ตำแหน่งฉัน
Do you disagree, Ser Barristan?แย้งอะไรไหม เซอร์บาร์ริสตัน?
Took their food, and went to church the next dayแย่งอาหาร และ เข้าโบสถ์ในวันต่อมา
You totally stole my thunder!แย่งเอาความเด่นจากฉันไปหมด
The whole world will know we're fighting!ทั่วทั้งโลกจะรู้ว่าเราขัดแย้งกัน
A nation must have no discord.ในประเทศที่ห้ามมีผู้เห็นแย้ง
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น?
Let's hold it down. These side arguments are only slowing' us up.ให้ค้างไว้ ข้อโต้แย้งข้างเคียงเหล่านี้เป็นเพียงการ slowin 'เราขึ้น
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ
Land. La-land. "See 'Snatch'."ดูที่ "ดินแดน" ดูคำว่า "แย่ง"
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200,000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน
Hey, you sleaze!เฮ้ คุณ ซลิส แย่งเตียงของผม
The gangs took over the highways ready to wage war for a tank ofjuice.แก๊งค์เหล่าร้ายยึดครองทางหลวง... ...พร้อมจะต่อสู้แย่งชิงน้ำมัน
It split the government.มันทำให้รัฐบาลแย้งกันเอง
It's a clever argument. lt may not produce the end you desire.เป็นการโต้แย้งที่ฉลาด แต่คงไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
He was given conflicting orders and he did his best to interpret them.เขาได้รับการสั่งซื้อที่ขัดแย้งกัน และเขาได้ดีที่สุดที่จะแปล ความหมายได้
You wasn't planning on taking the body from us, was you, boys?พวกนายคงไม่ได้กำลังคิดจะแย่ง ศพไปจากเรา ใช่มั้ย ไอ้หนู?
Last week I took a girl away from Jamie, the lifeguard.อาทิตย์ที่แล้ว ผมแย่งผู้หญิงมาจาก เจมี พนักงานกู้ภัย
Well, you have to take the sheep once around, and then thrown it in the circle.ก็แย่งซากแกะนั้นมา แล้วก็โยนมันไปในวงกลม
Here's you all playing rooster with it!มาแย่งกันเป็นใหญ่อยู่ได้!
Real people for unreal arguments."คนจริงสำหรับข้อโต้แย้งที่ไม่จริง".

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แย่ง
Back to top