ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

withstand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *withstand*, -withstand-

withstand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withstand (vi.) ทนต่อ See also: อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ Syn. endure, oppose, resist
withstand (vt.) ทนต่อ See also: อดกลั้นต่อ, อดทนต่อ, ต้านทานต่อ Syn. endure, oppose, resist
English-Thai: HOPE Dictionary
withstand(วิธ สแทนดฺ) vt.,vi. ทนต่อ,ต่อต้าน,สกัด,กลั้น,อดกลั้น,อดทน, Syn. resist
English-Thai: Nontri Dictionary
withstand(vt) ต้านทาน,ต่อต้าน,อดทนต่อ,ต่อสู้,กลั้น,สกัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับ (v.) withstand See also: cope with, deal with, resist
withstood (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ withstand See also: อดทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't fret over her. She's strong enough to withstand a year in the tropics.ไม่สบายใจกว่าเธอ เธอแข็งแรงพอที่จะทนต่อปีในเขตร้อน
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง
Professional astronauts who have been trained to withstand the pressures and the strain and the emotional stress of leaving your family behind.นักบินอวกาศอาชีพได้รับการฝึกฝน... ...เพื่อให้ทนต่อความดันและความเครียด... ...และสภาวะอารมณ์ ที่ต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง
But if i hadn't been trained to withstand pentathol, i might have.ดีนะที่ฝึกต้านยามาก่อน ไม่งั้นคงบอกไปแล้ว
With me killed, you'd arrive at the cove, find it a stronghold, nigh impregnable able to withstand blockade for years.แหม่ ถ้าข้ามีคนที่ไม่รีบร้อนฆ่า เป็นสายอยู่ข้างในล่อพวกโจรสลัดออกมาข้างนอก คงจะดีนะ เจ้าสามารถทำทุกอย่างที่พูดได้ใช่มั๊ย?
It can withstand the most brutal injury... and yet repair itself miraculously.มันสามารถทนต่อ ความบาดเจ็บที่รุนแรง และยังรักษาบาดแผลเองได้อย่างน่าอัศจรรย์
Fireproof doesn't mean that a fire will never come but that when it comes, you'll be able to withstand it.กันไฟไม่ได้มันป้องกันไฟได้ แต่เมื่อไฟไหม้มันช่วยเราจากไฟได้
These cells might be bulletproof, but they can't withstand that.ไอ้ห้องเล็กๆนี่ อาจจะกันกระสุน แต่มันคงกันไอ้นี่ไม่ได้
It is the job of a structural engineer to make sure everything he creates is designed to withstand the weight placed upon it.มันเป็นงานของวิศวกรก่อสร้างน่ะ ต้องแน่ใจว่าทุกๆอย่างที่สร้างนั้นถูกออกแบบอย่างดี เพื่อที่จะรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม
I can withstand the pressure for a brief time.ข้าคงต้านทานพวกมันได้สักพัก
No man could withstand the pain we inflicted on him.ว่าไม่มีใครทนต่อความเจ็บปวด ที่เราทำโทษเขาได้
They're just meant to withstand the first impact of the waves.มันออกแบบมาเพื่อให้ทน แรงกระแทกหนแรกของคลื่น คุณอไนเซอร์

withstand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 劲草 / 勁草] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test
经得起[jīng de qǐ, ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, 经得起 / 經得起] able to withstand
[hàn, ㄏㄢˋ, 扞] ward off, withstand, resist

withstand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
乍ら[ながら, nagara] (prt) (1) (uk) while; during; as; (2) (See 我ながら) while; although; though; despite; in spite of; notwithstanding; (3) (See 二つながら) all; both; (4) as (i.e. "as always", "as long ago"); in (i.e. "in tears"); (P)
乍らも[ながらも, nagaramo] (prt) (uk) though; notwithstanding; although; (P)
其れでも[それでも, soredemo] (conj) (uk) but (still); and yet; nevertheless; even so; notwithstanding; (P)
持ち堪える(P);持堪える(P);持ちこたえる[もちこたえる, mochikotaeru] (v1,vt) to hold out (e.g. against pressure); to withstand; to endure; (P)
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P)
耐え得る;耐えうる[たえうる, taeuru] (exp) to withstand; to be able to endure
自由結婚[じゆうけっこん, jiyuukekkon] (n) freedom to choose one's marriage partner, parental wishes notwithstanding

withstand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
รับมือ[v.] (rapmeū) EN: cope with ; deal with ; handle ; withstand ; compete with FR: faire face ; affronter ; lutter contre
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop FR: repousser ; tenir
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; that's fine ; it's fine ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter ; why not? FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe ; Pourquoi pas ?
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding ; despite that ; even so ; however FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงจะอย่างไร [adv.] (theung ja y) EN: however ; anyhow ; nevertheless ; notwithstanding FR:

withstand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannungsfestigkeit {f} [electr.]dielectric strenght; dielectric withstanding voltage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า withstand
Back to top