ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหตุ*, -เหตุ-

เหตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหตุ (n.) reason See also: cause Syn. เหตุผล
เหตุ (conj.) because of See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to Syn. ด้วย, เพราะ
เหตุ (n.) cause See also: source, origin, root, ground, foundation Syn. เค้ามูล, เรื่องราว, สาเหตุ, มูลเหตุ
เหตุการณ์ (n.) event See also: incident, episode, occurrence, circumstance Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง
เหตุการณ์ในอดีต (n.) past event See also: past occurrence Ops. เหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุการณ์ในอดีต (n.) past event See also: past occurrence Ops. เหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุขัดข้อง (n.) obstruction See also: hindrance, obstacle, interference
เหตุจำเป็น (n.) necessity See also: need, essence
เหตุจูงใจ (n.) motive Syn. สิ่งจูงใจ, มูลเหตุจูงใจ
เหตุฉะนี้ (conj.) so See also: therefore, thus, hence Syn. ดังนั้น, ดังนี้, เพราะฉะนี้
เหตุฉะนี้ (conj.) for this reason Syn. เพราะเหตุนี้, ด้วยสาเหตุนี้
เหตุฉุกเฉิน (n.) emergency Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน
เหตุด้วย (conj.) for See also: for the sake of, for the purpose of, on behalf of, in order that, in order to, so that Syn. เพราะด้วย, เพราะ, เพราะว่า, ด้วย, ด้วยว่า, เกี่ยวกับ, เนื่องด้วย, สำหรับ
เหตุดังนี้ (conj.) therefore See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as Syn. ด้วยเหตุนี้
เหตุนี้ (n.) reason See also: rationale, cause, motive
เหตุบังเอิญ (n.) accident See also: coincidence
เหตุผล (n.) reason Syn. เหตุ, สาเหตุ
เหตุร้าย (n.) accident See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย
เหตุว่า (conj.) because See also: since, for, as Syn. เพราะว่า, เพราะ
เหตุสุดวิสัย (n.) force majeur See also: act of god
เหตุเดิม (n.) source See also: origin, cause, root Syn. ที่มา, สาเหตุ
เหตุเดิม (n.) source See also: origin Syn. เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
เหตุเพราะ (conj.) because See also: as, since, due to the fact that Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า
เหตุสุดวิสัย (n.) act of God See also: force majeure
เหตุเภทภัย (n.) calamity See also: disaster, catastrophe Syn. ภัย, ภัยอันตราย
เหตุใด (adv.) why See also: for what reason Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด
เหตุใด (ques.) why See also: how come Syn. เหตุไร, เพราะอะไร, เพราะเหตุใด
เหตุไฉน (ques.) why See also: for what reason, how come, why is that Syn. เหตุใด, เพราะอะไร, เหตุไร
เหตุไร (ques.) why See also: for what reason, how come, why is that
English-Thai: HOPE Dictionary
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
anna(แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
apostil(อะพอส'ทิล) n. หมายเหตุ (marginal, note)
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
baselessadj. ไร้ฐาน,ไร้เหตุผล, Syn. unfounded
because(บิคอซ') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตุว่า -Conf. because of,that
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง
because(con) เพราะ,เพราะว่า,เป็นเพราะ,เหตุเพราะ,เพราะเหตุว่า
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
boding(n) ลางบอกเหตุ,ลางสังหรณ์,ลางร้าย
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
causal(adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ
cause(n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
deduce(vt) อ้างจาก,อนุมานจาก,ลงความเห็นจาก,พิจารณาเหตุผลจาก
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
epoch(n) ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี
event(n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ
exigency(n) เหตุด่วน,เหตุฉุกเฉิน,เรื่องด่วน,ความจำเป็น
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Aristotle's causeเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cas fortuit (Fr.)เหตุสุดวิสัย (ก. ฝรั่งเศส) [ดู act of God, casus fortuitus, force majeure และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casus belli (L.)เหตุแห่งสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
causalityเหตุภาพ, ปัจจัยภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
causationเหตุกรรม, ปัจจยาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
causeเหตุ, ต้นเหตุ, สมุฏฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contingencyเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (โดยมิได้คาดหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eventเหตุการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fallacyเหตุผลวิบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motiveเหตุจูงใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutually exclusive eventsเหตุการณ์ไม่เกิดร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nuisanceเหตุรำคาญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occurrenceเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public nuisanceเหตุรำคาญสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalismเหตุผลนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renewable eventเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
underlying causeเหตุพื้นเดิม, เหตุเบื้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vis majorเหตุสุดวิสัย มีความหมายเหมือนกับ force majeure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vital eventเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actinic retinitis; retinitis, radiationโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Age of reasonยุคเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alcoholic cirrhosisโรคตับแข็งเหตุสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alexia; amnesia, visual; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaesthesia shock; shock, anesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthesia shock; shock, anaesthesiaช็อกเหตุยาสลบเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antecedenceสาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apoplectic strokeโรคลมเหตุหลอดเลือดสมองแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
archivesจดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoying Factor เหตุรำคาญ เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]
Contributoryเหตุเสริม [การแพทย์]
disjoint eventsเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน, ดู mutually exclusive events [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eventเหตุการณ์, สับเซตของแซมเปิลสเปซ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flashbacksเหตุการณ์ในอดีตที่กลับคืนมา [การแพทย์]
Mutually Exclusiveเหตุการณ์ที่ไม่เกิดพร้อมกัน [การแพทย์]
Reasonเหตุผล [TU Subject Heading]
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989 [TU Subject Heading]
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) [TU Subject Heading]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Archivesจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Bacteria, Cariogenicแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของฟันผุ [การแพทย์]
Causal Associationความสัมพันธ์ทางสาเหตุ [การแพทย์]
Causationสาเหตุ,การอาศัยซึ่งกันและกัน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค [การแพทย์]
Causativeเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Causeต้นเหตุ [การแพทย์]
Chronologyลำดับเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
Cohort รุ่นปี กลุ่มคนที่ได้ผ่านเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นคนที่เกิดในเวลาหรือปีเดียวกันจะเป็นคนในรุ่นปีเกิดเดียวกัน คำว่ารุ่นปีเกิดจึงมีความหมายตรงกับคำว่ารุ่นวัย (generation) [สิ่งแวดล้อม]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Endogenousในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย [การแพทย์]
Essentialที่จำเป็น,ไม่ทราบสาเหตุ,เอสเซนเชียล,จำเป็น [การแพทย์]
Extrinsicอยู่ด้านนอก,สาเหตุภายนอก,นอกต่อม [การแพทย์]
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
footnoteหมายเหตุล่าง, คำอธิบายข้อความหรือตัวเลขในตารางสถิติให้ชัดเจนขึ้น  (ดู statistical table) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affair (n.) เหตุการณ์
case (n.) เหตุการณ์ See also: สถานการณ์ Syn. situation, circumstance
circumstance (n.) เหตุการณ์ Syn. situation, condition
incident (n.) เหตุการณ์ See also: กรณี, เรื่องราว, สิ่งที่เกิดขึ้น Syn. event, experience, occasion
scene (n.) เหตุการณ์ See also: สถานการณ์ Syn. background, location
hap (n.) เหตุการณ์ (คำโบราณ) See also: สิ่งที่เกิดขึ้น Syn. happening, occurrence
nonevent (n.) เหตุการณ์กลับตาลปัตร See also: เหตุกลับกลาย
casus belli (n.) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสงคราม See also: ต้นเหตุของความขัดแย้ง
upper (n.) เหตุการณ์ที่น่าจดจำ Ops. downer
contretemps (n.) เหตุการณ์ที่น่าละอาย Syn. awkward, mishap, misfortune
behind (adv.) เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
test (n.) เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล See also: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล
anticlimax (n.) เหตุการณ์ที่ลดความสำคัญอย่างกะทันหัน
conjuncture (n.) เหตุการณ์ที่สำคัญ Syn. crisis
time bomb (n.) เหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายในอนาคต
occurrence (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น See also: สิ่งที่เกิดขึ้น, เรื่องที่เกิดขึ้น Syn. incident, happening
prelusion (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน Syn. prelude
train (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ See also: เหตุการณ์ต่อเนื่อง
sequence (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ
biennial (n.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆสองปี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ
How come you are here?เหตุใดเธอจึงมาอยู่ที่นี่
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
That's why we cameนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่
Does that make sense?นั่นฟังดูสมเหตุสมผลไหม
They didn't die in a car crashพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชน
But that's not why I want to goแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันอยากจะไป
It must be a reasonมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
Well one of the main reasons is that…หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่า...
Because he doesn't use reasonsเพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
No, no reason reallyไม่ ไม่มีเหตุผลอะไรจริงๆ
That's why we came to you tonightนั่นคือเหตุผลที่ทำไมพวกเรามาหาคุณคืนนี้
That's why she can't talk to youนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่สามารถคุยกับคุณได้
I gave you that key for emergenciesฉันให้กุญแจกับคุณสำหรับเหตุฉุกเฉิน
Give me one good reasonขอเหตุผลดีๆ สักข้อสิ
Can we reason with him?เราจะชี้แจงเหตุผลกับเขาได้ไหม?
That's why I brought you hereนั่นคือเหตุผลที่ฉันพาคุณมาที่นี่
That's why I am the only one who argues with himนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา
How come I can't do it until now?เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถทำมันได้จนถึงตอนนี้
Do you have to have a reason for everything you do?เธอต้องมีเหตุผลในการทำอะไรทุกสิ่งอย่างนั้นหรือ
There wasn't a reason, reallyมันไม่มีเหตุผลใดๆ เลยจริงๆ
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
I have no reason to meddle with othersไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นๆ
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fringe event in brooklyn.เหตุ Fringe ใน Brooklyn
The... the reason that you're losing the game is 'cause you've never been able to see the whole board.เหตุ.. เหตุผลที่พ่อยังไม่ชนะเกมซะที ก็เพราะพ่อยังไม่ได้เห็นหมากและ การเดินของมันในกระดาน
JFK Library's not an explosion.เหตุกาณ์ที่ห้องสมุดเจเอฟเคไม่ใช่ระเบิด
Now, the worst incident we ever had was when Benjamin Headley up in 402 found out his wife was sleeping with the cleaner guy and shot him in the groin.เหตุการณเลวร้าย ที่สุดที่เราเคยเจอ เมื่อ เบญจามิน ฮาร์ดเล่ย์ ที่ห้อง 402 ชั้นบน กลับมาเจอเมียนอนอยู่ กับคนทำความสะอาด
Daughters of the American revolution event.เหตุการณ์ "ลูกสาว แห่งการปฏิวัติอเมริกัน"
Nine, one, one was not my fault, but still you are here!เหตุการณ์ 11กันยา ไม่ใช่ความผิดผม แต่พวกคุณก็เข้ามา
Fringe event 2461.เหตุการณ์ Fringe 2461
Fringe event 89722.เหตุการณ์ Fringe 89722
The scene will definitely do that.เหตุการณ์ มันทำให้เป็นอย่างนั้น
Extreme action became the norm.เหตุการณ์ รุนแรงกลายป็นเรื่องปกติ
The terrorist incidents were demonstrations staged for General Grande's benefit.เหตุการณ์การก่อการร้ายนั้นเป็นแค่เพียงตัวอย่าง เป็นการแสดงละครตบตาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่นายพลเกรนเด
But a catastrophic extinction event for one species is a golden opportunity for another.เหตุการณ์การสูญเสียสำหรับชนิดหนึ่ง เป็นโอกาสทองอีก
The drama continues to unfold at Iolani Palace with dozens of law enforcement officers on the scene of an apparent shooting and hostage situation.เหตุการณ์การเข้าคลี่คลายสถานการณ์ ที่ทำเนียบไอโอลานี่ยังดำเนินต่อ โดยมีอีก 12สำนักงานราชการอยู่ภายในที่เกิดเหตุ ที่มีรายงานการยิงและจับตัวประกันเกิดขึ้น
Even in death, the human body still remains active.เหตุการณ์ของการตาย ศพของมนุษย์ ซากศพยังถูกกระตุ้น
This week's event will be about keeping things simple.เหตุการณ์ของสัปดาห์นี้จะเป็นการทำอะไรที่ง่ายๆ
External Affairs, Criminal Investigation Special task force.เหตุการณ์ข้างนอก, ภาระกิจพิเศษของหน่วยสืบสวน
What's the situation like upstairs?เหตุการณ์ข้างบนเป็นไงบ้าง?
The event must have ended before we went out there.เหตุการณ์คงจบลง ก่อนที่เราจะออกไป
Just a total collapse of anything resembling civilian order.เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการล่มสลายครั้งใหญ่ของกฎหมายพลเรือนก็ว่าได้
This event was a few nights ago.เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่กี่คืนที่ผ่านมา
Zoey's crime scene had its own memento...เหตุการณ์ฆาตกรรมของ ซูอี้ เป็นเหมือนที่ของระลึก
So what will it be-- truce or consequences? gossip.girl Season1 Episode04เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป สงบศึกชั่วคราวหรืออโหสิ gossip.girl Season1 Episode04
The circumstances.เหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ก็ตามที
Things always get worse before they get better.เหตุการณ์ต้องแย่ลงแล้วจะดีขึ้นได้ครับ
The following takes place between 6:00 P.M and 7:00 P.M.เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขื้นระหว่าง 6 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม
Events that would cause massive loss of life were relevant, so those would be passed along to the NSA or the FBI.เหตุการณ์ต่างที่อาจสร้างความสูญเสีย จำนวนมากที่เชื่อมโยงกัน จะถูกส่งต่อไปยัง NSA หรือ FBI
The nature of events like the one in Australia is that they crest and then stop.เหตุการณ์ตามธรรมชาติ เหมือนกับที่เกิดในออสเตรเลีย คือพวกมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วก็หยุด
The riot was exacerbated by the school security staff's heavy-handed and, frankly, insane response.เหตุการณ์ถูกทำให้โกลาหลกว่าเดิม เพราะการกระทำ ของหัวหน้า รปภ. วิทยาลัย ที่ชอบใช้กำลังและยังวิกลจริต
The events that ted pratchet saidเหตุการณ์ที่ เทดแพรทเชต เล่า
A fact that took his son by surprise.เหตุการณ์ที่ทำให้ลูกชายเขาแปลกใจ
A tragic twist in the David Clarke trial today.เหตุการณ์ที่น่าสลดใจ ในการพิจารณาคดีของเดวิค คลาร์กวันนี้
Human events entail too many variables, too many uncertainties, to make scientific statements about our future.เหตุการณ์ที่มนุษย์นำมาซึ่ง ตัวแปรมากเกินไป ความไม่แน่นอนมากเกินไป ที่จะทำให้งบทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอนาคตของเรา
The now-famous incident on the golden gate bridge...เหตุการณ์ที่สะพานโกลเดนเกตที่ผ่านมา
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน
Does your daughter's incident have something to do with this letter?เหตุการณ์ที่เกิดกับลูกสาวคุณเกี่ยวข้องกับจดหมายฉบับนี้รึเปล่า
His circumstances have been unknown for the past 5 years, but the other day, his bones were found.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเค้าไม่สามารถระบุได้มา 5 ปีแล้ว แต่ว่า... ...เมื่อวันก่อนได้พบกระดูกของเขาครับ
Dean: what happened outside makes you realizeเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกนั่น ทำให้คุณตระหนักได้ว่า
The incident has been a blow to a new high-tech aircraft program...เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้โครงการเครื่องบินไฮเทคต้องล้มเลิกไป
The majority of street riots are instigated by wesen.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนน เป็นฝีมือพวกเวเซ่น
The incident happened around here, as far as I can remember, but so far, there's nothing out of the ordinary.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ เท่าที่ฉันจำได้ ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับคำว่า ธรรมดาเลย

เหตุ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事後[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note
動機[どうき, douki] Thai: เหตุจูงใจ
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหตุ
Back to top