ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coincidence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coincidence*, -coincidence-

coincidence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coincidence (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence (n.) การสอดคล้องต้องกัน Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence (n.) เหตุการณ์บังเอิญ Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality
English-Thai: HOPE Dictionary
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
English-Thai: Nontri Dictionary
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย?
It's no coincidence that they're using primes. I don't get it.มันเป็นเรื่องบังเอิญที่พวกเขา กำลังใช้ช่วงเวลาที่ไม่มี
My coincidence has to do with an African man.วิเวียน วิเวียน วิเวียน
I don't know. What do you mean? They won't let me see my coincidence file.เขาไม่ให้ฉันดูแฟ้มความบังเอิญ
My coincidence is meaningless, isn't it? Think, Albert.- คิด อัลเบิร์ต คุณทรยศตัวเองรึเปล่า
What a great coincidence we're teaching the same class.อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น เราได้สอนห้องเดียวกันเลย
Does anyone believes that this is a coincidence ?มีใครเชื่อบ้าง ว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญ ?
I mean, don't you think it's just the slightest bit of a coincidence he OD'd a week after your boyfriend's crime?นี่คุณ ไม่คิดบ้างเหรอว่ามันบังเอิญเกินไป? เขาพี้ยาเกินขนาด หลังแฟนคุณก่อคดีแค่ 1 สัปดาห์
That cannot be a coincidence then we shoule be extra careful there has to be something i can do she already dead i can bend time i can go backนั่นไม่สามารถเป็นเหตุบังเอิญ ดังนั้นเราควรระวังตัวเพิ่มขึ้น ต้องมีสิ่งที่ฉันสามารถทำได้
I think - - I mean,it could be a coincidence --ฉันคิดว่า มันอาจบังเอิญ แต่
Which was a coincidence because it was the King's final act that would change the course of Tristan's destiny forever.ซึ่งบังเอิญอย่างที่สุด. พระราชโองการสุดท้ายของพระองค์.. จะพลิกชะตาชีวิตของทริสตัลไป...
I think this is just a coincidence and... it might just be something that should be overlooked.คือชั้นคิดว่ามันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะและ... เป็นอะไรที่ควรสังเกตให้ดีๆนะ

coincidence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, 刚巧 / 剛巧] by chance; by coincidence; by good luck
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, 碰巧] by chance; by coincidence; to happen to
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, 偶合] coincidence
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, 巧合] coincidence
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence

coincidence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement
暗合[あんごう, angou] (n,vs) coincidence
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
併発[へいはつ, heihatsu] (n,vs,adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P)
吻合[ふんごう, fungou] (n,vs,adj-no) coincidence; anastomosis
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality
符合[ふごう, fugou] (n,vs) agreeing; coincidence; (P)

coincidence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-) EN: accident ; haphazard ; fortuity FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coincidence
Back to top