ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เล่ห์เหลี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เล่ห์เหลี่ยม*, -เล่ห์เหลี่ยม-

เล่ห์เหลี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล่ห์เหลี่ยม (n.) stratagem See also: cunning, craftiness, ruse, trick Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล
English-Thai: HOPE Dictionary
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
guile(ไกลฺ) n. ความหลอกลวง,การโกง,เล่ห์เหลี่ยม -guileful,guileless adj.
ingenuous(อินเจน'นุอัส) adj. เปิดเผย,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไร้เดียงสา., See also: ingenuousness n.
knavery(เน'เวอรี) n. ความไม่ซื่อ,การคดโกง,การกระทำที่ไม่ซื่อ,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trickery
legerdemain(เลจ'เจอดะเมน') n. การเล่นกล,ความชำนาญหรือวิธีการในการเล่นกล,การหลอกลวง,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่มีมารยา,ขาดประสบการณ์., Syn. simple,artless
naivete(นาอีฟเท') n. ความง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือมารยา
pettifog(เพท'ทะฟอก) vi. โต้เถียงในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เป็นหมอความเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ใช้เล่ห์เหลี่ยมของทนายความ,โยเย,เล่นลิ้น, See also: pettifogger n. pettifoggery n.
ruse(รูซ) n. อุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม,กลอุบาย, Syn. trick,stratagem
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
showmanship(โช'เมินชิพ) n. ความสามารถในการแสดง,ความเป็นนักแสดง,เทคนิคในการแสดง,การโอ้อวด,การอวดฝีมือ,เล่ห์เหลี่ยมในการอวดฝีมือ
sinuous(ซิน'นิวอัส) adj. เป็นลูกคลื่น,คดเคี้ยว,วกวน,มีเล่ห์เหลี่ยม,คดโกง,อ้อมค้อม., See also: sinuousness n.
sleight(สไลทฺ) n. ความเชี่ยวชาญ,ความคล่องแคล่ว,เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย,เชาวน์, Syn. cunning
slick(สลิค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเราะ,สุภาพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนาญ,มีเล่ห์เหลี่ยม,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์. adv. ลื่น,ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ,ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กโลบาย,แผนการ
subtle(ซับ'เทิล) adj. บาง,ละเอียด,บอบบาง,เข้าใจยาก,ลึกลับ,เฉียบแหลม,มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,ฉลาด., See also: subtleness n. subtlety n. subtly adv., Syn. fine,delicate,dainty,gentle
tortuosity(ทอร์ชูออส'ซิที) n. ความคดเคี้ยว,ความอ้อมค้อม,ความคด,การหลอกลวง,เล่ห์เหลี่ยม,สิ่งหรือส่วนที่งอหรือคดหรือบิด
tortuous(ทอร์'ชูเอิส) adj. คดเคี้ยว,บิด,งอ,อ้อมค้อม,หลอกลวง,วกวน,เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม,ไม่ตรงไปตรงมา., See also: tortuousness n., Syn. sinuous,winding
trick(ทริค) n.,adj.,vt.,vi. (ใช้) อุบาย,กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,ภาพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลก ๆ ,เคล็ดลับ,การเล่นกล,เด็ก,เด็กผู้หญิง,ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
tricky(ทริค'คี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,มีเล่ห์เพทุบาย,หลอกลวง,เล่นลูกไม้,จัดการยาก,ไม่แน่นอน., See also: trickily adv. trickiness n.
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่เจือปน,ไร้เดียงสา,เรียบ ๆ ,ตรงไปตรงมา,บริสุทธิ์,แท้จริง,ไม่ซับซ้อน.
uriah heep(ยูอีไร'อะฮีพ) n. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
wile(ไวล์) n. อุบาย,แผนร้าย,เล่ห์เหลี่ยม,การล่อลวง,การหลอกต้ม vi. ล่อลวง,ใช้เพทุบาย,ทำให้หลง, wile away ฆ่าเวลา, Syn. artifice,trick,ruse
wily(ไว'ลี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก,มีมายามาก, See also: wilily adv. wiliness n., Syn. shrewd,cunning,sly
wrinkle(ริง'เคิล) n. รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,สัน vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยับ,เพทุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,เครื่องมือยอดเยี่ยม vi. ย่น,ยับ, Syn. crumple,crease
English-Thai: Nontri Dictionary
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
guileless(adj) ตรงไปตรงมา,ไม่มีมารยา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
ingenuous(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
insidious(adj) เคลือบแฝง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,กลอุบาย
sharp(adj) คม,แหลม,เฉียบแหลม,รุนแรง,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
shifty(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ฉลาด,ปลิ้นปล้อน
sinuous(adj) เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม,คดในข้องอในกระดูก
sleight(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,เชาวน์,เล่ห์เหลี่ยม
slippery(adj) ไว,ลื่น,ซึ่งเข้าใจยาก,มีเล่ห์เหลี่ยม
sly(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ขี้โกง,ปากว่าตาขยิบ,กลับกลอก
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม
tricky(adj) หลอกลวง,เล่นซน,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
underhand(adj) ลี้ลับ,ซ่อนเร้น,โกง,ใช้เล่ห์เหลี่ยม
wrinkle(n) รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,ข้อคิด,เคล็ดลับ,เล่ห์เหลี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dodge (n.) เล่ห์เหลี่ยม Syn. trick, wiles, feint
guile (n.) เล่ห์เหลี่ยม See also: กลโกง, มารยา Syn. trickery, cunning, deceit Ops. honesty, sincerity, frankness
trick (n.) เล่ห์เหลี่ยม See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล
wiles (n.) เล่ห์เหลี่ยม Syn. trick, feint
politics (n.) เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง See also: ้อุบายทางการเมือง
arch (adj.) ที่มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เป็นหัวโจก Syn. crafty, sly
artful (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เต็มไปด้วยเล่ห์ Syn. crafty
avoider (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter
craftiness (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception, dishonesty
crafty (adj.) ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง Syn. sly, wily, cunning
dishonesty (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception
dodger (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider
fox (n.) คนที่มีเล่ห์เหลี่ยม See also: คนฉลาดแกมโกง
guileless (adj.) ซึ่งไร้เล่ห์เหลี่ยม See also: ซึ่งไร้มารยา Syn. honest, frank, sincere Ops. dishonest, tricky, cunning
Machiavellian (adj.) ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. cunning
outmanoeuver (vt.) ได้เปรียบ (ด้วยเล่ห์เหลี่ยม)
outmanoeuvre (vt.) ได้เปรียบ (ด้วยเล่ห์เหลี่ยม)
roguery (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม See also: การหลอกลวง Syn. trickery, villainy, fraud
roguishness (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. mischief
sharper (n.) คนมีเล่ห์เหลี่ยม See also: คนหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, นักพนัน Syn. fraud, shark, swindler
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your clever little ruse has made everything much more difficult.เล่ห์เหลี่ยมกับความฉลาดเล็กน้อยของคุณ ได้ทำให้ทุุกอย่างมันยากขึ้น
The ruse you played with Filip Telford.เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด
The ruse you played with Filip Telford... faking symptoms to extend his critical status?เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด... หลอกยื่นเวลารักษาอาการของเขา ว่ามีอาการโคม่า
Don't you disgrace me, I know your little tricksอย่าทำให้ฉันขายหน้าล่ะ ฉันรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของเธอดี
What are we supposed to do? Teach 'em tricks?คุณทำอะไร สอนเล่ห์เหลี่ยมมันเหรอ
They're fucking dead, and you wanna teach 'em tricks?ยังคิดจะสอนให้มันใช้เล่ห์เหลี่ยมอีก
He's a good earner, but he's wild, takes too many chances.เขาเจ๋งจริง แต่เล่ห์เหลี่ยมเยอะ ได้โอกาสมากไป
I'm not without my wiles.- ข้าไม่ใช่คนไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
Mom, Is Such A Hypocrite, And All These Years, She'S Been Riding Me About My Behavior.แม่น่ะ เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม ตลอดทั้งปีนี้ ฉันต้องถูกควบคุมความประพฤติ
And he was... Naive.และเขาไร้เล่ห์เหลี่ยม
Most importantly, cunning.สิ่งสำคัญคือเล่ห์เหลี่ยม
You have also tricked me ..พ่อใช้เล่ห์เหลี่ยมกับหนู...
I played a trick too, and... did not give you time for the registration of the marriage.หนูก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมด้วย,และ... พวกคุณไม่ได้ระบุเวลาสำหรับจดทะเบียนสมรส
It's just that scofield is a tricky bastard.แต่เล่ห์เหลี่ยมสโกฟิลด์มันเยอะ
I suppose all very brilliant men are a little bit... unusual, sir.ผมคิดว่าคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมส่วนมักจะดูไม่ปกตินิดหน่อย
I'm brilliant, Leek, and I'm not the least bit unusual.ผมเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม ลีค และผมไม่ได้ผิดปกติเลยสักนิด
Don't try any of your tricks, Jedi.อย่ามาใช้เล่ห์เหลี่ยมนะ เจได
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว
Shin Tae Hwan may have tricks up his sleeves again, so be careful.ชินแทฮวาน อาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมของเขาอีก, ระวังให้มาก
I saw a Machiavellian streak that would make failure an impossibility.แต่ฉันเห็นความมีเล่ห์เหลี่ยม ที่จะทำให้เกิดความล้มเหลว
It's a slippery slope, your honor,มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมครับศาลที่เคารพ
You have some lawyer tricks up your sleeve To help me protect my business.คุณพอจะมีเล่ห์เหลี่ยมที่สามารถดึงออกมาใช้ช่วยธุรกิจของฉันได้
Now if that makes me a vigilante, a machiavellian fool, so be it.ตอนนี้ถ้านั่นจะทำให้ผมต้องใช้ศาลเตี้ย เล่ห์เหลี่ยมที่โง่ๆ ขอให้เป็นอย่างนั้น
But Anakin and Obi-Wan had not counted on the treacherous cunning of Ohnaka and his band.แต่อนาคินและโอบีวันต่างก็ ไม่ไว้ใจในเล่ห์เหลี่ยม ของโอนาก้าและพรรคพวก
He could be craftier about it,เขาสามารถมีเล่ห์เหลี่ยมกับเรื่องนี่
For an adult, being crafty is just about right.ผู้ใหญ่เค้ารู้ว่าควรใช้เล่ห์เหลี่ยมตอนไหน
Is this my mind playing tricks?นี้เป็นเล่ห์เหลี่ยมของจิตใจ
Then let's get creative.งั้นก็ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมสิ
Oh, look, it had to be subtle.โอ้ นี่ มันต้องมีเล่ห์เหลี่ยม
Um, Walt says he's not going anywhere, so that's a-- that's a really brilliant gambit on my part.เอ่อ วอลท์พูดว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้น แค่นั้นแหล่ะ... นั่นเป็นเล่ห์เหลี่ยม ที่ยอดเยี่ยมจริงๆของฉัน
Guy's not even subtle about it.ผู้ชายไม่ควรมีเล่ห์เหลี่ยม ทำแบบนั้น
The truth is, as a parent you're gonna end up using everything in your arsenal.ความจริงคือ ในฐานะพ่อแม่.. ...คุณจะลงเอยด้วยการใช้ เล่ห์เหลี่ยมของคุณ
Well, those Nazis are slippery, and me hunting them way down in Lima, Peru...พวกนาซีนั่นเล่ห์เหลี่ยมเยอะนัก และเราก็จะจับพวกนั้นที่ลิม่า เปรู...
That's where it gets tricky.นั่นต้องใช้เล่ห์เหลี่ยม
I just used an underhanded tactic against an underhanded guy.ฉันก็แค่ใช้เล่ห์เหลี่ยม กับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นเอง
What underhanded thing did I do to you?ฉันใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรกับนาย?
Uncle Billy had a bad hip, and I was young and naive.ลุงบิลลี่ เป็นคนตกยุค และฉันก็ยังเด็ก ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยม
Now, this manipulation is not just a ruse.และการทำอย่างนั้นไม่ใช่แค่เขาใช้เล่ห์เหลี่ยม
I stole his passport and his car keys but he escaped.ทั้งที่ฉันยึดทั้งพาสปอตและกุญแจรถแล้ว เค้ายังมีเล่ห์เหลี่ยมอีก
No more games, no more lies.ไม่เล่ห์เหลี่ยม ไม่โกหกอีกแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เล่ห์เหลี่ยม
Back to top