ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traunt*, -traunt-

traunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traunt (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. absentee, defaulter, avoider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traunt
Back to top