ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trickery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trickery*, -trickery-

trickery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trickery (n.) กลอุบาย See also: กลโกง
trickery (n.) การใช้กลอุบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
trickery(ทริค'เคอะรี) n. การใช้กลอุบาย,การใช้กลเม็ด,การใช้เล่ห์เพทุบาย,การใช้เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,กลอุบาย,กลเม็ด
English-Thai: Nontri Dictionary
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแสร้งทำ (n.) trickery See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles Syn. มารยา, เล่ห์กล
มายา (n.) trickery See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little trickery on my part. But actually--เป็นเล่เหลี่ยมของข้า คือที่จริง--
Let's see what trickery the Jedi have planned for us.ดูซิว่าเจไดจะเอาลูกไม้ไหนมาใช้กับเรา
And if you're gonna use your government trickery for any other purpose, I withdraw my services.และถ้าคุณจะใช้กลอุบายรัฐบาลใดๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นล่ะก็ ผมจะเลิกช่วย
I have used no such trickery to summon your ardor, I assure you. I don't know what it is.ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร รู้แต่ว่า มีบางอย่างทำให้ฉันมาที่นี่
Someone who knows the trickery you're capable of.คนที่รู้ถึงกลที่คุณเล่น
Of course there was some trickery in making the automaton talk.แน่ล่ะ มีอุบายในการทำให้หุ่นยนต์พูดได้
There was neither magic nor trickery involved.มันไม่มีเวทมนตร์หรือกลลวงอะไรทั้งนั้น
I am only better than him through trickery, and he meant me no harm. "ฉันเป็นเพียงดีกว่าเขาผ่านกล อุบาย และเขาหมายถึงฉันไม่มี อันตรายใด ๆ
But as long as I'm commandant I won't permit any such trickery!แต่ตราบใดที่ฉันเป็นผู้บัญชาการ ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้!
An ounce of bargaining, a pinch of trickery, a soupçon of intimidation, et voil?แค่ต่อรองนิดหน่อย ผสมหลอกล่อติ๊ดนึง ข่มขวัญเข้าไว้ เสร็จเจ๊ฮ่ะ
You're not the one to talk, hiding behind your trickery.เจ้าไม่ใช่คนเดียวที่จะพูด ซ่อนตัวอยู่หลังกลสั่วๆ
Even resort to some outright trickery.แม้แต่ใช้เล่ห์กลอย่างเต็มรูปแบบ

trickery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花点子[huā diǎn zi, ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 花点子 / 花點子] trickery; scam
手腕[shǒu wàn, ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, 手腕] wrist; trickery; finesse; ability; skill

trickery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism
籠絡手段[ろうらくしゅだん, rourakushudan] (n) means of cajolement (trickery)

trickery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
กลฉ้อฉล[n.] (konchøchon) EN: fraud ; trickery ; trick  FR:
กลโกง[n. exp.] (kon kōng) EN: trick ; swindle ; trickery ; deception ; cheat ; fraud ; scam ; deceit ; cunning FR:
กล-[pref.] (konla-) EN: trick ; ruse ; trickery FR:
กลอุบาย[n. exp.] (kon ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem FR: stratagème [m] ; artifice [m]
กุหนา[n.] (kuhanā) EN: deceit ; fraud ; hypocrisy ; trickery FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip someone of clothing by trickery FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles ; illusion FR: artifice [m] ; illusion [f]
ปลิ้นปลอก[adj.] (plinpløk) EN: trickery ; deceitful FR:
ปลิ้นปล้อน[adj.] (plinplǿn) EN: trickery ; deceitful FR:
เท่าทัน[v.] (thaothan) EN: understand what someone is up to ; fathom another's game/course of action ; know exactly what the sqituation is ; be equal to another's trickery ; be up on another's tricks FR:
อุปเท่ห์[n.] (upathē = up) EN: trickery ; artifice FR: méthode [f] ; stratagème [f]
อุปเท่ห์[n.] (uppathē = u) EN: trickery ; artifice FR: méthode [f] ; stratagème [f]
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery FR: tactique [f] ; stratégie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trickery
Back to top