ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wiles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wiles*, -wiles-

wiles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wiles (n.) เล่ห์เหลี่ยม Syn. trick, feint
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลศ (n.) wiles See also: catch, artifice, trick Syn. เลศนัย, นัย
แพรวพราว (adv.) full of wiles See also: full of tricks

wiles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery
奸知[かんち, kanchi] (n) cunning; craft; wiles
手管[てくだ, tekuda] (n) wiles
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
詭計[きけい, kikei] (n) tricks; wiles
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue
手練手管[てれんてくだ, terentekuda] (n) wiles; art of coaxing
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism

wiles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
เลห[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles ; illusion FR: artifice [m] ; illusion [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wiles
Back to top