ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absentee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absentee*, -absentee-

absentee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absentee (n.) ผู้ที่ไม่มา See also: ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม, ผู้ขาดการประชุม
English-Thai: HOPE Dictionary
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
English-Thai: Nontri Dictionary
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absenteeผู้ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The absentee landlady.ผู้ปกครองดินแดนน้ำชา
If you're not coming, can you at least cast an absentee ballot?ถ้าเธอไม่ไป อยากน้อยก็โหวตให้ฉันนะ
I would be an absentee owner.ฉันจะเป็นเจ้าของที่ไม่ออกเสียง
My life is an absentee mom.ชีวิตผมมีแม่ที่บกพร่องในหน้าที่
How long do the people of the Seven Kingdoms stand behind their absentee king, their cowardly king hiding behind high walls?เจ้าว่าอีกนานไหมว่าประชาชน ของเจ็ดอาณาจักร จะยืนข้างกษัตริย์ที่หายไป กษัตริย์ที่ขี้ขลาด หลบซ่อนอยู่หลังกำแพงสูง
Just tell her how guilty she made me feel for being such a terrible absentee dad, how I want to make good with junior, a little fatherly bonding, whatnot.ก็บอกเธอไปเลยว่า เธอทำให้ผมรู้สึกผิด แย่มาก เป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่อง ก็เลยอยากจะสร้างสายสัมพันธุ์กับลูกชาย
Where to begin? With your constant absenteeism?แก--แกคิดว่าแกคือใคร?
I noticed you weren't at Cheerios! practice yesterday, and I don't look kindly on absenteeism.เมื่อวานนายไม่ไปซ้อม ฉันไม่ชอบพวกโดดซ้อม
Absenteeism in law enforcement is nearing 25 percent according to reports...ขาดในการบังคับใช้กฎหมาย \ N อยู่ใกล้ร้อยละ 25 ... ... ตามรายงาน ...

absentee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不在地主[ふざいじぬし, fuzaijinushi] (n) absentee landlord
不在投票[ふざいとうひょう, fuzaitouhyou] (n) absentee voting
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate)
不在者投票[ふざいしゃとうひょう, fuzaishatouhyou] (n) absentee ballot; (P)
欠勤率[けっきんりつ, kekkinritsu] (n) absentee rate
欠勤者[けっきんしゃ, kekkinsha] (n) absentee
欠席者[けっせきしゃ, kessekisha] (n) absentee
アブセンティズム[, abusenteizumu] (n) absenteeism

absentee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ที่ขาด[n. exp.] (phū thī khā) EN: absentee FR:
ผู้ที่ไม่มา[n. exp.] (phū thī mai) EN: absentee FR: absent [m]
ผู้ที่ไม่อยู่[n. exp.] (phū thī mai) EN: absentee FR: absent [m] ; absente [f]
การขาดงาน[n. exp.] (kān khāt ng) EN: work absenteeism ; absenteeism FR: absentéisme au travail [m]
การขาดงานเป็นอาจิณ[n. exp.] (kān khāt ng) EN: absenteeism FR: absentéisme [m]

absentee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefwähler {m}absentee voter
Briefwahl {f}absentee ballot [Am.]
Briefwahl {f}absentee voting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absentee
Back to top