ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปลี่ยน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปลี่ยน*, -เปลี่ยน-

เปลี่ยน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลี่ยน (v.) vary See also: alter, vary, transform, change Syn. เปลี่ยนแปลง, แปลง, Ops. คงสภาพ, คงที่
เปลี่ยน (เรือ) (v.) transfer See also: change, shift, embark, board Syn. ขึ้น (เรือ)
เปลี่ยนกัน (v.) alternate See also: take turns Syn. สลับกัน
เปลี่ยนคน (v.) replace See also: take the place of, oust, substitute Syn. เปลี่ยนตัว
เปลี่ยนความคิด (v.) change one´s idea See also: change one´s thought
เปลี่ยนฉาก (v.) (the scene) cut from sth to sth See also: change the scene Syn. ตัดตอน
เปลี่ยนตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว
เปลี่ยนตัว (v.) replace See also: take the place of, substitute for, take turns, displace Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว
เปลี่ยนท่าที (v.) change one´s attitude See also: turn one´s point, change one´s mind, sing a different tune, change one´s ideas, come over
เปลี่ยนทิศทาง (v.) turn (away) See also: deviate, shift, divert, deflect Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย
เปลี่ยนที่ (v.) move See also: change, shift, switch, transfer Syn. โยกย้าย, เคลื่อนย้าย
เปลี่ยนที่ (v.) dislocate See also: displace, move, relocate Syn. ย้ายที่, โยกย้าย Ops. อยู่กับที่
เปลี่ยนที่ (v.) move See also: shift Syn. เคลื่อนที่, ขยับที่, เลื่อน
เปลี่ยนบรรยากาศ (v.) move to a new environment See also: renew the place, change an atmosphere
เปลี่ยนผ้า (v.) change See also: replace Syn. ผลัดผ้า
เปลี่ยนผ้า (v.) change clothes
เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนรัชกาล, เปลี่ยนแผ่นดิน
เปลี่ยนมือ (v.) change hands See also: make over Syn. โอน, ถ่ายเท
เปลี่ยนรถ (v.) change trains See also: change a bus, change train, transfer to Syn. ต่อรถ
เปลี่ยนรัชกาล (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, เปลี่ยนแผ่นดิน
เปลี่ยนรูป (v.) be changed See also: have a changed appearance, become different, alter, modify, turn
เปลี่ยนรูป (v.) be changed See also: have a changed appearance, become different, alter, modify, turn
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง (v.) metamorphose See also: change in form
เปลี่ยนศักราช (v.) change the Buddhist era
เปลี่ยนสภาพ (v.) change into/to See also: turn into, transform into, convert into, become
เปลี่ยนสัญชาติ (v.) change the nationality
เปลี่ยนสัญชาติ (v.) naturalize Syn. แปลงสัญชาติ
เปลี่ยนสี (v.) change color See also: discolour Syn. กลายสี
เปลี่ยนสี (v.) change one´s attitude
เปลี่ยนหน้า (v.) replace See also: substitute for, displace, take turns, in turn
เปลี่ยนเกียร์ (v.) shift gears See also: change gears
เปลี่ยนเป็น (v.) become See also: change to, turn into Syn. แปลงเป็น
เปลี่ยนเป้าหมาย (v.) turn (away) See also: deviate, shift, divert, deflect Syn. เปลี่ยนทิศทาง
เปลี่ยนเพศ (v.) transform somebody into another sex Syn. กลับเพศ
เปลี่ยนเรือ (v.) transfer to another boats See also: change boats Syn. ถ่ายเรือ
เปลี่ยนแบบ (v.) modify See also: alter, adapt Syn. แปลง, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, แปร
เปลี่ยนแปลง (v.) change to See also: transform, vary, alter, turn into, transform into, become Syn. เปลี่ยน Ops. คงเดิม
เปลี่ยนแปลง (v.) change See also: alter, modify, reform, reorganize, restyle Syn. ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุง, แก้ไข, ปรับ, ปฏิรูป, พัฒนา, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน Ops. คงเดิม
เปลี่ยนแปลงราคา (v.) change the price See also: adjust the price, alter the price
เปลี่ยนแปลงราคา (v.) change the price See also: adjust the price, alter the price
English-Thai: HOPE Dictionary
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acierate(แอสอิเออเรท) vt. เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้า
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
alkalinise(แอล' คะนิไนซ) vt. ทำให้เป็นด่าง, เปลี่ยนให้เป็นด่าง -alkalinis (z) ation n. (make alkaline)
alkalise alkalize(แอค' คะไลซ) vt. ทำให้เป็นด่าง, เปลี่ยนให้เป็นด่าง -alkalization, alkalisation n.
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
alter(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
amendment fileแฟ้มแก้ไข หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
anagram(แอน' นะแกรม) n. การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่ -anagrammatic (al) adj. (transposition)
anagrammatise(แอนนะแกรม' มะไทซ) vt. เปลี่ยนเป็น anagram. -anagrammatism, anagrammatist n. -anaemic adj.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
English-Thai: Nontri Dictionary
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
choppy(adj) เปลี่ยนแปลงเร็ว
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
converse(adj) กลับกัน,ตรงกันข้าม,แปลง,เปลี่ยน
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
convert(vt) แปรผัน,เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,แปลง,กลายเป็น
converter(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
convertible(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งแปลงได้,ซึ่งพับได้
convertor(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
incorrigible(adj) แก้ไม่ไหว,แก้ไขไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ
devolve(vt) ย้ายไป,ตกทอด,เปลี่ยนมือ
discolour(vi,vt) เปลี่ยนสี,สีตก,สีซีด,ด่าง
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
exchange(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่แลกเปลี่ยน,ตั๋วเงิน
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
interregnum(n) เวลาผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน,เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ,เวลาว่าง
immutable(adj) ไม่เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนแปลงไม่ได้
inconstant(adj) ไม่แน่นอน,ไม่คงที่,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
associativeเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ossifyเปลี่ยนเป็นกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebaseเปลี่ยนฐาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
upshiftเปลี่ยนเกียร์ขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
affineการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternationการสับเปลี่ยน, การสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
becomingการแปรเปลี่ยน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cation exchangeการแลกเปลี่ยนแคตไอออน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
changeความเปลี่ยนแปลง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
change of lifeความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contemporaneous deformation; penecontemporaneous deformationการเปลี่ยนลักษณะขณะตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convertแปลงผัน, เปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DAC (digital-to-analog converter)ดีเอซี (ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deformationการเปลี่ยนรูป, การแปลงรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detector๑. ตัวตรวจหา๒. ตัวเปลี่ยน [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital-to-analog converter (DAC)ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (ดีเอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dilationการเปลี่ยนขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
diverter valveลิ้นเปลี่ยนทางอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)เอบซีดิก (รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enfranchise๑. ให้สิทธิเลือกตั้ง (แก่พลเมือง) (ก. ปกครอง)๒. ให้สิทธิมีผู้แทน (แก่ท้องถิ่น) (ก. ปกครอง)๓. เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exchange๑. แลกเปลี่ยน, สับเปลี่ยน๒. ชุมสาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faunal breakการเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
GIF (graphics interchange format)จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inflection, point of; inflextion, point ofจุดเปลี่ยนความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interchange๑. สับเปลี่ยน๒. การสับเปลี่ยน [มีความหมายเหมือนกับ translocation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interchangeable-สับเปลี่ยนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ion exchange softenerเครื่องทำน้ำอ่อนชนิดแลกเปลี่ยนไอออน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrevocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนไม่ได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
latest change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
metamorphosisการเปลี่ยนสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
negotiableที่เปลี่ยนมือได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Churnedเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Derivedเปลี่ยนแปร,สกัด [การแพทย์]
Differentiateเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก [การแพทย์]
Dynamicเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,เปลี่ยนแปลงได้,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,พลวัต [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
Metamorphoseเปลี่ยนรูป [การแพทย์]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
angular accelerationความเร่งเชิงมุม, อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
avulsionการเปลี่ยนทางเดินของลำน้ำอย่างฉับพลัน [การทูต]
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
capillaryหลอดเลือดฝอย, หลอดเลือดขนาดเล็กมากแตกแขนงจากหลอดเลือดใหญ่ไปตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย มีผนังบาง ประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่าง ๆ ระหว่างเซลล์กับเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Career changesการเปลี่ยนอาชีพ [TU Subject Heading]
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Catalyst คะตะลิสต์ สารที่ไปเปลี่ยนอัตราปฏิกริยาโดยตัวเองไม่ เปลี่ยนแปลง คะตะลิสต์ อาจเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้ [สิ่งแวดล้อม]
Changeความเปลี่ยนแปลง [TU Subject Heading]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Compensatory Changeการเปลี่ยนแปลงชดเชย [การแพทย์]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Consistency การยึดตัว สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Conversionการเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์ [TU Subject Heading]
Convertถูกเปลี่ยน [การแพทย์]
Cope Rearrangementsการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในโมเลกุลตามแบบของโคป [การแพทย์]
Creepการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ของยางเป็นฟังก์ชันของเวลาภายใต้แรงกระทำคงที่ ยางที่มี creep ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Crossing Overการแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
change (vt.) เปลี่ยน Syn. convert, transform
convert (vt.) เปลี่ยน See also: ทำให้เปลี่ยนไปเป็น Syn. change, turn
convert (vi.) เปลี่ยน See also: เปลี่ยนไปเป็น Syn. change, turn
shift (vi.) เปลี่ยน See also: แลกเปลี่ยน Syn. exchange
shift (vt.) เปลี่ยน See also: แลกเปลี่ยน Syn. exchange
switch (vt.) เปลี่ยน See also: สับเปลี่ยน Syn. change, shift, substitute
translate (vt.) เปลี่ยน See also: แปร
transmute (vt.) เปลี่ยน See also: แปลงร่าง, แปลง
turn (vi.) เปลี่ยน See also: แปลง
turn (vt.) เปลี่ยน See also: เปลี่ยนแปลง
encode (vt.) เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส Syn. encipher, encrypt Ops. decode
encrypt (vt.) เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส Syn. encipher Ops. decode
encipher (vt.) เปลี่ยน (ข้อมูลข่าวสาร) ให้เป็นรหัส See also: ทำ (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส Syn. encode, encrypt
encrypt (vt.) เปลี่ยน (ข้อมูลข่าวสาร) ให้เป็นรหัส See also: ทำ (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส Syn. encode
turn (vt.) เปลี่ยน (ความคิด) See also: ทำให้เชื่อ, ยุยง
turn towards (phrv.) เปลี่ยน (ความคิด) ไปทาง
turn into (phrv.) เปลี่ยน (คำพูด) ความหมายเป็น
turn to (phrv.) เปลี่ยน (คำพูด) ความหมายเป็น Syn. turn into
turn to (phrv.) เปลี่ยน (ทิศทาง) ไปทาง Syn. veer to
adjust to (phrv.) เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've changed littleคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
I can changeฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอโอกาสฉันอีกเถอะ
I haven't changed a lotฉันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
How often do you change your toothbrush?คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
You haven't changed muchคุณเปลี่ยนไปไม่มากเท่าไหร่
It's not too late to change your mindมันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
But he changed horses in midstreamแต่เขาก็เปลี่ยนใจกลางคัน
I won’t change my mindฉันจะไม่เปลี่ยนใจ
I can honestly say...I'm a changed manฉันสามารถกล่าวอย่างจริงใจได้ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
I know you don't like a change of tasteฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
You can change your fateเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
I've changed my mind, we'll stay here a little longerฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะ ฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักหน่อย
I'm going to change, so don't come in!ฉันกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้า อย่าเพิ่งเข้ามานะ
No matter what you do, nothing will changeไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม จะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
Why are you suddenly changing the subject?ทำไมถึงได้เปลี่ยนเรื่องกระทันหันล่ะ
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Emergency protocol 90206. Calling Sky Captain. Come in, Sky Captain.สัญญาณฉุกเฉิน 90206 เปลี่ยน สกายกัปตัน ตอบด้วย สกายกัปตัน
But I thought the staff turned, like, a... a river into blood not one dude.แต่... แต่ฉันคิดว่าไม้เท้า เปลี่ยน เอ่อ...
And they will continue to suffer until change comes. Yeah, go ahead and laugh, boy. Change is gonna come.และพวกเขาจะยังคงประสบ จนกระทั่งเปลี่ยนมา เปลี่ยน คือเธอมา
Look, Finn, when Brittany sang that song about girls changing the world, it got me thinking, you know maybe... maybe I can change the world.ดูสิ ฟินน์ ตอนที่บริทนี่ย์ร้องเพลงนั้น ที่่เกี่ยวกับผู้หญิง เปลี่ยน โลก มันทำให้ฉัน คิด เธอรู้มั้ยว่า บางที..
We're changing everything.พวกเรากำลังจะ... เปลี่ยน ทุก...
I just need to find the right side and report back.ฉันแค่ต้องหาส่วนที่ใช่ รายงานผล เปลี่ยน เธอทำสำเร็จ รับทราบ
Secure or not? Over.ปลอดภัยหรือไม่ เปลี่ยน ?
Over. Negative, DC-52.เปลี่ยน DC52 ไม่ตอบรับ
Replaced the GPS with one of our own, pre-programmed.เปลี่ยน GPS ออกเอาของเราใส่แทน ตั้งโปรแกรมใหม่
'Over.' Are you armed?เปลี่ยน คุณมีอาวุธไหม
Changed. I do not know why.เปลี่ยน ฉันไม่รู้ว่าทำไม
What do you mean, "changed"?เปลี่ยน ท่านหมายความว่าไง
Keep changing the subject.เปลี่ยน หัวข้อเรื่อง
Change migraine to yes.เปลี่ยน อาการปวดศีรษะไมเกรนเป็น ใช่
Next. Wait, go back. Next.เปลี่ยน เดี๋ยวกลับไป เปลี่ยน
Command, stand by, I need door. I need door!เปลี่ยน เตรียมพร้อมไว้ เราต้องหาทางออก เราต้องหาทางออก
Turned into $20 million after Sherman torpedoed her company with her admission.เปลี่ยน เป็นเงิน 20 ล้าน หลังจากที่ เชอร์แมน ดึงเงินมาจากบริษัท ของเธอเอง ด้วยการรับสารภาพ
Change? What change?เปลี่ยน เปลี่ยนอะไร?
Change the rules. Write your own history.เปลี่ยนกฎ เขียนเรื่องตัวเอง
What happened to the rule of 'no names'?เปลี่ยนกฎแล้วรึ ที่ไม่บอกชื่อ?
That's how we do things here. Okay?เปลี่ยนกฏตอนนี้ นี่สิไม่แฟร์
It's good change. I prefer Odessa.เปลี่ยนก็ดีนะ ฉันชอบโอเดสซ่ามากกว่า
Can't you change the rules to make them happy?เปลี่ยนกติกาให้พวกมันดีใจได้ไหม
Change the state of play.เปลี่ยนกลยุทธ์ของการเล่น
Change the state of play.เปลี่ยนกลยุทธ์ของการเล่นเกมส์
Change the locks. Got it.เปลี่ยนกลอน เข้าใจละ
Change the locks, don't talk to me, then leave.เปลี่ยนกลอน ไม่ต้องพูดกับฉัน แล้วไป
Change the locks, then leave.เปลี่ยนกลอนก่อน แล้วค่อยไป
Change back the channel for me.เปลี่ยนกลับเดี๋ยวนี้นะ!
Here, switch with me. I'll row.เปลี่ยนกับฉันมา ฉันจะพายเอง
I'll trade with you. Do you want my salad?เปลี่ยนกับหนูมั้ย สลัดผักนี่
How about exchanging drink with me?เปลี่ยนกับเครื่องดื่มของฉันดีมั้ย
Transfer control of the vulture droids to R2เปลี่ยนการควบคุมของดรอยด์แร้งไปยังอาร์ทู
Change your settings so it doesn't go to voicemail.เปลี่ยนการตั้งค่าซะ เพื่อที่มันจะได้ไม่เข้าวอยซ์เมล
Re-schedule?เปลี่ยนกำหนดการเหรอ?
How long to replace the account info?เปลี่ยนข้อมูลบัญชีใช้เวลานานไหม
You're twisting the facts to make a better storyเปลี่ยนข้อเท็จจริงและสร้างเรื่องราวที่ดีกว่างั้นรึ?
Change outside, change inside.เปลี่ยนข้างนอก เปลี่ยนข้างใน
How could you change sides so quickly?เปลี่ยนข้างเร็วเชียวนะ
With every new wig comes another brave face.เปลี่ยนคนใหม่ในทุกๆ วิก

เปลี่ยน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปลี่ยน
Back to top