ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reorganize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reorganize*, -reorganize-

reorganize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reorganize (vt.) จัดระบบใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
reorganize(vt) ปรับปรุง,จัดใหม่,ปฏิรูป,จัดระบบใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you were defense minister to the previous Dalai Lama... then you wanted to reorganize the army.ตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ภายใต้องค์ทะไลลามะองค์ก่อน ท่านอยากเปลี่ยนแปลง การจัดการกองทัพ
It's gonna take days for dorota to reorganize my closet.มันต้องใช้เวลาเป็นวันเลยนะกว่าโดโรต้าจะจัดตู้ใหม่ให้ฉันได้
Yeah, well, all I really did was reorganize your storage locker and told you a patient's name.แหม, หนูแค่จัดเรียงของใส่ตู้เท่านั้นเอง แล้วก็ ค่อยบอกชื่อคนไข้
Right. So I'm thinking we reorganize the display, separate the food scents from the nature scents.ใช่ ดังนั้นผมกำลังคิดว่า พวกเราน่าจะจัดตู้โชว์สินค้าใหม่
OKAY, WILHELMINA'S CONTACTS ARE COMPLETELY REORGANIZED.เอโค เวเลมีน่าคุยเรียบร้อยแล้ว
"Tosa, Choshu, Satsuma" "...but whether dis country kin be reorganized without battles..."ว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศนี้จะได้จัดระบบใหม่โดยไม่มีการสู้รบได้,ข้าคิดไม่ออกเลยจริงๆ โทคุกาวะ เอจิเซ็น โทคุกาวะ เอจิเซ็น โทสะ โจชู ซัทสึมะ
I already reorganized the house in Manhattan.ฉันปรับโครงสร้างบ้านที่แมนฮัตตันใหม่แล้ว
We pasted wallpaper and reorganized the room.พวกเราติดวอลเปเปอร์และจัดห้องกันนะคะ
I also reorganized your filing system and redid your calendar.ผมยังจัด ระบบการจัดเก็บของคุณ และทำนัดหมายของคุณใหม่
I reorganized accounts, moved money.ฉันจัดการบัญชี ย้ายเงิน
This reorganized the worldwide pattern of ocean currents, which, in turn, affected the global climate.ซึ่งในทางกลับได้รับผล กระทบสภาพภูมิอากาศโลก

reorganize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重组[chóng zǔ, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˇ, 重组 / 重組] reorganize; recombine

reorganize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises
立て直す(P);立直す;立てなおす[たてなおす, tatenaosu] (v5s,vt) to rally; to make over; to rearrange; to reorganize; to reorganise; (P)

reorganize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดใหม่[v. exp.] (jat mai) EN: re-arrange ; revise ; reorganize FR:
จัดองค์กรใหม่[v. exp.] (jat ongkøn ) EN: reorganize FR:
ปฏิรูป[v.] (patirūp) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; restructure ; reorganize ; innovate FR: réformer ; changer ; moderniser ; réorganiser ; améliorer
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reorganize
Back to top