ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decode*, -decode-

decode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decode (vt.) ถอดรหัส See also: ถอดความ, ตีความ Syn. decrypt, decipher Ops. encode, encrypt
English-Thai: HOPE Dictionary
decode(ดีโคด') vt.,vi. ถอดรหัส,แปลรหัส
decoder(ดีโคด'เดอะ) n. ผู้ถอดรหัส. เครื่องถอดรหัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decodeถอดรหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decoder๑. ตัวถอดรหัส๒. ผู้ถอดรหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปลความ (v.) decode See also: decipher, interpret, work out, unscramble Syn. ตีความ, ถอดความ
แปลรหัส (v.) decode See also: decipher Syn. ถอดรหัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How long will it take to decode it? It could take forever.นานแค่ไหนก็จะใช้เวลาใน การถอดรหัสมันได้หรือไม่
The President met with top advisors regarding the latest efforts to decode the message.ประธานได้พบกับที่ ปรึกษาด้านบน เกี่ยวกับความพยายามล่าสุดที่ จะถอดรหัสข้อความ
Cipher's impossible to decode without the key.เป็นไปไม่ได้ที่จะรหัสพวกนี้ ถ้าไม่มีกุญแจ
Unless you decode the cipher, this does not prove a theory.ถ้าถอดรหัสไม่ได้ ก็พิสูจน์ทฎษฏีของคุณไม่ได้
There are only two people in this world who could decode your father's work.มีคนสองคนเท่านั้นในโลกใบนี้ ที่จะถอดรหัสงานของพ่อคุณได้
They would need Charles Graiman to decode the data.พวกมันต้องการ ชาร์ลส์ เกรแมน เพื่อถอดรหัสข้อมูล
That's where we can decode Scylla.ที่นั่นเราสามารถถอดรหัสซิลล่าได้
Hey, Angela is still trying decode the picture.แองเจล่ายังพยายาม ถอดรหัสจากภาพอยู่
Um, I'm-I'm still trying to decode the ime.อืม... ฉัน... ฉันพยายามถอดรหัสอยู่
And the call was scrambled. Can we decode it?และสัญญานก็ถูกรบกวน เราถอดรหัสได้มั้ย?
So it's our job to decode it.งานของเราคือถอดรหัสมันซะ
The writer's a genius, but the recipient would have to be, too, in order to decode it.คนเขียนเป็นอัจฉริยะ แต่คนรับจะต้อง เป็นอัจฉริยะด้วยเพื่อที่จะถอดรหัสมัน

decode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诠释[quán shì, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ, 诠释 / 詮釋] annotate; annotation; expound; decode
解码器[jiě mǎ qì, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄚˇ ㄑㄧˋ, 解码器 / 解碼器] decoder
机顶盒[jī dǐng hé, ㄐㄧ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˊ, 机顶盒 / 機頂盒] set-top box; decoder for digital or satellite TV signal etc

decode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコード[, deko-do] (n) {comp} decode
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode
逆符号化[ぎゃくふごうか, gyakufugouka] (n) {comp} decode
アドレスデコーダ[, adoresudeko-da] (n) {comp} address decoder
ディコーダー[, deiko-da-] (n) decoder
デコーダ(P);デコーダー(P)[, deko-da (P); deko-da-(P)] (n) {comp} decoder; (P)
ユーユーデコード[, yu-yu-deko-do] (n) {comp} uudecode
復号器[ふくごうき, fukugouki] (n) {comp} decoder
買い取り式専用チューナー[かいとりしきせんようチューナー, kaitorishikisenyou chu-na-] (n) integrated receiver-decoder; IRD
Japanese-English: COMDICT Dictionary
デコード[でこーど, deko-do] decode
逆符号化[ぎゃくふごうか, gyakufugouka] decode
デコーダ[でこーだ, deko-da] decoder
ユーユーデコード[ゆーゆーでこーど, yu-yu-deko-do] uudecode
復号器[ふくごうき, fukugouki] decoder

decode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out FR: déchiffrer ; décoder
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล[n. exp.] (klǿng rap s) EN: set-top box (STB) ; set-top unit (STU) FR: décodeur numérique [m]

decode ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decode
Back to top