ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embark*, -embark-

embark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embark (vi.) ลงเรือ See also: ขึ้นเครื่องบิน Syn. board
embark (vt.) เอาลงเรือ See also: พาขึ้นเครื่องบิน
embark for (phrv.) เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
embark on (phrv.) เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embark upon (phrv.) เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
English-Thai: HOPE Dictionary
embark(เอมบาร์ค') {embarked,embarking,embarks} v. เอาลงเรือ,เอาขึ้นเครื่องบิน,ทำให้เริ่มดำเนินการ,ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
English-Thai: Nontri Dictionary
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงเรือ (v.) embark See also: get into (a vessel), board Ops. ขึ้นท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก
For once you embark upon your journey there's no turning back until Zathura's reached.เมื่อเริ่มเล่นแล้ว... ...ไม่มีการถอยหลังจนกว่าจะจบเกมส์
And then, together, they can embark on that most great and most serious journey of life.แล้วจากนั้น พวกเขาก็จะล่องเรือกัน ไปผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และจริงจัง
Now, the Jedi embark on a dangerous new mission to find the secret enemy listening post.ในตอนนี้ เจไดจำต้องเผชิญ กับภารกิจอันตรายครั้งใหม่ ในการค้นหาฐานดักฟังลับของศัตรู
Will embark on the "heroes" world tour.จะร่วมไปกับทัวร์ "Heroes" ทั่วโลก
I'm about to embark on one of the great challenges of my scientific career:ผมกำลังเริ่ม ดำเนินการ ในงานที่ท้าทาย ต่ออาชีพของฉัน
So, your brother is about to embark on yet another quest.พี่ชายของเจ้ากำลังจะออกทำ ภารกิจเพื่อเกียรติยศครั้งใหม่
And now, as we prepare to embark on this outstanding exercise..และเมื่อเราพร้อมเริ่มการซ้อมรบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้..
And what I'm about to embark on involves the keen insight of somebody who knows her inside and out.สิ่งที่ผมกำลังจะพูด มันจะต้องใช้ สายตาของคนที่รู้ทั้งวงในและวงนอก
You are about to embark on the greatest adventure known to man.คุณเริ่มดำเนินการ ผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์

embark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭乘[dā chéng, ㄉㄚ ㄔㄥˊ, 搭乘] embark

embark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
打ち始める[うちはじめる, uchihajimeru] (v1) to begin (emphatically); to launch; to embark on
踏み出す;踏出す[ふみだす, fumidasu] (v5s,vi) (1) to step forward; to step forth; to advance; (2) to start; to embark on; to set forth on; to take steps toward
上陸[じょうりく, jouriku] (n,vs) landing; disembarkation; (P)
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
乗船;上船[じょうせん, jousen] (n,vs) embarking; embarkation; boarding
乗降[じょうこう, joukou] (n,vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P)
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
入国申告書[にゅうこくしんこくしょ, nyuukokushinkokusho] (n) disembarkation card
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card
菩薩揚げ;媽姐揚げ;菩薩揚;媽姐揚[ぼさあげ, bosaage] (n) (obsc) ceremony performed by Chinese merchants disembarking in Nagasaki (Edo period)
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on

embark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
ขึ้นจากเรือ[v. exp.] (kheun jāk r) EN: go ashore ; disembark FR: débarquer
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāi) EN: port of disembarkation FR:
เสด็จลง[v. exp.] (sadet long) EN: descend ; come down ; disembark ; get out (of) FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark FR:

embark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verladeplatz {m}embark point
Verladeraum {m}embark area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embark
Back to top