ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบี่ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบี่ยง*, -เบี่ยง-

เบี่ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบี่ยง (v.) avoid See also: shun Syn. หลบ, หลีก, หลบเลี่ยง
เบี่ยง (v.) make way for See also: make room for, steer clear of Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, ขยับหนี
เบี่ยง (v.) twist See also: turn, bend Syn. เอียง
เบี่ยง (v.) bias See also: be awry, be aslant, be askew Syn. เฉียง, เลี่ยง, เฉไฉ Ops. ตรง
เบี่ยง (adj.) biassed See also: awry, aslant, askew Syn. เฉียง, เลี่ยง, เฉไฉ Ops. ตรง
เบี่ยง (adv.) slantingly See also: deviously, indirectly Syn. เบี้ยว, เอียง Ops. ตรง
เบี่ยง (v.) slant See also: deviate, distort, twist away, out of shape Syn. เบี้ยว, เอียง Ops. ตรง
เบี่ยง (adj.) slanting See also: leaning, inclined, crooked, oblique, sloping, slanted Syn. เบี้ยว, เอียง Ops. ตรง
เบี่ยงบ่าย (v.) avoid See also: evade, dodge, shirk Syn. บ่ายเบี่ยง, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง
เบี่ยงประเด็น (v.) change the issue See also: avoid, evade, dodge Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง
เบี่ยงเบน (v.) deviate See also: be different Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง Ops. แม่นยำ, เที่ยงตรง
เบี่ยงเบนทางเพศ (adj.) homosexual See also: heterosexual
English-Thai: HOPE Dictionary
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
aslant(อัสลานทฺ') adj. เอียง,เบี่ยง,เฉ,เฉียง.
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
drift anglen. มุมเบี่ยงเบน,มุมบินเอียง
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
ellipticityn. องศาการเบี่ยงเบนของรูปกลมไข่จากวงกลม
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
inclination(อินคละเน' เชิน) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด, มุมระหว่างเส้น 2 เส้นหรือที่ราบ 2 ที่ราบ, สิ่งที่ชอบ, Syn. tendency,disposition
incline(อินไคลนฺ') vi. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้าง, เอียงลาด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง, งอ, ทำให้โค้งหรืองอ. -n. ผิวหน้าที่ลาดเอียง, See also: inclinometer n., Syn. slope, slant, decline
leeway(ลี'เว) n. การลอยของเรือหรือเรือบิน เนื่องจากลมที่เบนห่างจากทิศทางที่กำหนดไว้,มุมเบี่ยงเบนของการลอยดังกล่าว,เวลาเพิ่มเติม,สิ่งเพิ่มเติม,เวลาที่ล้าหลัง,ระยะที่ล้าหลัง, Syn. scope
shift(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลื่อน,เคลื่อน,ย้าย,เคลื่อนย้าย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ายเบี่ยง,ผลัก,ปัด,ผลัด,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนเกียร์,โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน,วิธ'เลี่ยง,วิธีการ,แผนเฉพาะการ,การเปลี่ยนเวร,เวร,ยาม,เล่ห์เพทุบาย,การเปลี่ยนเก
English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
detour(n) ทางอ้อม,ทางเบี่ยง,ทางโค้ง
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collateral๑. เบี่ยง๒. สำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indented contourคอนทัวร์เบี่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Coronary artery bypassศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
divagationdivagation, ทางน้ำเบนเบี่ยง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring round (phrv.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนทิศทาง Syn. fetch round
depart (vi.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน Syn. change, vary, deviate, diverge Ops. concur, agree
deviate (vi.) เบี่ยงเบน See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ Syn. diverge, digress Ops. agree
divert (vt.) เบี่ยงเบน See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ Syn. diverge, deviate, distract, shift
deviate from (phrv.) เบี่ยงเบนจาก See also: เปลี่ยนแปลงจาก
aberrant (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
aberration (n.) การเบี่ยงเบนจากปกติ See also: ความผิดปกติ Syn. deviant, anomalous
apochromatic (adj.) ไร้การเบี่ยงเบนของภาพหรือสี (เลนส์)
beat around the bush (vi.) บ่ายเบี่ยง See also: ตอบไม่ตรงคำถาม Syn. evade, hedge Ops. confront, face
curvation (n.) ระยะที่เบี่ยงเบน See also: ความมากน้อยของการเบี่ยงเบน
deflection (n.) ระยะที่เบี่ยงเบน See also: ความมากน้อยของการเบี่ยงเบน Syn. curvation
deviate (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบน See also: ซึ่งออกนอกเส้นทาง Syn. diviant
deviate (vt.) ทำให้เบี่ยงเบน See also: ทำให้แตกต่างจากปกติ, ทำให้หันเห Syn. differ, depart Ops. agree
deviation (n.) การเบี่ยงเบน See also: การหันเห, การแตกต่างไปจากปกติ Syn. difference, change Ops. similarity, likeness
deviation (n.) ความประพฤติที่เบี่ยงเบน See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ Syn. noncompliance Ops. conformity
diversion (n.) การเบี่ยงเบน See also: การหันเหความสนใจ
diviant (adj.) ซึ่งเบี่ยงเบน See also: ซึ่งออกนอกเส้นทาง
drift (n.) การเบี่ยงเบนออกจากเส้นทาง
duck (vi.) บ่ายเบี่ยง See also: ตอบไม่ตรงคำถาม Syn. evade, hedge, beat around the bush Ops. confront, face
leeway (n.) ระยะเบี่ยงเบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strucker knew something that Ultron wanted us to miss.เบี่ยงความสนใจต่างหาก
Take the attention off of me.เบี่ยงความสนใจไปจากฉัน
Perverted the course of justice.เบี่ยงเบนกระบวนการยุติธรรม
Divert the search team.เบี่ยงเบนการค้นหาของทีม
Create a distraction, I suppose, or...เบี่ยงเบนความสนใจ ผมกะว่า...
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์
Be my distraction.เบี่ยงเบนความสนใจของผม
Just keep him busy for a few...เบี่ยงเบนความสนใจมันไว้...
Diversion, then extraction.เบี่ยงเบนความสนใจแล้วเคลื่อนย้าย
All crisis averted.เบี่ยงเบนอันตรายหมดแล้ว
Swing it to your right, Laura.เบี่ยงไปทางขวาสิ ลอร่า
Well, in my opinion, skipper, we've passed through a Hasslein Curve, a bend in time.ตามความเห้นผมนะ เราคงผ่านความเบี่ยงเบนของอวกาศ ลัดกาลเวลามา
We can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่
It'll be your chief diversion hereafter.มันช่วย เบี่ยงเบนจิตใจเธอนับแต่นี้ไป
You know, it's 3 millimeters.- ไม่มีทางเบี่ยงถึง 3 มิลลิเมตรหรอกน่า
Nick Parks tipped off customs to create a diversion.ได้สิ แล้วชายที่ชื่อนิค พาร์คสนี้ก็แจ้งเตือนกงสุล... ...เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
Don't think you're fooling me. I know who you wanna bend the rules for. It's that hot-rod Joey.อย่ามาหลอกพ่อเลย พ่อรู้ว่าลูกอยากให้พ่อเบี่ยงกฏเพื่อใคร จะให้นายโจอี้จิ๊กโก๋นั่นล่ะสิ
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา
Don't make excusesอย่ามาหาเรื่องบ่ายเบี่ยง
But to take it, we are going to need a little diversion.แต่เพื่อให้ได้มา เราต้องทำการ เบี่ยงเบนความสนใจ
They must've loved your aberrant lifestyle. I dated a Mormon guy once.พวกนี้ชอบในความเบี่ยงเบนของเรา ชั้นเคยเดทกับเค้าครั้งนึง
But if God talks to me, I'm schizophrenic? - Ah, well, he was sort of special.แต่ถ้าพระเจ้าจะพูดกับผม ผมมันเบี่ยงเบนทางเพศ เค้าพิเศษจริงๆด้วย
And what's that another way of saying well the people are no longer desperate.บรรษัทก็พูดบ่ายเบี่ยงไปว่า เอาล่ะ ประชาชนที่นี่ไม่ลำบากแล้ว
Smells like you're halfway there.ดูเหมือนเธอจะเบี่ยงเบนนะ
He needed a diversion... something serious enough to draw the cops away from her building.เขาต้องการเบี่ยงเบนความสนใจ... อะไรบางอย่างรุนแรงพอที่จะล่อให้ตำรวจ ไปจากตึกของเธอ
Until we get there we're completely exposed, so we may need to create some diversionary action in this wooded area.แต่กว่าจะไปถึง เราจะโล่งโจ้งมาก ดังนั้น เราอาจจะต้องหาอะไรมา.. เบี่ยงเบนความสนใจไปอยู่แถวๆนี้
Let's not stray from the point, Lizzie.อย่าเบี่ยงประเด็น ลิซซี่
Just create a distraction, sneak up on her and jump her.แค่เบี่ยงเบนความสนใจ เข้าประชิดตัวหล่อน โจมตีหล่อน
We make a distraction, we do some sneaking... and then this jumping thing though-อืม ดี เราเบี่ยงเบนความสนใจ เราเข้าประชิด แล้วก็โจมตี แต่ว่า
This is sheer madness.สิ่งนี้เบี่ยงเบนความบ้า
Mr. Burk... we can continue this little dance if you really want to, but you and I both know I am going to get into that room, so you can save us both the trouble and just give me your entry card.คุณเบิร์ค คุณจะบ่ายเบี่ยงยังไงก็ได้ แต่เราก็รู้ดีว่าฉันต้องเข้าไปห้องนั้นให้ได้
Okay, I'm gay. Now shut up and kiss me!โอเค ฉันเบี่ยงเบน ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว มาจูบกันเถอะ
But more than that, I'm excited to see the swelling of Coming In as the homosexual threat seems to be swelling exponentially.และที่มากกว่านั้น ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นมัน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงในเพศของคนเอง ที่จะไม่เบี่ยงเบนไปผิดทาง
I'll have to date other girls too to avoid being suspected that we have a special relationship.ผมจะไปเดทกับคนอื่น เพื่อเบี่ยงเบนความน่าสงสัย ว่าเป็นมีความสัมพันธ์พิเศษกัน
But that road has many detours, and even perfect couples can find themselves... at a dead end.แต่ถนนสายนี้เต็มไปด้วยทางเบี่ยง แม่แต่คู่ที่เพรียบพร้อม ก็ยากที่เลี่ยง ทางตัน
He says he can bend the space-time continuum.เขาพูดว่าเขาสามารถเบี่ยงเบน เวลาได้
Tiny punk keeps sucking out my soul.ไอ้เจ้าตัวเล็กนี่กำลังจะทำให้ฉันเบี่ยงเบน.
Hey. If one of us distracts Cargill, the rest of us can climb up that thing.เฮ้ ถ้าพวกเราซักคนไปเบี่ยงเบนความสนใจคาร์กิลล์ พวกที่เหลือน่าจะปีนขึ้นไปข้างยนได้
I thought about what Arnie said about the sobriety chips, how to focus your attention on something else in order to cure your addiction.ฉันคิดถึงเรื่องที่อาร์นี่พูด เรื่องชิพเตือนสติ นึกถึงวิธีใช้อะไรสักอย่างเบี่ยงเบนความคิดของเรา เพื่อบำบัดอาการยึดติดที่อยู่ในใจ
That should prove some distraction inside.คงจะทำให้เบี่ยงเบนความสนใจภายในคุกได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบี่ยง
Back to top