ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวหน้า*, -หัวหน้า-

หัวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้า (n.) chief
หัวหน้า (n.) commandant See also: commander, commanding officer Syn. ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, captain, boss, head, ruler Syn. ผู้บังคับบัญชา Ops. ผู้ตาม, ลูกน้อง
หัวหน้า (n.) commander See also: chief, director, head, manger Syn. ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head Syn. ผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, เจ้านาย Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, ผู้น้อย
หัวหน้า (n.) boss See also: head, master, chief, employer Syn. นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย Ops. ลูกน้อง
หัวหน้า (n.) superior See also: master, boss, chief, leader, commander Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา Ops. ลูกน้อง
หัวหน้า (n.) president See also: chairman, chief, leader Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, chief of state, head, chieftain Syn. กษัตริย์, ผู้เป็นใหญ่, ผู้มีอำนาจ, ผู้นำ, ผู้อยู่เหนือ, นาย, เจ้านาย
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, ringleader, head Syn. หัวโจก
หัวหน้า (n.) Indra See also: king of gods, chiefs of gods Syn. ผู้เป็นใหญ่
หัวหน้า (n.) Indra See also: king of gods, chiefs of gods Syn. ผู้เป็นใหญ่
หัวหน้า (n.) chief See also: captain, leader Syn. ผู้เป็นนายกอง
หัวหน้า (n.) leader See also: principal Syn. ประธาน
หัวหน้า (n.) chief See also: boss, leader, master, lord Syn. นาย, ผู้เป็นใหญ่
หัวหน้า (n.) head See also: chief, chieftain, leader Syn. หัวโจก Ops. ลูกน้อง
หัวหน้า (n.) leader See also: chief, ruler, prince, master, principal, manager, boss, overseer Ops. ลูกน้อง
หัวหน้า (n.) ringleader See also: gang leader, head Ops. หางแถว
หัวหน้ากลุ่ม (n.) head See also: leader, chief, boss Syn. หัวหน้าทีม
หัวหน้าคณะสงฆ์ (n.) monk dean See also: Lord Abbot of a Buddhist monastery
หัวหน้าคนงาน (n.) foreman See also: overseer
หัวหน้าครอบครัว (n.) head of the family
หัวหน้างาน (n.) foreman See also: overseer, chief, boss Ops. ลูกน้อง
หัวหน้าช่างกล (n.) chief engineer See also: chief engineer
หัวหน้าทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ
หัวหน้าทัวร์ (n.) tour leader Syn. ผู้นำทัวร์
หัวหน้าทีม (n.) head See also: leader, chief, boss
หัวหน้าฝูง (n.) chief of a herd of animals Syn. จ่าฝูง
หัวหน้าพรรค (n.) party leader
หัวหน่าว (n.) pubis
หัวหน้าวง (n.) head of a band
หัวหน้าศูนย์ (n.) chief of center
หัวหน้าส่วน (n.) section chief Syn. หัวหน้าหน่วย
หัวหน้าหน่วย (n.) section chief
หัวหน้าแผนก (n.) chief (of a section) See also: head, boss (of a section)
หัวหน้าแผนก (n.) chief (of a section) See also: head, boss (of a section)
English-Thai: HOPE Dictionary
drummajorหัวหน้าวงดนตรีทหาร,ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่
grand masterหัวหน้า,ผู้นำ
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
archi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "หัวหน้า", "สำคัญ", "แรกเริ่ม" (arch-)
archon(อาร์'คอน) n. หัวหน้าผู้พิพากษาในกรุงเอเธนส์สมัยโบราณ -archonship n.
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
chef(เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว
chief(ชีฟ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,นาย -adj. สำคัญที่สุด,หลัก -adv. ส่วนใหญ่, Syn. leader ###A. underling
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cock of the walkn. ผู้นำ,หัวหน้ากลุ่ม
cockswain(คอค'ซัน) n. มือพายหัวหน้าเรือ แข่ง
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commissary(คอม'มิเซอรี) n. ร้านขายอาหารและเสบียง,ที่จ่ายเสบียง,รองหัวหน้า,commissar,รองอธิบดีตำรวจ,รองนายกเทศมนตรี
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
cox(คอคซฺ) ฐcoxed,coxing,coxes} n. คนถือท้ายเรือแข่ง,หัวหน้ามือพายของเรือแข่ง. vt. ทำหน้าที่เป็นคนถือ,ท้ายเรือแข่ง
coxswain(คอค'เซิน,-สเวน) n. คนถือท้ายเรือแข่ง,หัวหน้ามือพายของเรือแข่ง,คนที่ทำหน้าที่ดูแลเรือบด, Syn. steersman
curaten. พระผู้ช่วยหัวหน้าพระ,พระผู้บำบัดวิญญาณ
dean(ดีน) n. คณบดี,หัวหน้าคณะ,เจ้าอาวาส,ผู้มีอาวุโส., See also: deanship n. ดูdean
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
brigadier(n) หัวหน้ากอง
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
foreman(n) หัวหน้าคนงาน
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
head(adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า
headless(adj) ไม่มีหัว,โง่,ไม่มีสมอง,ไม่มีความคิด,ไม่มีหัวหน้า
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
high(adj) สูง,สำคัญ,เลิศ,รุนแรง,เต็มที่,ยิ่ง,เป็นหัวหน้า
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน
provost(n) ประธาน,หัวหน้าพระ,นายกเทศมนตรี,พระครู
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง
sheik(n) เจ้าแขก,เจ้าอาหรับ,ชีค,ผู้นำศาสนาอิสลาม,หัวหน้าเผ่า
sheikh(n) เจ้าแขก,เจ้าอาหรับ,ชีค,ผู้นำศาสนาอิสลาม,หัวหน้าเผ่า
sister(n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล
taskmaster(n) หัวหน้าคนงาน,ผู้ควบคุมงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
headship ratioอัตราส่วนหัวหน้าครัวเรือน (จำแนกตามลักษณะ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kitchen cabinetคณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mons pubis; mons venerisเนินหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubes๑. หัวหน่าว๒. ขนหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic๑. -หัวหน่าว๒. -กระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubisกระดูกหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authoritative, Benevalentหัวหน้างานแบบเผด็จการแบบมีศิลป [การแพทย์]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Heads of ASEAN Power Utilities/Authoritiesการประชุมหัวหน้าองค์การ/หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านพลังงานอาเซียน [การทูต]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
Mons Pubisเนินหัวหน่าว, เนินสามเหลี่ยม, หัวเหน่า [การแพทย์]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arch (prf.) หัวหน้า See also: สำคัญ
archi (prf.) หัวหน้า See also: สำคัญ
big fish (sl.) หัวหน้า See also: เจ้านาย, ผู้นำ
chief person (n.) หัวหน้า See also: ผู้นำ Syn. leader
cock (n.) หัวหน้า See also: ผู้นำ Syn. leader, chief person
head (n.) หัวหน้า See also: ผู้นำ Syn. boss, chief, leader Ops. subordinate, underling
headman (n.) หัวหน้ากลุ่ม See also: ผู้นำกลุ่ม, ผู้ใหญ่บ้าน Syn. chief, leader
den mother (n.) หัวหน้ากลุ่มที่เป็นผู้หญิง
capo (n.) หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย
archbishop (n.) หัวหน้าของบิชอพ Syn. chief bishop
chief bishop (n.) หัวหน้าของบิชอพ
foreman (n.) หัวหน้าคณะลูกขุน
foreman (n.) หัวหน้าคนงาน
gaffer (n.) หัวหน้าคนงาน See also: ช่างควบคุมไฟในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ Syn. boss
forelady (n.) หัวหน้าคนงานที่เป็นผู้หญิง Syn. forewoman
forewoman (n.) หัวหน้าคนงานที่เป็นผู้หญิง
butler (n.) หัวหน้าคนใช้ See also: พ่อบ้าน Syn. maid
master (n.) หัวหน้าครอบครัว See also: เจ้าบ้าน
patriarch (n.) หัวหน้าครอบครัว See also: หัวหน้าเผ่า Syn. leader, head
matriarch (n.) หัวหน้าครอบครัวหรือชนเผ่าซึ่งเป็นหญิง Syn. dowager, ruler
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
Weird! You told the boss?ประหลาด คุณบอกหัวหน้าหรือยัง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's the boss, head man, top dog,เขาเป็นเจ้านาย หัวหน้า ผู้ มีอำนาจ
She got an honest-to-god dick... to get off on, huh?เธอไม่ต้องช่วยตัวเองเหมือนเราหรอก หัวหน้า เธอมีหำแฟนเธอไว้ช่วย ช่ายป่าววว
Hi, Chicago Trib. I'd like to see Chief Garrity.สวัสดีครับ ชิคาโก ทรีบูน ผมอยากพบ หัวหน้า แกร์ริตี้.
I'd like you to meet Hitu, chief of tribal security in the province.ขอแนะนำฮิตู หัวหน้า รปภ.
You OK, Boss?โอเคหรือเปล่าครับ, หัวหน้า ?
You've always said, chief, no one is above the law.คุณพูดเสมอนะ หัวหน้า ว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฏหมาย
But, chief, the claw case is my case.แต่ หัวหน้า คลอว์คือคดีของผม
Chief, you have to put me back on the case.สร้างความเสียหายให้กับรีเวอร์ตั้น หัวหน้า คุณต้องมอบหมายให้ ผมกลับทำคดีนี้
Besides, chief, it's not my fault.นอกจากนั้น หัวหน้า ไม่ใช่ความผิดของผม
If I could just possibly...ขออภัย หัวหน้า ถ้าฉันพอจะ...
It's no picnic down here either, Cap. Hang in there, I've almost got it.ข้างล่างนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับนั่งปิคนิคเหมือนกัน หัวหน้า รออีกแป๊บนึง ผมเกือบจะเจอมันแล้ว
Where are you preparing to go, My Lord?กำลังเตรียมตัวไปไหนหรือ , หัวหน้า ?
Why not, My Lord?ทำไมถึงไม่ได้หรือ , หัวหน้า ?
Ethan, Julia is still alive.ล่ามของเดเวี่ยน หัวหน้า รปภ. จำได้มั้ย?
Yes, boss. Then how about breaking his legs?ครับ หัวหน้า มีบางอย่างมาขัดแข้งขัดขาพวกเรา
No, boss. Please forgive us.ไม่ครับ หัวหน้า ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วย
I'm so tired! Boss! Food is ready!ฉันเหนื่อยจริงๆเลย หัวหน้า อาหารเรียบร้อยแล้ว
Boss, there must be a misunderstandingอะไรนะ ? หัวหน้า มันต้องมีการเข้าใจผิด
Good morning, boss!สวัสดีครับ หัวหน้า !
If I disobey you, I will die by this sword.ขอบคุณ หัวหน้า ถ้าผมไม่เชื่อฟังคุณ ผมจะตายด้วยดาบนี้
The operative word is boss.คำสำคัญคือ หัวหน้า ให้ความเคารพด้วย
There's more going on in this guy's life.มันมีเรื่องมากกว่านี้ ผ่านเข้ามาในชีวิตผู้ชายคนนี้ หัวหน้า ผมสัมผัสได้
Huh Captain, you sure gave him a frozen shoulder!เอ่อ.. หัวหน้า ท่านจะปล่อยเค้าไว้แบบนั้นจริงๆเหรอ
Hey, boss, look who is here.เฮ้ หัวหน้า ดูสิใครมา
Sure thing,boss-- oh,I almost forgot.ได้เลย หัวหน้า อ้อ เกือบลืมแน่ะ
This is Chief Alissa Vincent signing off.นี่คือ หัวหน้า อลิซ่า วินเซนต์ เลิกการติดต่อ
The Minister of Incheon said we'll need the signature before we can meet with the Chief of Intelligence.รัฐมนตรีของอนชอนพูดว่า เราต้องการแค่ลายเซ็น ก่อนที่เราจะสามารถพบกับ หัวหน้า หน่วยสืบราชการลับ.
Well, I'll see your chairman and the Joint Chiefs of Staff but I will raise you a President of the United States.งั้นก็มาดูกันว่า หัวหน้า ผบ.เหล่าทัพ กับประธานาธิบดี ใครจะใหญ่กว่ากัน.
It's not gonna work, boss. He's a tough one.ไม่ได้เรื่องแน่ หัวหน้า มันอึดใช่เล่น
Wait, wait. Hang on, hang on. Stephen Cash.ลงชื่อโดย แลม ฟาร์รีล หัวหน้า ทีมวิจัยและพัฒนาการแพทย์
Tonight i have a date with the bolshoi's lead ballerina.คืนนี้ ฉันมีนัดกับ \ บอสซอส หัวหน้า บอลเลอร์ริน่า
I'm aware, chief. Thank you.ผมทราบแล้ว หัวหน้า ขอบคุณ
If you are a Korean citizen, even a 3 year old knows of the Shinhwa Group: he is their successor, Gu Jun Pyo, the F4's leader.[กลุ่มวัยรุ่นที่รวยที่สุดในโลก] กุจุนพโย หัวหน้า F4
So, why is it that the head of security reaches into a moving chicken plucker?แล้วทำใม หัวหน้า ร.ป.ภ. ถึงมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายเครื่องถอนขนไก่ได้
I'm Commander Richter, principal of the Swiss Guard.ฉันมาสเตอร์ Richter, หัวหน้า Commander Guard ของสวิส. ขอขอบคุณสำหรับการมา.
Still no new Pope, but Cardinal Guidera from Spain has the best chance...ดร. Vetra? ฉันมาสเตอร์ Richter, หัวหน้า Commander Guard ของสวิส.
Hey boss? ... We really packing it in?นี่ หัวหน้า เราจะกลับจริงๆ น่ะหรอ
What the hell, boss, I'm your partner for the Christ sake!อะไรกันน่ะ หัวหน้า ผมเป็นคู่หูคุณนะ ให้ตายเหอะ
I don't give a damn about "by the book", boss I just to know what the hell is going on.ช่างหัวตำรา หัวหน้า ผมอยากรู้ว่า มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันแน่
There was a patient escape, it was the perfect excuse. No, no, no boss.ไม่หรอก หัวหน้า คนเราไม่โชคดีกันแบบนั้นหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวหน้า
Back to top