ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chieftain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chieftain*, -chieftain-

chieftain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chieftain (n.) หัวหน้าเผ่า
English-Thai: HOPE Dictionary
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are the chieftain of no clan.เจ้าเป็นหัวหน้าที่ไม่มีเผ่า
Chieftain of the Frostwolf clan.หัวหน้าเผ่าฟรอสต์วูล์ฟ
Chieftain of the Stone Crows.หัวหน้าเผ่าสโตน โครว์ส
Chieftain Thi-Sen welcomes you to his home and hopes you come in peace.หัวหน้าเผ่าไท-เซ็นยินดีต้อนรับท่านสู่บ้านของเขา
Immediately summon Baegeuk and the chieftains.เรียกแพกิอุกและหัวหน้าเผ่ามาประชุม
For starters, summon the chieftains.สำหรับการเริ่มต้น, ไปเรียกหัวหน้ามา
Can he dare slay one of the chieftains as he pleases?เขากล้าฆ่าหัวหน้าเผ่าตามอำเภอใจ
I know all the chieftains accorded me their trust.ข้ารู้จักหัวหน้าเผ่าดีทุกคน โปรดมั่นใจในตัวข้าเถิด
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น?
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน
Not only our people, but many chieftains... still consider Yuri as the ruler of our nation.ไม่เพียงแต่ประชาชนแต่ยังมีพวกหัวหน้าเผ่า ที่ยังคงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ยูริอยู่เช่นเดิม

chieftain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渠魁[qú kuí, ㄑㄩˊ ㄎㄨㄟˊ, 渠魁] rebel leader; ringleader; bandit chieftain
头目[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, 头目 / 頭目] ringleader; gang leader; chieftain

chieftain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酋長[しゅうちょう, shuuchou] (n) chieftain

chieftain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phū nam fūn) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain FR: chef [m] ; meneur [m]
ประมุข[n.] (pramuk) EN: leader ; chief ; chief of state ; head ; chieftain FR: chef [m] ; leader [m] ; dirigeant [m]

chieftain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chieftain
Back to top