ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forewoman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forewoman*, -forewoman-

forewoman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forewoman (n.) หัวหน้าคนงานที่เป็นผู้หญิง

forewoman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forewoman
Back to top