ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prince

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prince*, -prince-

prince ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prince (n.) เจ้าชาย Syn. monarch, sovereign
prince (n.) คนเก่งที่สุดในขอบข่ายงานหรือกิจกรรมที่ทำ
prince consort (n.) ตำแหน่งของพระสวามีของพระราชินี
Prince of Darkness (n.) ซาตาน Syn. Satan
Prince of Wales (n.) มงกุฎราชกุมารของประเทศอังกฤษ See also: เจ้าชายองค์โตที่เป็นรัชทายาทของประเทศอังกฤษ
princely (adv.) แบบเจ้าชาย See also: อย่างกษัตริย์ Syn. august, sovereign
princess (n.) เจ้าหญิง See also: เจ้าฟ้าหญิง, ท่านหญิง Syn. monarch, dauphiness
English-Thai: HOPE Dictionary
prince(พรินซฺ) n. เจ้าชาย,พระราชนัดดา,กษัตริย์,เจ้าผู้ครองนคร,ผู้ดีเด่น, See also: princeship,n.
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
prince of darknessn. ซาตาน, Syn. Satan
prince of peacen. พระเยซูคริสต์
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
prince royaln. โอรสองค์โตสุดของกษัตริย์
princedom(พรินซฺ'เดิม) n. ตำแหน่งเจ้าชาย,เขตปกครองของเจ้าชาย,ลำดับเทพยดาหรือทูตสวรรค์, Syn. principalities
princeling(พรินซฺ'ลิง) n. เจ้าชายน้อย,เจ้าชายที่มีตำแหน่งไม่สำคัญ, Syn. young prince
princely(พรินซฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเจ้าชาย,ฟุ่ม-เฟือย,หรูหรา., See also: princeliness n.
princess(พริน'ซิส,-เซส) n. เจ้าหญิง,ชายาของเจ้าชาย,กษัตริย์ที่เป็นหญิง,หญิงที่มีชื่อเสียง, See also: princessly adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
prince(n) เจ้าชาย,เจ้าผู้ครองนคร,พระยา
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา
princess(n) เจ้าหญิง,หม่อม,ชายา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Princesเจ้าชาย [TU Subject Heading]
Princessesเจ้าหญิง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้ม (n.) residence of a Lao prince in the north of Thailand
ถวายกร (v.) salute a prince in Thai style See also: raise hands up palm against palm in an attitude of paying respect
ท่านชาย (n.) prince
เจ้าชาย (n.) prince Syn. พระราชโอรส Ops. เจ้าหญิง
เจ้าฟ้า (n.) prince See also: His Royal Highness Syn. เจ้าชาย
เสด็จในกรม (n.) prince
ยมบาล (n.) Prince of Devils
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (n.) Prince of Songkla University
ระเด่น (n.) prince or princess
พระบรมวงศ์เธอ (n.) prince/princess See also: grandson/granddaughter of the king
ท่านหญิง (n.) princess Ops. ท่านชาย
ราชธิดา (n.) princess See also: royal princess, daughter of the king
เจ้าหญิง (n.) princess Syn. เจ้าฟ้าหญิง Ops. เจ้าชาย
Haiti (n.) ประเทศสาธารณรัฐใน West Indias มีเมืองหลวงชื่อ Port-au-Prince
กราบทูล (v.) inform (a prince) See also: tell Syn. บอก, กล่าว
ข้ารับใช้ (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้าหลวง
ข้าหลวงน้อย (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง
ท้าว (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ธงเยาวราชน้อย (n.) crown prince´s flag
ธงเยาวราชใหญ่ (n.) crown prince´s flag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์
Little Prince From who knows whereเจ้าชายตัวน้อย มาจากที่ใดใครจะรู้
Chong Yang Palace was attacked by Prince Huo Du and his men because of Miss Long.ตำหนักเต็งเอี๊ยงถูกองคืชายฮั่วตูและพวกบุกรุก ก็เพราะแม่นางเล้งนี่แหละ.
Which is why, Prince Huo Du comes here every year.นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงมาที่นี่ทุกปี.
M...maybe a prince the son of our ancient god?ค.. คือเจ้าชาย.. บุตรแห่งจ้าวบรรพชน งั้นหรือเนี่ย!
Like the mouse with long hair... that the prince climbed up?เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนู ที่ขนยาวมาก แล้วเจ้าชายก็ปีนขนนั้น ขึ้นไปได้น่ะเหรอคะ
It's my responsibility to secure the perimeter here at Prince and Company.หน้าที่ของฉันคือ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ ที่นี่... ...ที่ห้างปริ๊นซ์ คอมพานีนี่
A Prince and Company initiation?คุณเป็นพนักงานกะดึกของห้างใช่ไหม?
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
Long live Prince and Company.ห้างปริ๊นท์ คอมพานีจงเจริญ
He's worked at Prince and Company for 15 years.เขาทำงานที่ห้างนั้นมา 15 ปี
Felix, there are hundreds of mannequins at Prince and Company.เฟลิกซ์,มีหุ่นนางแบบเป็นร้อย ๆ ตัวที่ห้างนั้น

prince ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
爱德华岛[Ài dé huá dǎo, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄠˇ, 爱德华岛 / 愛德華島] Prince Edward Island, province of Canada
爱德华王子岛[Ài dé huá wáng zǐ dǎo, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˊ ㄗˇ ㄉㄠˇ, 爱德华王子岛 / 愛德華王子島] Prince Edward island, a province of Canada
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 燕太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
[fù, ㄈㄨˋ, 驸 / 駙] prince consort
圣德太子[Shèng dé Tài zǐ, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 圣德太子 / 聖德太子] Prince Shōtoku Taiji (574-621), major Japanese statesman and reformer of the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代, proponent of state Buddhism; portrayed as Buddhist saint
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
大东亚共荣圈[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, 大东亚共荣圈 / 大東亞共榮圈] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938
春宫[chūn gōng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄥ, 春宫 / 春宮] Crown Prince's chambers; by extension, the Crown Prince; erotic picture
王储[wáng chǔ, ㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, 王储 / 王儲] Crown Prince; heir to throne
皇储[huáng chǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, 皇储 / 皇儲] crown prince
皇太子[huáng tài zǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 皇太子] crown prince
[hōng, ㄏㄨㄥ, 薨] death of a prince; swarming
戴安娜王妃[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 戴安娜王妃] Diana, Princess of Wales (1961-1997)
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
太子港[tài zǐ gǎng, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄍㄤˇ, 太子港] Port-au-Prince (capital of Haiti)
公主[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, 公主] princess
太子[tài zǐ, ㄊㄞˋ ㄗˇ, 太子] prince
普林斯吨[Pǔ lín sī dūn, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ, 普林斯吨 / 普林斯噸] Princeton, New Jersey
普林斯吨大学[Pǔ lín sī dūn dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 普林斯吨大学 / 普林斯噸大學] Princeton University
普林斯顿[Pǔ lín sī dūn, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ, 普林斯顿 / 普林斯頓] Princeton, New Jersey
普林斯顿大学[Pǔ lín sī dùn Dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 普林斯顿大学 / 普林斯頓大學] Princeton University
王家[wáng jiā, ㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ, 王家] princely
王妃[wáng fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 王妃] princess (in Europe)
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)

prince ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリンスメロン[, purinsumeron] (n) prince melon
一の御子[いちのみこ, ichinomiko] (n) (arch) first-born imperial prince
台臨[たいりん, tairin] (n) visit by the empress or the crown prince
御前掛かり[ごぜんがかり, gozengakari] (n) ring entering ceremony in presence of the emperor or crown prince (sumo)
王太子[おうたいし, outaishi] (n) crown prince
王婿[おうせい, ousei] (n) (See 王配・おうはい) prince consort
王配[おうはい, ouhai] (n) prince consort
皇太子殿下[こうたいしでんか, koutaishidenka] (n) the Crown Prince
皇婿[こうせい, kousei] (n) prince consort
皇子の尊;皇子の命[みこのみこと, mikonomikoto] (n) (arch) (hon) crown prince
皇配[こうはい, kouhai] (n) (See 王配・おうはい) prince consort
立太子[りったいし, rittaishi] (n) investiture of the Crown Prince
立太子式[りったいししき, rittaishishiki] (n) investiture of the Crown Prince
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923)
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau)
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series)
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC
プリンス[, purinsu] (n) prince; (P)
プリンセス[, purinsesu] (n) princess; (P)
プリンセスコート[, purinsesuko-to] (n) princess coat
プリンセスライン[, purinsesurain] (n) princess line
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.)
公侯[こうこう, koukou] (n) princes and marquises; great feudal lords
公爵夫人[こうしゃくふじん, koushakufujin] (n) princess; duchess
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.)
妃殿下[ひでんか, hidenka] (n) (hon) princess; Her Royal Highness; (P)
姫様;姫さま[ひめさま, himesama] (n) princess; daughter of a nobleman
御姫様;お姫様[おひめさま, ohimesama] (n) spoiled girl; hothouse flower; princess
王太妃[おうたいひ, outaihi] (n) crown princess
王太子妃[おうたいしひ, outaishihi] (n) crown princess
王女[おうじょ, oujo] (n) princess; (P)
王弟[おうてい, outei] (n) royal prince; crown prince's younger brother
皇嗣[こうし, koushi] (n) Crown Prince; Imperial Heir
皇太子[こうたいし, koutaishi] (n) crown prince; (P)
皇太子妃[こうたいしひ, koutaishihi] (n) crown princess; (P)
若宮[わかみや, wakamiya] (n) (1) young imperial prince; (2) child of the imperial family; (3) (See 本宮) shrine dedicated to a child of the god of the main shrine; (4) (See 勧請) newly built shrine (to which a divided tutelary deity has just been transferred)
蓬;蕭;艾;蒿[よもぎ, yomogi] (n) (1) Japanese mugwort (Artemisia princeps, Artemisia indica var. maximowiczii); (2) general term for plants in the Artemisia genus; mugwort; sagebrush; wormwood
蝶よ花よ[ちょうよはなよ, chouyohanayo] (exp,adv-to) bringing up (one's daughter) like a princess

prince ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเสด็จ[v.] (dōisadet) EN: attend a royalty ; accompany a prince FR:
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: prince ; royalty ; king FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; seigneur [m]
เจ้าชาย[n.] (jaochāi) EN: prince FR: prince [m]
เจ้าชายแห่งออเรนจ์ [n. prop.] (Jaochāi hae) EN: Prince of Orange FR: Prince d'Orange
เจ้าชายวิลเลี่ยม[n. prop.] (Jaochāi Wil) EN: Prince William FR:
เจ้าฟ้า[n.] (jaofā) EN: prince ; His Royal Highness FR: prince [m]
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: aristocrat FR: noble [m] ; prince [m] ; seigneur [m] ; maître [m]
เจ้าสุภานุวงศ์[n. prop.] (Jao Suphanu) EN: Prince Souphanouvong ; Souphanouvong FR:
ข้าหลวงเดิม[n.] (khālūangdoē) EN: one who has been in the household of the king since crown prince days FR:
เครื่องต้น[n.] (khreūangton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince FR: objets et habits royaux
คุ้ม[n.] (khum) EN: residence of a Lao prince in the north of Thailand FR:
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[org.] (Mahāwitthay) EN: Prince of Songkla University FR: université Prince de Songkhla [f]
มกุฎราชกุมาร[n.] (makutrātcha) EN: crown prince FR:
หม่อม[n. prop.] (Mǿm ) EN: Mom ; Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince ; commoner married to a prince FR:
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล (ท่านใหม่) ; ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล[n. prop.] (Mǿmjāo Junj) EN: HSH Prince Chulcherm Yugala FR:
เนื้อคู่[n.] (neūakhū) EN: soul mate ; life mate ; perfect match FR: âme sœur [f] ; prince charmant [m]
ผีเสื้อเจ้าชายดำ[n. exp.] (phīseūa jao) EN: Black Prince FR:
ผีเสื้อเจ้าชายดำขอบปีกเรียบ[n. exp.] (phīseūa jao) EN: Tonkin Prince FR:
ผีเสื้อเจ้าชายดำขอบปีกเว้า[n. exp.] (phīseūa jao) EN: Black Prince FR: concave
พระบรมศพ[n.] (phrabøromma) EN: dead body of a king or a prince FR: dépouille royale [f]
พระองค์เจ้า[n.] (phra-ongjāo) EN: son of the king ; royal prince FR: prince royal [m]
พระองค์เจ้าธานีนิวัต[n. prop.] (Phra-ongjāo) EN: Prince Dhani Nivat FR:
พระวรวงศ์เธอ[n.] (phrawørawon) EN: prince ; princess ; His Highness Prince ; Her Highness Princess FR:
ราคาเสนอขาย [n. exp.] (rākhā sanōe) EN: ask price ; asked price ; asking prince ; offering price FR: prix proposé [m]
สดับปกรณ์[n.] (sadappakøn) EN: the Sadhapakarana rite [held after the death of prince or a princess] FR:
เสด็จในกรม[n.] (sadetnaikro) EN: prince FR:
สมเด็จพระบรมฯ[n. prop.] (Somdēt Phra) EN: Crown Prince Vajiralongkorn FR:
ถวายกร[v.] (thawāikøn) EN: salute a prince in Thai style FR:
เทพบุตร[n.] (thēpphabut) EN: god ; deity ; divinity ; angel ; prince charming FR: dieu [m] ; ange [m]
ธงเยาวราชใหญ่[n. prop.] (Thongyaowar) EN: Standard for the Royal Consort of the Crown Prince of Thailand FR:
อย่างเจ้า[n. exp.] (yāng jao) EN: as a prince ; in princely fashion FR: comme un prince ; à la manière d'un prince
เยาวราช[n.] (yaowarāt) EN: royal son ; young crown prince ; young king-to-be FR:
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead FR: gardien de l'enfer [m]
ยุพราชา[n.] (yuppharāchā) EN: crown prince FR:
ยุพราช[n.] (yuppharāt) EN: crown prince FR:
ยุวราชา[n.] (yuwarāchā) EN: crown prince FR:
ยุวราช[n.] (yuwarāt) EN: crown prince FR:
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์[n. prop.] (Fā Ying Jul) EN: Princess Chulabhorn FR: princesse Chulabhorn
เห็ดระโงกขาว[n. exp.] (het ra ngōk) EN: Amanita princeps FR: Amanita princeps

prince ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alexandrasittich {m} [ornith.]Princess Parrot
Königstochter {f}king's daughter; princess
Prinz {m}prince
Prinzessin {f}princess
prinzlich {adv}princely
Prinzenhäherling {m} [ornith.]Prince Henry's Laughing Thrush
Ruspoliturako {m} [ornith.]Prince Ruspoli's Turaco
Braunrücken-Leierschwanz {m} [ornith.]Prince Albert's Lyrebird
Fürstengrab {n} [hist.]princely tomb; chieftain's tomb
Stephanieparadieselster {f} [ornith.]Princess Stephanie's Bird of Paradise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prince
Back to top