ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลอกลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลอกลวง*, -หลอกลวง-

หลอกลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลอกลวง (v.) quibble See also: equivocate, be evasive, wag one´s tongue Syn. เล่นลิ้น, พูดเท็จ
หลอกลวง (v.) take one´s place wrongfully See also: take another´s place by assuming his name, take other´s step under false pretenses Syn. หลอก
หลอกลวง (v.) deceive See also: hoodwink, cheat Syn. ย้อมแมวขาย
หลอกลวง (adj.) swindled See also: sly Syn. ขี้โกง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล
หลอกลวง (v.) trick See also: play the fool with someone, deceive Syn. หลอก
หลอกลวง (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
หลอกลวง (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
หลอกลวง (v.) pretend See also: fake, simulate Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอก Ops. จริงใจ
หลอกลวง (v.) swindle See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอก, คดโกง, โกง
หลอกลวง (adj.) deceptive See also: fraudulent, dishonest Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกลวง (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกลวง (v.) corrupt See also: embezzle, peculate, swindle Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ทุจริต, คดโกง
หลอกลวง (v.) betray See also: double-cross, cheat, be treacherous Syn. ทรยศ
หลอกลวง (adj.) crafty See also: unreliable, cunning, sly Syn. กลอกกลิ้ง Ops. ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
English-Thai: HOPE Dictionary
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
bum(บัม) {bummed,bumming,bums} n. คนพเนจร,คนเกียจคร้าน,ก้น,ตะโพก vt. เอาหรือยืมโดยไม่คืน,ขอทาน,อ้อนวอน vi. พเนจร,ดื่มเหล้ามาก adj. เลว,มีคุณภาพเลว,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, Syn. idler
bunco(บัง'โค) vt.,n. (การ) หลอกลวง,โกง. -S.bunko
cajole(คะโจล') {cajoled,cajoling,cajoles} vt.,vi. ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อใจ n., See also: cajoler n., Syn. coax
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
cheat(ชีท) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง -v.โกง,หลอกลวง ฉ้อฉล,เลี่ยง,หนีรอด., See also: cheater n. cheatingly adv., Syn. defraud
chisel(ชิซ'เซิล) {chiseled,chiseling,chisels} n. สิ่ว,สลัก vt. ตัดด้วยสิ่ว,สลัก,โกง,หลอกลวง vi. สลักด้วยสิ่ว, See also: chiseler n. ดูchisel
chouse(เชาซฺ) vt. โกง,หลอกลวง,ต้น,ใช้เล่ห์
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
cozen(คัซ'เซิน) {cozened,cozening,cozens} vt.,vi. โกง,หลอกลวง,ต้ม, See also: cozener n., Syn. deceive,cheat
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง,ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude,dupe,fool
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud
deceptive(ดิเซพ'ทิฟว) adj. ซึ่งหลอกลวง
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
diddle(ดีด'เดิล) vt. โกง,หลอกลวง vi. เสียเวลา,เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอย่างรวดเร็ว, See also: diddler n.
doggy(ดอก'กี) n. สุนัขตัวเล็ก ๆ ,สุนัข. -adj. เหมือนสุนัข,ชอบเล่นกับสุนัข -adj. เกี่ยวกับสุนัข,ขี้โอ่,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ,หลอกลวง
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross
dupe(ดูพ) n. คนที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย,หมู,คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่น. vt. หลอก,ลวง,ต้ม,ใช้เป็นเครื่องมือ,ลวง., See also: dupability n. ดูdupe dupable adj. ดูdupe duper n. ดูdupe, Syn. gull
English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
fallacious(adj) หลอกลวง,ผิดพลาด
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
HOCUS-hocus-pocus(n) คำสาบาน,การเล่นกล,การหลอกลวง
hoodwink(vt) หลอกลวง,เสแสร้ง,ตบตา,โกง
hypocrisy(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การตบตา
hypocrite(n) คนเสแสร้ง,คนหลอกลวง,คนเจ้ามารยา
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be taken in (idm.) หลอกลวง See also: โกง
betray (vt.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง Syn. deceive
bullshit (sl.) หลอกลวง See also: โกหก
catch (vt.) หลอกลวง Syn. deceive, trick
cheat (vt.) หลอกลวง See also: ต้มตุ๋น Syn. deceive, defraud, swindle
cheat into (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง Syn. trick into
cheat on (phrv.) หลอกลวง Syn. step put on
chisel out of (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง Syn. cheat out of
con (vt.) หลอกลวง See also: หลอก, ตบตา Syn. deceive, cheat, swindle
cozen (vi.) หลอกลวง
cozen (vt.) หลอกลวง Syn. cheat, defraud
deceive (vi.) หลอกลวง See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก Syn. trick, mislead, delude, betray
deceive (vt.) หลอกลวง See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก Syn. delude, betray
deceive into (phrv.) หลอกลวง See also: หลอก, ทำให้หลงเชื่อ Syn. trick into
defraud of (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อให้ Syn. cheat out of
delude into (phrv.) หลอกลวง See also: ทำให้หลงกล, หลอกให้เชื่อ Syn. trick into
dupe (vt.) หลอกลวง See also: ลวง, โกง, ลวงให้หลงกล Syn. cheat, fool, victimize
euchre (vt.) หลอกลวง See also: โกง Syn. trick
fake out (phrv.) หลอกลวง See also: ทำให้หลงกล, ลวงให้เชื่อ
fiddle (sl.) หลอกลวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Try this lady."แคทเธอรีน วอบาน ความโหดร้าย หลอกลวง ความไร้ค่า"
He won't kill you.เขาแค่จะ โกหก หลอกลวง และ ขโมย
CLAIRE: The Haitian.เขาทำให้พวกนั้นทั้งหมดถูก หลอกลวง ยกเว้นเธอ
This lying, cheating, manipulation...... โกหก หลอกลวง หนีออกจากบ้าน
The bad news is that your girlfriend Catherine is a lying, manipulating whore sleeping with her stepson.ข่าวร้ายคือ แฟนของเธอ แคทเธอรีน เป็นคนโกหก หลอกลวง และนอนกับลูกเลี้ยงตัวเอง
There's an industry term for that. It's a mixture of faux and homey - faumey.มีคำเรียกสำหรับเรื่องแบบนั้น เป็นคำผสมระหว่าง หลอกลวง กับ บริการที่อบอุ่น เรียกว่า อุ่นหลอกๆ
You are a lying, cheating-- i am gonna kill you!เธอโกหก หลอกลวง ฉันจะฆ่าเธอ
Basics-- lied, cheated, lured me back in, left me again.ง่ายๆ โกหก หลอกลวง หลอกให้ฉันกลับไป แล้วก็ทิ้งฉันไปอีก
Okay, liars forfeit, liars forfeit!โอเค โกหก หลอกลวง โกหก หลอกลวง
The whores, the liars, the cheats and the deserters, it's always the same thing.โกหก หลอกลวง ปลิ้นปล้อน มันก็เป็นอย่างเคยเสมอ
I don't expect you to understand, but where I'm from, people lie and cheat and destroy whoever gets in their way.ผมไม่ต้องการให้คุณเข้าใจ แต่สถานที่ที่ผมมา พวกเขาโกหก หลอกลวง และทำลายคุณได้เมื่อมีทาง
Well, the truth is, you're the same lying, selfish, manipulative bitch that you've always been.อืม ความจริงก็คือ เธอก็ยังเหมือนเดิม หลอกลวง และ เห็นแก่ตัว เป็นยัยตัวคอยบงการ ที่เคยเป็นมา
Unfortunately, too many members of his generation bought the lies of tyrants.น่าเสียดาย มีสมาชิกมากเกินไป ในรุ่นของเขา มีการโกหก หลอกลวง การซื้อตัว
I know I'm not the only wealthy collector you and Victoria worked your con on all those years ago.ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่แค่นักสะสม เพียงคนเดียว ที่นายและวิคตอเรียร่วมมือกัน หลอกลวง เมื่อหลายปีก่อน
I wanna try and get into an art school.หลอกลวง, ทรมาน, แถมยังใจง่าย
Foole once, shame on you.หลอกลวงกันอีกแล้ว น่าละลายใจเสียจริง
Choi Soo-jin, Seoul University degree in psychologyหลอกลวงคนอื่น อยู่อย่างไม่สนใจอะไร นั้นไม่ใช่เธอหรอกหรอ?
Securities fraud, conspiracy, and most likely manslaughter.หลอกลวงความมั่นคง, สมรู้ร่วมคิด, และฆ่าคนตาย
I'd like to compare it to the copy that was previously provided to us.หลอกลวงธนาคารในการกู้เงิน ทั้งๆ ที่ไม่มีทางชำระคืนได้
Scamming my dad is my favorite pastime.หลอกลวงพ่อของฉันเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของฉัน
Deceives even you, his darling daughter,หลอกลวงแม้กระทั้งเธอ ลูกสาวที่แสนรัก
Deceiving your mother, turning on your brother.หลอกลวงแม่ของคุณ แกล้งน้องชายคุณ
Cyber bullying is a federal crime, Ismail.หลอกลวงในโลกไซเบอร์คืออาชญากรรมอิสเมลล์
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย
Okay? - You lied to me. - It wasn't lies.คุณโกหกผม มันไม่ใช่การโกหก มันเป็นแค่การหลอกลวง
Quit fooling around with that kid!เลิกหลอกลวงรอบกับเด็กที่!
It's a hoax. I suggest we all leave.มันเป็นเรื่องหลอกลวง ผมว่าพวกเรากลับกันเถอะ
You wanted to swindle us.คุณต้องการหลอกลวงเรา
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ
Everything that comes out of her is a lie. Even the truth's a lie with her.เพราะทุกอย่างที่ออกจากปากเธอ มันหลอกลวง แม้แต่ความจริงก็ยังไม่ใช่ความจริง
Here lies poor old Jackนี่! คำหลอกลวงของแจ๊คคนเก่า
He's got scams you haven't even dreamed of.เขามีการหลอกลวงคุณยังไม่ได้แม้แต่ฝันของ
I don't run the scams, Red, I just process the profits.ผมไม่ได้ทำงานหลอกลวง, แดง, ฉันแค่ประมวลผลกำไร
Get someone else to run your scams.ได้รับคนอื่นที่จะใช้การหลอกลวงของคุณ
Or just a passing folly that her friends can hush up and will in time be quite forgotten.หรืออาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงโง่ๆ จากเพื่อนหล่อน ที่สร้างขึ้นก็ได้ เดี๋ยวถึงเวลาก็ลืมกันเอง
You are not to blame! No more than I, or Mr Darcy or anyone else deceived by Wickham.เธอไม่สมควรโดนตำหนิ ไม่ทั้งฉันและคุณดาร์ซี่ด้วย หรือใครอื่นที่ได้เคยโดนหลอกลวงโดยวิคแฮม
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว

หลอกลวง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลอกลวง
Back to top