ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รบ*, -รบ-

รบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รบ (v.) fight See also: combat Syn. ทำสงคราม, ทำศึก Ops. สงบศึก
รบ (v.) go to war See also: go to a battle Syn. ออกรบ, รบทัพจับศึก, ทำสงคราม, สู้รบ, ทำศึก
รบ (v.) fight See also: battle, combat Syn. สู้รบ, ราวี
รบ (v.) wrestle with See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand to hand combat Syn. ต่อสู้
รบ (v.) war See also: battle Syn. ออกศึก, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน
รบ (v.) war See also: battle Syn. ออกศึก, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน
รบ (v.) fight See also: battle Syn. สู้รบ
รบ (v.) fight See also: battle, wage war, fight a battle Syn. ต่อสู้, ทำสงคราม
รบ (v.) battle See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้
รบ (v.) fight See also: wage war against, battle Syn. สู้รบ, ทำศึก, รบศึก
รบ (v.) fight See also: battle Syn. ราญรอน
รบ (v.) fight See also: battle Syn. ราญ
รบ (v.) fight See also: battle, confront, engage in a hand-to-hand fight Syn. ต่อสู้, ออกศึก, รบพุ่ง, โรมรัน, สู้รบ Ops. ถอย
รบ (v.) battle against See also: fight, combat, wage a struggle against Syn. ต่อสู้, สู้รบ, รบรา, รบพุ่ง
รบ. (n.) The Royal Institute Syn. ราชบัณฑิตยสถาน
รบกวน (v.) disturb See also: pester, bother, trouble, harass Syn. ทำให้เดือดร้อน
รบกวน (v.) disturb See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester
รบกวน (v.) attack See also: harass, vex, annoy, disturb Syn. รังควาน, ก่อกวน
รบกวน (v.) harass See also: disturb, annoy, vex
รบกวน (v.) disturb See also: annoy, cause trouble, bother, harass, vex, irritate Syn. กวนใจ, รังควาน
รบกวน (v.) agitate See also: disturb, annoy Syn. รังควาน
รบกวนประสาท (v.) be nerve-racking Syn. กวนประสาท
รบตอบ (v.) counter-attack See also: battle, fight, fight back Syn. สู้รบ, ตอบโต้, ตีกลับ
รบทัพจับศึก (v.) go to war See also: go to a battle Syn. ออกรบ, ทำสงคราม, รบ, สู้รบ, ทำศึก
รบพุ่ง (v.) battle See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ
รบรา (v.) fight See also: battle, wage war, fight a battle Syn. รบ, ต่อสู้, ทำสงคราม
รบราฆ่าฟัน (v.) go to war See also: make war, fight, battle, fight (with weapons) at close quarters Syn. ต่อสู้ Ops. สมัครสมานสามัคคี, สามัคคี
รบราฆ่าฟัน (v.) go to war See also: make war, fight, battle, fight (with weapons) at close quarters Syn. ต่อสู้ Ops. สมัครสมานสามัคคี, สามัคคี
รบศึก (v.) fight See also: wage war against, battle Syn. รบ, สู้รบ, ทำศึก
รบเร้า (v.) pester See also: beg, beseech repeately Syn. วิงวอน, อ้อนวอน, ร่ำร้อง, ร้องขอ
English-Thai: HOPE Dictionary
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบ
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
aeronautics(แอโรนอท' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะการบิน (science of flight)
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air corridor(แอร์คอ' ริดอร์) เฉลียงการบิน, ระเบียงการบิน
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
airliner(แอร์ ไล' เนอะ) n. สายการบิน (airroute)
airman(แอร์' เมิน) n., (pl. -men) นักขับเครื่องบิน, ทหารอากาศ. -airmanship n. เทคนิคการบินหรือร่อน, Syn. aviator)
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
ajax(เอ' แจคซฺ) วีรบุรุษชาวกรีกในสงคราม Trojan (great Ajzx, Telamonian Ajax)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
accounting(n) การบัญชี
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aeronautics(n) วิชาการบิน
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
airline(n) สายการบิน
airway(n) สายการบิน,บริษัทการบิน
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
amazon(n) ทหารหญิง,นักรบหญิง
anniversary(n) วันครบรอบปี
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
astronautics(n) วิทยาศาสตร์การบิน
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acritochromacy; achromatism; achromatopsia; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adder๑. เครื่องบวก๒. วงจรบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adopted childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anasarcaการบวมทั้งตัว, มานทะลุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arabic numeralตัวเลขอารบิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomicityภาวะครบหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
avermentการบรรยายฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation assuranceการประกันภัยการบิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
battle-pieceภาพการรบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boulevard dramaละครบูลวาร์ด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
casuisticsการบันทึกศึกษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coercionการบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cognitive therapy; therapy, behavior cognitive; therapy, behaviour cognitiveการบำบัดด้วยการรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
completeสมบูรณ์, ครบถ้วน, สิ้นสุด, เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
completionการทำให้สมบูรณ์, การทำให้ครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comptrollerเจ้าพนักงานตรวจสอบการเงินการบัญชี (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compulsion๑. การจำต้องทำ๒. การบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsoryที่เป็นการบังคับ, ภาคบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consumption๑. วัณโรค [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๑ และ tuberculosis]๒. การบริโภค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrective exercise; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Accessoryชิ้นส่วนประกอบ [การบัญชี]
Account balanceยอดดุลในบัญชี [การบัญชี]
Accountancyอาชีพบัญญชี งานบัญญชี [การบัญชี]
Accountantนักบัญชี [การบัญชี]
Accountingการบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrual basisเกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Actual costต้นทุนจริง [การบัญชี]
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]
Advanceเงินทดรอง [การบัญชี]
Aerobic แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Aeronautics ; Flightการบิน [TU Subject Heading]
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Allocateปันส่วน, แบ่งส่วน [การบัญชี]
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Anaerobic แอนแอโรบิก, ไร้อากาศ, ไม่ใช้อากาศ, ไม่ใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Anasarcaบวมทั้งตัว, การบวมน้ำทั้งตัว, บวมทั่วไป [การแพทย์]
Angiocardiographyหลอดเลือดหัวใจ, การบันทึกภาพ [การแพทย์]
Annulmentการบอกล้าง, การบอกล้าง (นิติกรรม) [TU Subject Heading]
Appraisalการประเมินราคา [การบัญชี]
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
Appropriationการจัดสรร [การบัญชี]
Arbitraryกำหนดเอง [การบัญชี]
Armamentการเตรียมกำลังรบ [เศรษฐศาสตร์]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
annoy (vi.) รบกวน Syn. be annoying
badger (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. pester
be annoying (vi.) รบกวน
bug (vt.) รบกวน See also: รำคาญ
bug one (idm.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ
disturb (vt.) รบกวน See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง Syn. upset, worry, distress Ops. calm, comfort
harass (vt.) รบกวน See also: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง Syn. annoy, badger, bother
harry (vt.) รบกวน See also: ก่อกวน Syn. annoy, badger, harass
hassle (vt.) รบกวน See also: ก่อกวน
infest with (phrv.) รบกวน See also: รังควาน
interfere (vi.) รบกวน See also: เป็นอุปสรรค Syn. hinder, impede, obstruct
irk (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. infuriate, annoy, irritate
irritate (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห Syn. annoy, bother, exasperate Ops. soothe, palliate
itch (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. annoy, vex, irritate Ops. soothe, please
jar (vi.) รบกวน See also: ก่อกวน Syn. annoy, irritate Ops. soothe, please
molest (vt.) รบกวน See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่ Syn. harass, provoke, annoy, bother
narc (sl.) รบกวน
nark (sl.) รบกวน
peeve (adj.) รบกวน See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ขุ่นเคือง Syn. upset, disturb Ops. calm
pester (vt.) รบกวน See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้รำคาญ Syn. annoy, bother, irritate, trouble
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
What do you do at work?คุณทำอะไรบ้างในที่ทำงาน
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
How's the weather?อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
I'll no longer bother youฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
You know what I should pack?คุณรู้ไหมว่าฉันควรจะแพ็คอะไรบ้าง
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
Guess who we just met on the train?เดาสิว่าพวกเราเพิ่งจะพบกับใครบนรถไฟ
I have a lot of homework to doฉันมีการบ้านมากที่ต้องทำ
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
Are you working on something?คุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่หรือ?
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
There's somebody you must meetมีใครบางคนที่คุณต้องพบ
I don't care what they say about youฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาพูดถึงคุณอะไรบ้าง
What's your sister like?น้องสาวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
What are you doing up here?คุณไปทำอะไรบนนั้น?
You're bothering meคุณกำลังรบกวนฉัน
He doesn't like to be disturbedเขาไม่ชอบให้ใครรบกวน
I'm sorry to disturb you guysขอโทษด้วยนะที่รบกวนพวกนาย
Excuse me, sorry to trouble youคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
Would you like something to eat?คุณอยากทานอะไรบางอย่างไหม?
What's it like?มันเป็นอย่างไรบ้าง?
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
What is the weather like in Chiangmai?อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?
What is your friend like?เพื่อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้?
Somebody just gave you a gift for your birthdayใครบางคนเพิ่งให้ของขวัญคุณเนื่องในวันเกิด
What's your advice?คุณมีคำแนะนำอะไรบ้าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can I please have some more iced tea?รบกวน ขอชาเย็นเพิ่มได้มั้ยคะ
Could I trouble you for a light?รบกวน ขอไฟหน่อยได้ไหม?
Please return during regular business hours.รบกวนกลับมาใหม่ในเวลาทำการนะครับ
Can we get a group shot with the yellow ribbon?รบกวนขอถ่ายรูปหมู่ตรงริบบิ้นสีเหลืองได้มั้ย?
Sure minds me as you?รบกวนขอเวลาซักครู่ได้มั้ย
Could you please come with me, sir?รบกวนคุณ ช่วยตามผมมาหน่อย
I just wanna find my brother-in-law.รบกวนคุณช่วยผมอีกอย่างหนึ่ง
Can you please confirm your password for security purposes?รบกวนคุณช่วยยืนยันรหัสผ่านด้วยครับ
Find out where he was adopted in the US, and if he still lives there.รบกวนคุณช่วยหาข้อมูลดูหน่อยว่าเขาถูกรับอุปการะจากที่ไหนในอเมริกา แล้วก็ถ้าเขายังอาศัยอยู่ที่นั่น
Would you mind? My name is "Mrs. Travers." I do...รบกวนคุณช่วยเรียกชื่อของฉัน คือ"เทรเวอร์"ได้ใหม
Could you please order me a cab?รบกวนคุณช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ฉันได้ใหม?
Would you mind selecting the next girl to come in, please?รบกวนคุณช่วยเรียกสาวคนต่อไปเข้ามาให้ฉันหน่อยได้ไหมค่ะ?
If you could please come to the apartment- the address is 40 abel bravo in obarrio,unit 4.รบกวนคุณมาที่อพาร์ทเมนต์ทีครับ เลขที่ 40 อาเบล บราโว่ ใน โอบาริโอ ห้องเบอร์ 4
Something bothering you, Agent Callen?รบกวนคุณหรือ เจ้าหน้าที่คัลเล็น?
Could you please check for me?รบกวนคุณเช็คให้หน่อยได้มั้ย?
Would you sign this for me?รบกวนคุณเซ็นให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Can you bring it in tomorrow or something?รบกวนคุณเอามันมาใหม่พรุ่งนี้ได้มั้ยครับ?
Could you let Mr. Disney know I've arrived, please?รบกวนคุณแจ้งให้ คุณดิสนี่ย์ทราบว่าเรามาถึงแล้ว
You may wait in the waiting room.รบกวนคุณไปรอผมที่ห้องรับรองนะครับ
Thank you for this, dad.รบกวนจิตใจอย่างนี้ ขอบคุณนะ พ่อ
Would you mind getting your people back, giving us some space?รบกวนช่วยกันคนของคุณออกไปก่อนนะ เราขอเวลาสักครู่
Be so kind as to apologise for us to Miss Darcy.รบกวนช่วยขอโทษมิสดาร์ซี่แทนพวกเราด้วย
Why don't you run up them stairs and get me one of them super good brews 6 olive Martini, baby - Anything for you, baby -รบกวนช่วยขึ้นไปหยิบมาร์ตินี่ทรงเครื่องให้ฉันหน่อยสิ ขอมะกอก 6 ลูกนะจ๊ะ \ เพื่อตัวเองได้อยู่แล้ว
Could I bother you for a cup of tea?รบกวนช่วยชงชาให้ผมสักแก้วได้ไหม?
Okay, just don't let my pies burn. Remember, no one eats those pies.รบกวนช่วยดูอย่าให้พายไหม้ด้วยล่ะ จำไว้นะ ห้ามใครกินพายพวกนั้น
Please review them.รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ
Will you let me know when it's my turn, please?รบกวนช่วยบอกผมด้วยนะครับถ้าถึงตาผมแล้ว
Um, my little sister's interested in gymnastics. Could you help explain this pricing to me?รบกวนช่วยอธิบาย เรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยสิคะ
Do you mind giving jenna a little help, please?รบกวนช่วยเจนน่า นิดนึงนะ ได้ไหม?
Do you wanna turn down the music?รบกวนช่วยเบาเสียงเพลงหน่อยได้มั้ย?
So I just wish for once that you would consider... Where you'd be without me.รบกวนช่วยเอามาให้ ได้ไหม จิม
Could I get you to call Loretta for me and tell her I'm goin' to Odessa to see Carla Jean Moss?รบกวนช่วยโทรหาลอเร็ตต้าให้ผมหน่อยได้มั้ย.. ..บอกเธอว่าผมจะไปเมือง โอเดสซ่าเพื่อไปพบ คาร์ล่า จีน มอสส
I'm so sorry you had to come all the way here for this.รบกวนด้วยครับ ที่ทำให้คุณต้องเดินทางมาไกล
I asked you a favor, Dong Joo Oppa.รบกวนด้วยนะคะพี่ดงจู
If you will follow Denarian Dey,รบกวนตามเดนาเรี่ยนเดย์ไป
I'm going to ask you to speak into the mouthpiece very clearly.รบกวนถือหูดีๆ ให้ได้ยินชัดๆหน่อยได้มั๊ยครับ
Would you be so good as to untie me?รบกวนท่านช่วย\ แก้มัดให้ข้าได้หรือไม่
Would you take a seat please?รบกวนนั่งประจำที่ด้วยค่ะ
Just tell the reverend I'm not here to sell him any magazines.รบกวนบอกท่านด้วยว่า ฉันไม่ได้มาขายแม็กกาซีนให้ท่าน
Can you repeat the location, please?รบกวนบอกที่สถานที่อีกครั้ง

รบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
勇士[ゆうし, yuushi] Thai: วีรบุรุษ English: hero
叩く[たたく, tataku] Thai: ปรบมือ English: to clap
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
用地[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
経営[けいえい, keiei] Thai: การบริหาร English: administration
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account
運営[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รบ
Back to top