ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

combat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *combat*, -combat-

combat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
combat (n.) การสู้รบ See also: การต่อสู้, การประจัญบาน Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat (n.) ความขัดแย้ง Syn. conflict, opposition, strife
combat (vt.) ต่อต้าน Syn. contend, oppose, resist
combat (vt.) ต่อสู้ See also: สู้รบ, สู้, รบ Syn. fight, battle, struggle, contend
combat fatigue (n.) ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน
combat pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. fighter pilot, veteran
combat-ready (adj.) ซึ่งเตรียมพร้อม Syn. ready
combatant (n.) คนที่เถียงกัน See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant (adj.) ที่พร้อมต่อสู้ See also: ชอบต่อสู้ Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant (n.) นักรบ See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้ Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
combating (adj.) ซึ่งต่อต้าน Syn. conflicting
combative (adj.) ที่กระหายที่จะต่อสู้ See also: ชอบต่อสู้ Syn. combatant, pugnacious, belligerent
combatively (adv.) อย่างรุนแรง See also: อย่างฝ่าฝืน, อย่างล่วงละเมิด Syn. forcibly, forcefully
English-Thai: HOPE Dictionary
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative
English-Thai: Nontri Dictionary
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจำซอง (v.) take one´s combat position See also: be at one´s post, take one´s combat duty Syn. เตรียมพร้อม
นักรบ (n.) combatant See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior Syn. นักสู้, ทหาร
นักสู้ (n.) combatant See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior Syn. ทหาร
รุมรบกัน (v.) engage in a hand-to-hand combat See also: unite in fighting
โซรมโรม (v.) engage in a hand-to-hand combat See also: unite in fighting Syn. รุมรบกัน
โซรมโรม (v.) engage in a hand-to-hand combat See also: unite in fighting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He told him to go forth and combat evil.เขาบอกว่าเขาจะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายและ
We just spent some time in a combat zone.เพิ่งกลับมาจากแนวหน้าน่ะ
You can't expect anything else in the combat zone.อย่าคิดอะไรมากกับเรื่องในสนามรบ
But I just think soldiers like Tony Meserve and me belong out in combat not here.ผมเพียงแต่คิดว่าทหารอย่างจ่ากับผม ควรอยู่ในสนามรบ ไม่ใช่ที่นี่
That just shows you we ain't all combat over here.แสดงว่าเราไม่ได้บ้ารบจนขึ้นสมอง
Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty?- Objection. Didn't you fabricate your charges against them to avoid combat duty?
Unfortunately, the police are the only ones available to combat what some are already dubbing "the silent crime wave. "แต่น่าเสียดายที่ตำรวจเป็นคนเดียวที่มีอยู่ ... ... การต่อสู้กับสิ่งที่บางคนอยู่แล้วขัด "คลื่นอาชญากรรมเงียบ".
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด
Oh, no, it's a Combat Carl.โอ้ ไม่นะ มันคือนายทหาร
Effective combat range 3.500 Meter.- ยิงระยะหวังผล 3,500 เมตร
The Amanitus Muscarius is a rare coastal mushroom originally used by the Iroquois to combat red malaria.อะมานิทัส มัสคาเรียส เห็ดริมฝั่งที่หายาก ชนเผ่าอิโรเควียสใช้เพื่อรักษาโรคมาลาเรียแดง
"I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind.ฉันเกลียดรองเท้าคู่ใหญ่น่าเกลียดนั่น เกลียดแบบที่เธออ่านใจฉัน

combat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, 宙斯盾] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance)
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, 作战 / 作戰] combat; to fight
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 敌对 / 敵對] hostile; enemy (factions); combative
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, 实战 / 實戰] real combat; actual combat

combat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバット[, konbatto] (n) combat
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team
下洗い[したあらい, shitaarai] (n,vs) pre-washing to combat stains
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques
戦闘前哨[せんとうぜんしょう, sentouzenshou] (n) combat outpost
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
格闘技会[かくとうぎかい, kakutougikai] (n) martial arts competition; combat sports competition
白兵戦[はくへいせん, hakuheisen] (n) hand-to-hand combat
肉弾戦[にくだんせん, nikudansen] (n) warfare in which soldiers fling themselves at the enemy; hand-to hand combat
衛生兵[えいせいへい, eiseihei] (n) combat medic; medic
軍長[ぐんちょう, gunchou] (n) combat commander
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player)
一騎打ち(P);一騎打;一騎討;一騎討ち[いっきうち, ikkiuchi] (n,vs) personal combat; one-to-one fight; (P)
万夫不当[ばんぷふとう, banpufutou] (n) being a match for thousands; being a mighty warrior (combatant)
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u,vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P)
戦士[せんし, senshi] (n) soldier; combatant; warrior; (P)
戦闘員[せんとういん, sentouin] (n) combatant
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight
敵性戦闘員[てきせいせんとういん, tekiseisentouin] (n) enemy combatant
闘志を燃やす[とうしをもやす, toushiwomoyasu] (exp,v5s) to burn with combativeness
闘志満々;闘志満満[とうしまんまん(uK), toushimanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) brimming with fighting spirit; being strong in the will to fight; burning with combativeness
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian

combat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างสะบัดหญ้า[n.] (chāngsabaty) EN: Thai dancer's posture FR: éléphant de guerre [m] ; éléphant de combat [m]
ช้างศึก[n. exp.] (chāng seuk) EN: war elephant FR: éléphant de combat [m]
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight FR: combat de coqs [m]
ไก่ชน[n.] (kaichon) EN: fighting cock FR: coq de combat [m]
กำลังรบ[n. exp.] (kamlang rop) EN: combat forces FR:
การรบ[n.] (kān rop) EN: battle ; combat FR: bataille [f] ; combat [m] ; guerre [f]
การสู้รบ[n.] (kān sūrop) EN: war FR: combat [m] ; engagement [m]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition ; physical fight ; conflict FR: bataille [f] ; combat [m] ; conflit [m] ; lutte [f]
กัดปลา[n. exp.] (kat plā) EN: fishfight FR: combat de poissons [m]
เครื่องบินขับไล่[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin) EN: fighter FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินรบ[n. exp.] (khreūangbin) EN: fighter aircraft ; fighter plane ; fighter FR: avion de combat [m]
มีดชายธง[n.] (mītchāithon) EN: combat knife FR: couteau de combat [m]
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing FR: combat peu académique [m]
หน่วยรบ[n. exp.] (nūay rop) EN: combat unit FR: unité de combat [f] ; unité combattante [f]
ประจำซอง[v.] (prajamsøng) EN: take one' s combat position FR:
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter FR: affronter ; faire face ; combattre ; lutter contre ; se battre
ประลองยุทธ์[v.] (praløngyut) EN: engage in combat FR:
รบ[v.] (rop) EN: fight ; go to war ; battle ; combat FR: combattre ; faire la guerre ; partir en guerre ; guerroyer (litt.)
รบพุ่ง[v. exp.] (rop phung) EN: battle ; fight ; combat ; make war ; engage in battle ; fight a battle ; fight a pitched battle FR: combattre ; livrer bataille
รถถัง[n. exp.] (rot thang) EN: tank FR: tank [m] ; char [m] ; char d'assaut [m] ; char de combat [m]
สมร[n.] (samøn) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]
สมร-[pref.] (samønra- = ) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]
ศึก[n.] (seuk) EN: war ; campaign ; conflict ; battle ; combat ; fight FR: guerre [f] ; campagne militaire [f] ; campagne [f] ; bataille [f] ; combat [m]
ศิลปะการต่อสู้[n. exp.] (sinlapa kān) EN: martial arts FR: art martial [m] ; arts martiaux [mpl] ; art du combat [m]
สู้รบ[v.] (sūrop) EN: fight ; battle ; engage in combat FR: combattre ; engager l'action
ตะลุมบอน[n.] (talumbøn) EN: free-for-all fight ; free-for-all combat ; brawl ; melee ; scrimmage ; wild battle FR:
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem ) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers FR: soldat en tenue de combat [m]
ต่อสู้[v.] (tøsū) EN: fight ; combat ; battle ; struggle FR: combattre ; se battre ; lutter
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
ยุทธหัตถี[n.] (yutthahatth) EN: war elephant ; hand-to-hand combat on elephants' backs FR:
ยุทธนาการ[n.] (yutthanākān) EN: fight ; combat ; military engagement ; naval engagement ; air combat FR:
บู๊[v.] (bū) EN: fight FR: combattre
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit FR: boxer ; combattre
ชอบรบพุ่ง[adj.] (chøp rop ph) EN: combative ; pugnacious ; scrappy ; bellicose ; warlike FR: combatif ; belliqueux
ชอบต่อสู้[adj.] (chøp tøsū) EN: combative ; pugnacious ; scrappy ; bellicose ; warlike FR: combatif ; belliqueux
ฮึกห้าว[adj.] (heuk-hāo) EN: bellicose ; belligerent ; combative FR:
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นักสู้[n. exp.] (nak sū) EN: fighter ; warrior FR: combattant [m]

combat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefechtsbereit {adj}ready for action; ready for combat
Gefechtsausbildung {f}combat training
Kampfabschnitt {m}combat sector
Kampfauftrag {m}combat mission
Kampferfahrung {f}combat experience
Kampfflieger {m}combat pilot
Kampfgebiet {n}combat area
Kampftruppen {f}combat troops
Kampfverband {m}combat unit
Kampfzone {f}combat zone
Sturmgepäck {n} [mil.]combat pack
Mitkämpfer {n}fellow combatant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า combat
Back to top