ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยึด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยึด*, -ยึด-

ยึด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยึด (v.) fix See also: stick, secure, attach, fasten Syn. เหนี่ยว, รั้ง Ops. ปล่อย
ยึด (v.) confiscate See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound
ยึดกุม (v.) occupy See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess Syn. ครอบครอง, ครอง, กุม, ถือครอง
ยึดครอง (v.) occupy See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess Syn. ครอบครอง, ยึดกุม, ครอง, กุม, ถือครอง
ยึดคืน (v.) confiscate See also: expropriate Syn. เรียกคืน
ยึดตัว (v.) arrest See also: capture, seize, catch Syn. จับ, จับตัว Ops. ปล่อย
ยึดติด (v.) adhere to See also: stick to, cleave, cling to Ops. ปล่อยวาง
ยึดถือ (v.) hold See also: cling to, seize, adhere to, stick Syn. นับถือ, ยึดมั่น Ops. ปล่อยวาง
ยึดทรัพย์ (v.) seize property See also: seize assets Syn. ยึดทรัพย์สิน Ops. ไถ่ถอนทรัพย์
ยึดทรัพย์สิน (v.) forfeiture of property Ops. คืนทรัพย์สิน
ยึดทรัพย์สิน (v.) seize property See also: seize assets Ops. ไถ่ถอนทรัพย์
ยึดมั่น (v.) hold fast to See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on Syn. ถือมั่น
ยึดหลัก (v.) hold to one´s principles See also: one´s principles, stick to
ยึดหลัก (v.) hold to one´s principles See also: one´s principles, stick to
ยึดอำนาจ (v.) seize the power
ยึดเหนี่ยว (v.) trust (in) See also: count on, repose one´s trust in
ยึดเหนี่ยว (v.) trust (in) See also: count on, repose one´s trust in
English-Thai: HOPE Dictionary
abiding(อะไบ' ดิง) adj. ยึดถือ, ทน -abidingness n., Syn. enduring
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
alkyd resin(แอล' คิด) chem. resin ชนิดหนึ่งที่ทำสีและตัวยึดติด., Syn. alkyd
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
amplexicaul(แอมเพลค' ซิคอล) adj. ยึดติดกับต้น (clasping the stem)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ,การทำให้ลอย,ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
cleat(คลีท) {cleated,cleating,cleats} n. เสาหลัก,หลักผูกเชือก vt. ใช้หลักยึด,ผูกกับหลัก
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
clinch(คลินชฺ) v.,n. (การ) ตอกติด,ยึดติด,กำหนดแน่นอน,โอบกอด,กอดจูบอย่างรุนแรง, Syn. clench
English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
booty(n) ของที่ยึดได้,ของโจร,ของขโมย,ของร้อน
captor(n) ผู้จับกุม,ผู้เข้ายึด
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
cleave(vi) ยึดติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ
clinch(n) การรัดแน่น,การตอกติด,การยึดติด
cling(vi) ติดกับ,ยึด,เกาะแน่น,เกาะกับ
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
expropriate(vt) ริบ,ยึด,เวนคืน,บังคับเอา
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
grapple(vt) ยึดแน่น,ต่อสู้,สู้ประชิดตัว
grip(vt) จับแน่น,ยึด,เกาะ,กำ
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
intercept(vt) ตัดตอน,กีดกั้น,สกัด,ขวาง,ยึด,ยับยั้ง
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
occupant(n) ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้เช่า,ผู้พักอาศัย
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง
occupy(vt) มีอยู่,เข้ายึด,เอาไป,ถือตำแหน่ง,ถือเวลา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bindยึดเหนี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
impoundยึดไว้, กักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seizeยึด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholdยึดไว้, ยึดหน่วง, ยับยั้ง, หักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abutmentหลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adhesion๑. การยึดติด๒. สิ่งยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adhesive๑. -ยึดติด๒. สารยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apparatus, attachment; attachment apparatusตัวยึด, สิ่งยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
armแขนยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bolsterตัวจับยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
connective tissueเนื้อเยื่อยึดต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free of capture and seizure clauseข้อกำหนดยกเว้นการจับกุมยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frenumเนื้อยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gingiva, attachedเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hanger bracket; spring hangerแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
juntaคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienสิทธิยึดหน่วง [ดู right of retention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lockปิดกั้น, ปิดตาย, ยึด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
occupation๑. การยึดครอง, การครอบครอง๒. อาชีพ, งานอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occupyเข้ายึดครอง, เข้าถือครอง, เข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
origin๑. จุดกำเนิด, ที่กำเนิด๒. จุดตั้งต้น๓. ที่เกาะต้น, จุดยึด (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recaptureการยึดคืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraintการกัก, การยึดยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retain๑. ยึดถือไว้, ยึดหน่วง๒. จ้าง (ทนายความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retainer๑. ผู้มีสิทธิยึดหน่วง๒. การจ้างทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retention๑. การจัดเข้าที่๒. การกักคั่ง๓. การยึดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retentive arm; retentive clasp armแขนยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
secluded pupilรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit-inการยึดพื้นที่ประท้วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
splintเฝือก, เครื่องยึด, เครื่องดาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strutท่อนยึดปีกนกล่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tack weldรอยเชื่อมยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adherent, Moreยึดติด [การแพทย์]
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Adhesiveสารยึดติด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aggregateเขม่าดำ: การรวมตัวอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าดำเป็นกลุ่มของอนุภาค โดยแต่ละอนุภาคยึดติดด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) [เทคโนโลยียาง]
Ankyloseข้อยึดติด [การแพทย์]
Articulatorsเครื่องยึดสบฟัน [การแพทย์]
Bandage Adhesiveผ้าพันชนิดติดยึด [การแพทย์]
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Blade Platesเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักชนิดมีส่วนยึดต่อ [การแพทย์]
Bondingการยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
brecciaหินกรวดเหลี่ยม, หินตะกอนชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหินกรวดมน  ประกอบด้วยชิ้นส่วนของหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายและยึดกันอยู่ด้วยตัวประสานเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Caliper Boxอุปกรณ์ยึดติดกับคาลิเปอร์ใช้ในรองเท้าคนพิการ [การแพทย์]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Cohesion แรงยึดกัน แรงดึงดูดโมเลกุลระหว่างอนุภาคในสารใดๆ ซึ่งจะทำให้อนุภาคนั้น เกาะอยู่ด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Consistency การยึดตัว สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Contractureการหดค้าง,การหดรั้ง,ข้อยึด,กล้ามเนื้อหดถาวร,การดึงรั้ง,การยึด,การยึดติดกันของข้อต่อ,การหดรั้งข้อต่อยึดติดแข็ง,หดสั้นผิดปกติ,การหดสั้น [การแพทย์]
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dental abutmentsหลักยึดฟัน [TU Subject Heading]
Easelฐานยึดกระดาษ [การแพทย์]
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
Fertile materialวัสดุเฟอร์ไทล์, วัสดุซึ่งสามารถแปลงให้เป็นวัสดุฟิสไซล์ได้ โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วัสดุเฟอร์ไทล์ ได้แก่ ยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232 ซึ่งเมื่อจับยึดนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นวัสดุฟิสไซล์ คือ พลูโทเนียม-239 และยูเรเนียม-233 ตามลำดับ [นิวเคลียร์]
Filum Terminaleเอ็นยึดปลายล่างไขสันหลัง,ไฟลัมเทอร์มินาเล [การแพทย์]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่
Knife Holdersส่วนที่ยึดมีดที่ใช้ในการตัด [การแพทย์]
Ligamentsเอ็นยึด [TU Subject Heading]
Mesenteryเมเซ็นเทอรีย์, เยื่อยึดลำไส้เล็ก, เมเซนเทอรี่, เยื่อมิเซนเตอรี, มีเซนเตอรีย์, เยื่อแขวนลำไส้, ขั้วลำไส้, มีเซนเทอรี [การแพทย์]
Mutinyการยึดอำนาจ [TU Subject Heading]
PAPalestinian Authority หรือ Palestinian National Authority (PNA) เป็นองค์การบริหารดินแดนยึดครอง (Occupied Territories) ในเขต Gazza และเขต West Bank ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นผลจากความตกลงออสโล (Oslo Accords) ระหว่างอิสราเอลกับ Palestinian Liberation Organization (PLO) เพื่อเป็นองค์กรบริหารดินแดนยึดครองก่อนที่การเจรจา Final Statua จะประสบความสำเร็จ [การทูต]
petioleก้านใบ, ส่วนของใบพืชที่ยึดแผ่นใบติดกับลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Possessory liensสิทธิยึดหน่วง [TU Subject Heading]
Sessile พวกเกาะกับที่ สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิต โดยอาศัยพื้นท้องน้ำสภาพต่างๆ เป็นที่ยึดเกาะ สภาพพื้นเหล่านั้นอาจเป็นก้อนหิน ปะการัง ไม้ เปลือกหอย ซากสัตว์มีเปลือก หรือวัตถุที่จมอยู่ในทะเล เช่น หอยแมลงภู่ เพรียงหิน [สิ่งแวดล้อม]
Horizon ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย 1) ชั้นดิน คือ ชั้นดินที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ขนาน หรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัวและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ซึ่งสามารถสังเกตได้ในสนาม การเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch hold of (phrv.) ยึด See also: คว้า, จับ Syn. get of
catch of (phrv.) ยึด See also: คว้า, จับ Syn. catch hold of, get of
grip (vt.) ยึด See also: ฉวย, จับ, ยึด, เกาะ Syn. catch, grasp, seize
hold by (phrv.) ยึด See also: ยึดติดกับ Syn. adhere to
lay hold of (idm.) ยึด See also: จับ
lay hold on (idm.) ยึด See also: จับ Syn. take of
take (vt.) ยึด See also: เอาไปโดยใช้กำลัง Syn. seize, catch
take of (idm.) ยึด See also: จับ
lock up (phrv.) ยึด (การพิมพ์) See also: ผูกให้แน่น
pull out (phrv.) ยึด (บางสิ่ง) ออก Syn. draw out
carry (vt.) ยึด (รองรับน้ำหนัก)
dispossess (vt.) ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน) See also: บังคับซื้อ, เวนคืน Syn. confiscate, seize
dispossess (vi.) ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน) See also: บังคับซื้อ, เวนคืน Syn. confiscate, seize
expropriate (vt.) ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน) See also: บังคับซื้อ, เวนคืน Syn. confiscate, dispossess, seize
expropriate (vi.) ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน) See also: บังคับซื้อ, เวนคืน Syn. confiscate, dispossess, seize
retake (vt.) ยึดกลับคืน See also: ชิงกลับ, ยึดคืน Syn. recapture, retrieve
occupy (vt.) ยึดครอง See also: รุกราน, ครอบครอง Syn. capture, seize, invade Ops. free, liberate
annex (vt.) ยึดครองบริเวณ See also: ครอบครองอาณาเขต
confiscate from (phrv.) ยึดจาก See also: ริบมาจาก
screw to (phrv.) ยึดด้วยสกรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not entirely certain, but it seems that the power that had been held back by the drugs is breaking free.ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจทั้งหมด แต่ดูเหมือนว่าพลังนั่นถูก ยึด และหยุดไว้ด้วยยากพวกนั้น
Torrio and Capone took over Colosimo's operation.ทอร์ริโอ กับ คาโปล ยึด โคโลสิโม่.
It was an illegal seizure of trademark property.ยึดของเราไปน่ะผิดกฎหมายนะคะ
Now, use all your strength to keep his leg completely straight.ยึดขาเขาไว้ให้ตรงที่สุด
Take back the castle where you grew up.ยึดคืนปราสาทที่เป็นบ้านวัยเด็กของเจ้า
Mooring clamps, released.ยึดจอดเรือรับการปล่อยตัว
Strip him of his patch, man.ยึดตราสัญลักษ์ประจำเสื้อเขาซะ พวก
Based on the erratic ossification of the pubic symphysis, he's in his 50s.ยึดตามการสร้างกระดูก ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ของการประสานกระดูกหัวหน่าว
Based on the auricular surfaces of the ilia,ยึดตามขนาดของกระดูกเชิงกราน
According to Booth, she may have been prostituting herself as a way of supplementing her income.ยึดตามบูธ,เธออาจจะต้องขายตัวเอง เพื่อเป็นการหารายได้
Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน
Based on the vertical head diameter of the humerus,ยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกต้นแขน
Based on the lateral epicondylitis of the elbow joint as well as the high level of strontium...ยึดตามโรคข้อศอกแบบนักเทนนิส ที่พบบนข้อศอก เข่นเดียวกับระดับของธาตุสทรอนเชียม
Holding on to your good memories.ยึดติดอยู่กับช่วงเวลาดีๆ ในความทรงจำ
But my reasons aren't reasons, they're excuses.ยึดติดอยู่กับสิ่งในปัจจุบัน มันไม่ใช่หนัง ที่ตอนนี้ ไม่มีเวลาเหลือแล้ว
Locked together for hours, that way she can confront you with any lingering doubts she may have about your future together.ยึดติดไว้ด้วยกันเป็นชม.ๆ นั่นเป็นวิธีการที่เธอทดสอบว่าจะอยู่ กับคุณได้ตลอดไปไหม
Do things the old way.ยึดถือวิธีทางแบบเก่า
We can no longer hold this area.ยึดที่มั่นนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว
The outpost is secure, general.ยึดที่มั่นได้แล้ว ท่านนายพล
While I'm at it, why not just shoot my buddy, take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe and join the National Guard?ยึดบริษัทซะแล้วยกให้คู่อริขึ้นราคาน้ำมัน ฆ่าเด็กทิ้ง สูบกัญชาแล้วร่วมกับ กองกำลังแห่งชาติ
Take his home, take his gold, take his power.ยึดบ้าน ยึดทอง ยึดอำนาจ
It now belongs to a certain SS officer.ยึดบ้านเราให้นายทหารเอสเอส
In church rec rooms, school binders, everywhere.ยึดประสานโรงเรียนทุกที่
Take Squad Leader Do's gun and badge, and make sure he can't do anything.ยึดปืนและบัตรของหัวหน้ากลุ่มโดไว้ แล้วคอยดูอย่าให้เขาทำอะไรอีก
Well, holding your teeth in this positionยึดฟันให้อยู่ในตำแหน่งนี้
Clinging to a woman I once hated.ยึดมั่นกับ ผู้หญิงที่ฉันเกลียดครั้งเดียว
You have your rules...ยึดมั่นตามกฏของเธอ..
Holding things in can give you cancer!ยึดมั่นถือมั่น จะทำให้นายเป็นมะเร็ง
She stands for get pissed on by people like ellen wolf.ยึดมั่นถูกถ่มรดด้วยคนอย่าง เอลเลน วูลฟ์
Hold on. I thought we were partners.ยึดมั่นใน ฉันคิดว่าเราเป็นคู่ค้า
Hold on. I gotta change the tape.ยึดมั่นใน ฉันต้องเปลี่ยนเทป
Hold on. Say that again.ยึดมั่นใน บอกได้เลยว่าอีกครั้ง
Hold on. I got a woman and a kid, 200 yards out, moving towards the convoy.ยึดมั่นใน ผมได้รับผู้หญิงและเด็ก, 200 หลาออกย้ายไปคุม
Hold on. It's Cynthia.ยึดมั่นใน มันเป็นซินเทีย
Hold on. Hold on a minute.ยึดมั่นใน ยึดมั่นในนาที
Hold on. How you know all about us?ยึดมั่นใน วิธีที่คุณรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรา?
Hold on. Let the boy finish.ยึดมั่นใน ให้ผิวเด็ก
Hold on. There's a reason real cops don't taste drugs, Bill.ยึดมั่นใน ไม่มีเหตุผลที่ตำรวจจริงไม่ได้ลิ้มรสยาเสพติดบิลเป็น
Hold on, it's one of ours. Hold on!ยึดมั่นในก็เป็นหนึ่งของเรา ถือ ใน!
Cherish your doubts, Michael.ยึดมั่นในข้อสงสัย, ไมเคิล

ยึด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: ยึดไว้ English: to seize
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตาม English: to follow
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยึด
Back to top