ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

possess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *possess*, -possess-

possess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
possess (vt.) เป็นเจ้าของ See also: ครอบครอง, ถือครอง Syn. hold, occupy, own
possess (vt.) มีความสามารถ See also: บันดาลใจ
possess of (phrv.) มีความสามารถ
possess oneself of (idm.) เป็นเจ้าของ
possessed (adj.) ถูกครอบงำทางจิตใจ See also: โดนผีสิง Syn. compulsive, single-minded, obsessed
possessed (adj.) ซึ่งเป็นเจ้าของ See also: ซึ่งครอบครอง Syn. owned, kept
possession (n.) ความเป็นเจ้าของ Syn. ownership, rights, proprietary
possession (n.) สิ่งที่ครอบครองอยู่ See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง Syn. personal property, real estate
possession (n.) การครอบงำ See also: การควบคุม
possession (n.) การครองบอล (กีฬา)
Possession is nine points of the law (idm.) ในการโต้เถียงเพื่อใช้ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิ่งของคนที่อยู่ตรงนั้น หรือใช้สิ่งของนั้นอยู่แล้วมักคือคนมีโอกาสได้รับ
possessions (n.) ทรัพย์สมบัติ
possessive (adj.) เกี่ยวกับการครอบครอง Syn. persevering, maintaining Ops. unpossessive
possessiveness (n.) ความเป็นเจ้าของ See also: การยึดครอง, การเป็นเจ้าของ
possessor (n.) ผู้เป็นเจ้าของ See also: เจ้าของ Syn. owner, holder, inheritor, occupant
possessory (adj.) เกี่ยวกับการครอบครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have,own
possessed(พะเซสทฺ') adj. ถูกครอบงำทางจิตใจ,ถูกผีเข้า,เสียสติ,ข่มใจ., See also: possessed of มีครอบครอง.
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม
possessive(พะเซส'ซิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สัมพันธการก,รูปแบบแห่งการครองครอง., See also: possessiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessorผู้ครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessoryเกี่ยวกับการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Possessory liensสิทธิยึดหน่วง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบครอง (v.) possess See also: own, belong to, have Syn. ถือครอง, ครอง
เข้าสิง (v.) possess See also: haunt Syn. สิง
เป็นเจ้าของ (v.) possess See also: own, have, occupy
การครอบครอง (n.) possession See also: occupation
ความเป็นเจ้าของ (n.) possession See also: ownership Syn. เจ้าของ
ผู้ครอบครอง (n.) possessor See also: owner Syn. เจ้าของ
อาวาส (n.) possessor See also: owner Syn. ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
สิทธิครอบครอง (n.) possessory right
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
ขวัญ (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล
ตามมี (adv.) according to one´s possession See also: as one can afford Syn. เท่าที่มี
ผีสิง (v.) be possessed be the spirit
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ
มิ่ง (n.) cherished possession Syn. สิริมงคล, ขวัญ
สิง (v.) be possessed See also: haunt Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย
สึง (v.) be possessed See also: haunt Syn. อยู่, เข้าอยู่, อาศัย
อยู่ (v.) be possessed See also: haunt Syn. สึง, เข้าอยู่, อาศัย
อวิญญาณกทรัพย์ (n.) inanimate possessions See also: spiritless possessions, non-living property
อำ (v.) be possessed
เข้าอยู่ (v.) be possessed See also: haunt Syn. สึง, อยู่, อาศัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm afraid I don't possess one. Perhaps you would like to do it for me?ผมไม่มีเด็กรับใช้หรอกครับ รึว่าคุณอยากจะทําให้ผมล่ะ
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน
He did not possess them casuallyเขาไม่ครอบครองพวกเขาคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตาย
Dr Jones, there is nothing you can possess which I cannot take away.ดร.โจนส์., อีกครั้ง ที่เราได้เห็นว่า คุณไม่ สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใด ที่ผมเอาไป ไม่ได้
My master Yoshi's first rule was possess the right thinking.นายโยชิกฎข้อแรกของฉัน ... ... ก็มีสิทธิคิด
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ
The thirst to possess heaven and earth is what makes us human.ความกระหายที่จะครอบครองสวรรค์และโลกเป็นสิ่งที่ทำให้เรามนุษย์
Only by letting go can we truly possess what is real.การไม่ยึดมันไว้ ทำให้เราเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริง
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
It's true. You possess many of the qualities that Voldemort himself prizes.ใช่แล้วแฮร์รี่ เธอมีคุณสมบัติหลายอย่าง ที่โวลเดอมอร์ต้องการ
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้

possess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, 属地 / 屬地] dependency; possession; annexed territory
[de, ㄉㄜ˙, 的] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 总督 / 總督] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory
鬼迷心竅[guǐ mí xīn qiào, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄠˋ, 鬼迷心竅 / 鬼迷心窍] haunted; possessed by a devil
具有[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, 具有] have; possess
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, 内涵 / 內涵] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, 着魔 / 著魔] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, 所有权 / 所有權] ownership; possession; property rights; title (to property)
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, 一无所有 / 一無所有] to have nothing; "The Dispossessed"
[jù, ㄐㄩˋ, 具] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state

possess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兼ね備える[かねそなえる, kanesonaeru] (v1,vt) to have both; to possess both; to combine with; (P)
取り殺す;取殺す[とりころす, torikorosu] (v5s,vt) to haunt to death; to possess and kill
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
[の, no] (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.)
乗り移る;乗りうつる;乗移る[のりうつる, noriutsuru] (v5r,vi) to change (cars or horses); to transfer; to possess; to inspire
事業再生融資[じぎょうさいせいゆうし, jigyousaiseiyuushi] (n) debtor-in-possession financing
享有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs) possession; enjoyment
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
備わる(P);具わる(P)[そなわる, sonawaru] (v5r,vi) (1) to be furnished with; to be endowed with; (2) to be among; to be one of; to be possessed of; (P)
免許皆伝[めんきょかいでん, menkyokaiden] (n) possessing full mastery of an art (e.g. Judo); initiation into the secrets (e.g. of an art); full mastership
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment
具有[ぐゆう, guyuu] (n,vs) preparedness; possession
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り付かれる;取りつかれる;取り憑かれる;取付かれる[とりつかれる, toritsukareru] (v1) to become obsessed with; to be possessed (by spirits, etc.); to be obsessive compulsive (OCD)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
取り憑く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り付く・とりつく・4) to take hold of; to possess; to haunt
売り食い[うりぐい, urigui] (n) living by selling off one's possessions
奇御魂[くしみたま, kushimitama] (n) spirit who possesses a wondrous power
奪う[うばう, ubau] (v5u,vt) to snatch away; to dispossess; to steal; (P)
奪取[だっしゅ, dasshu] (n,vs) usurpation; taking back; dispossession; (P)
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
専有[せんゆう, senyuu] (n,vs) exclusive possession or rights; monopoly
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion
帰属問題[きぞくもんだい, kizokumondai] (n) question of possession (e.g. of the Kuril Islands)
平常心[へいじょうしん, heijoushin] (n) one's self-possession; one's presence of mind
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity
悠揚[ゆうよう, yuuyou] (adj-t,adv-to) self-possessed; calm
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions
所持者[しょじしゃ, shojisha] (n) possessor
所有[しょゆう, shoyuu] (n,vs) one's possessions; ownership; (P)

possess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การมี[n.] (kān mī) EN: possess ; having FR: possession [f]
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own FR: posséder ; détenir ; avoir
กอปร[v.] (køp) EN: have ; possess FR:
มี[v.] (mī) EN: have ; own ; possess FR: avoir ; posséder ; disposer de
เป็นเจ้าของ[v. exp.] (pen jaokhøn) EN: possess ; own ; have ; occupy FR: être le propriétaire
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess ; secure FR: occuper un territoire ; sécuriser
อำ[v.] (am) EN: be possessed by a ghost while asleep FR:
อวิญญาณกทรัพย์[n.] (awinyānakas) EN: inanimate possessions FR:
หวง[v.] (hūang) EN: be grudge ; be possessive FR: être possessif ; être jaloux
หวง[adj.] (hūang) EN: jealous ; possessive ; unwilling to part with ; protective (of) FR:
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m] ; proprio [m] (fam.)
การครองบอล[n. exp.] (kān khrøng ) EN: ball possession FR: possession du ballon [f]
การครอบครอง[n.] (kān khrøpkh) EN: possession FR: possession [f]
การครอบครองปรปักษ์[n. exp.] (kān khrøpkh) EN: adverse possession ; hostile possession FR:
การมีอาวุธปืน[n. exp.] (kān mī āwut) EN: FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kh) EN: repossession FR:
เข้าครอบครอง[v. exp.] (khao khrøpk) EN: take possession of ; preempt FR:
เข้าทรง[v.] (khaosong) EN: be possessed (by) ; communicate with spirits FR:
เขตครอบครอง[n. exp.] (khēt khrøpk) EN: territory held in possession FR:
ขี้หึง[adj.] (khī heung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious FR: jaloux
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ครอบครองปรปักษ์[X] (khrøpkhrøng) EN: adverse possession FR:
ครอบครองทรัพย์สมบัติ[v. exp.] (khrøpkhrøng) EN: be in possession of a property FR:
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:
ความเป็นเจ้าของ[n. exp.] (khwām pen j) EN: ownership ; proprietorship FR: possession [f]
กลับเข้าครอง[v. exp.] (klap khao k) EN: resume possession FR:
หลักทรัพย์[n.] (laksap) EN: property ; possession ; estate ; security ; securities ; document of title FR: actif [m] ; avoir [m]
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
มิ่ง[n.] (ming) EN: cherished possession FR:
พัสถาน[n.] (phatsathān) EN: property ; possession FR:
ผีเข้า[adj.] (phī khao) EN: be possessed by a spirit FR: possédé par le démon
ผีสิง[X] (phīsing) EN: haunted ; possessed FR: hanté ; possédé
ผู้ครอบครอง[n.] (phū khrøpkh) EN: owner ; occupier ; possessor FR: possesseur [m]
ประทับทรง[v. exp.] (prathap son) EN: be possessed by a powerful ghost FR:
ร่างทรง[n. exp.] (rāng song) EN: medium ; possessed body FR:
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland ; traditional system of numerical ranks ; Thai feudalism ; Thai Sakdina system ; peerage FR:
สามิต[n.] (sāmit) EN: possession FR:
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]

possess ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinbesitz {m}exclusive possession
Ballbesitz {m} [sport]ball possession
Vollbesitz {m}full possession
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun
Mitbesitz {m}joint possession
Besitz {m} | Besitz erwerben | in Besitz nehmen; sich bemächtigenpossession | to acquire possession | to take possession of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า possess
Back to top