ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispossess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispossess*, -dispossess-

dispossess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispossess (vt.) ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน) See also: บังคับซื้อ, เวนคืน Syn. confiscate, seize
dispossess (vi.) ยึด (เงิน, ทรัพย์สิน) See also: บังคับซื้อ, เวนคืน Syn. confiscate, seize
dispossess of (phrv.) ยึดทรัพย์จาก See also: ปลดทรัพย์จาก
dispossessor (n.) เจ้าพนักงานที่ยึดทรัพย์สิน (ของลูกหนี้) (ทางกฎหมาย) Syn. sheriff
English-Thai: HOPE Dictionary
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
English-Thai: Nontri Dictionary
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง

dispossess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一无所有[yī wú suǒ yǒu, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, 一无所有 / 一無所有] to have nothing; "The Dispossessed"

dispossess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奪う[うばう, ubau] (v5u,vt) to snatch away; to dispossess; to steal; (P)
奪取[だっしゅ, dasshu] (n,vs) usurpation; taking back; dispossession; (P)
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispossess
Back to top