ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquire*, -acquire-

acquire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquire (vt.) ได้รับ See also: ได้, ได้มา Syn. get, take, obtain Ops. lose
acquired (adj.) ที่ได้มา
acquirement (n.) สิทธิในการครอบครอง See also: กรรมสิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquiredที่ได้มา, -เกิดภายหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquired characteristicลักษณะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Acquiredเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุบตัว (v.) acquire knowledge See also: learn, have further education Syn. เพิ่มพูนความรู้, เพิ่มคุณค่า
เพิ่มคุณค่า (v.) acquire knowledge See also: learn, have further education Syn. เพิ่มพูนความรู้
เพิ่มพูนความรู้ (v.) acquire knowledge See also: learn, have further education Syn. เพิ่มคุณค่า
เอดส์ (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
โรคภูมิคุมกันบกพร่อง (n.) Acquired Immune Deficiency Syndrome See also: AIDS
AIDS (n.) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome) See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
สินเดิม (n.) property acquired before marriage Syn. สินส่วนตัว
เข้ากรุ (v.) forget all the acquired knowledge
เข้าพุง (v.) forget all the acquired knowledge Syn. เข้ากรุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา
Having failed to acquire its primary target, T-X will resume its default program.เมื่อล้มเหลวจากเป้าหมายหลัก TX จะย้อนกลับไปยังเป้าหมายเริ่มต้น
Mr. Finn, acquire us an uplink to the squad surveillance network.นายฟินน์ได้รับเราอัปลิงค์ไปยังเครือข่ายการเฝ้าระวังทีม
Tickets to a music concert. I was able to acquire them through work.บัตรดูคอนเสิร์ตน่ะ ฉันได้มาตอนไปทำงาน
With this genius, it was easy to acquire alchemy.ไม่นึกเลยว่าจะได้มาใช้จัดการแก
Anyone trying to acquire this kind of fuel has to be considered a threat.ใคร ๆ ก็อยากได้เชื้อเพลิงแบบนี้ มาเพื่อใช้ทำการข่มขู่
However, we have intel that a major counterfeiter is in Los Angeles trying to acquire a new set of printing plates.สายเราบอกว่า นักปลอมแบงก์ตัวเอ้อยู่ในแอลเอ กำลังหาซื้อแม่พิมพ์แบงก์ปลอม
WHO WILL ACQUIRE THIS TREASURE?ใครจะได้สมบัติชิ้นนี้ไป
He's made no attempt to acquire them.เขาไม่ได้ตามหาพวกนั้นอีก
Even that they were seeking to acquire their own WMDs.แม้ว่าพวกเขากำลังหาอาวุธอานุภาพสูง
Your informant claims that Starkwood was trying to acquire a bioweapon.สายของคุณอ้างว่าสตาร์กวู้ด พยายามที่จะสรรหาอาวุธชีวภาพ
Your informant claims that Starkwood was trying to acquire a bioweapon, and that's your connection to Juma.แหล่งข่าวของคุณอ้างว่า สตาร์ควูดพยายามที่จะ จัดหาอาวุธชีวภาพ และนั่นคือความสัมพันธ์ของคุณกับ จูม่า

acquire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
获得性[huò dé xìng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 获得性 / 獲得性] acquired (i.e. not inborn)
获得性免疫[huò dé xìng miǎn yì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 获得性免疫 / 獲得性免疫] acquired immunity
获得性阅读障碍[huò dé xìng yuè dú zhàng ài, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄓㄤˋ ㄞˋ, 获得性阅读障碍 / 獲得性閱讀障礙] acquired dyslexia
习得性[xí dé xìng, ㄒㄧˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 习得性 / 習得性] acquired; learned
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, 二手] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc)
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, 二手房] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man

acquire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクワイア;アクワイヤ[, akuwaia ; akuwaiya] (vs) acquire
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
身につく;身に付く[みにつく, minitsuku] (exp,v5k) (1) to master (e.g. a skill); to become accustomed to (e.g. a lifestyle); to acquire (e.g. a habit); (2) (See 悪銭身に付かず) to retain
食べ慣れる;食べなれる[たべなれる, tabenareru] (v1) to be used to eating; to become used to eating; to be accustomed to eating; to acquire a taste for
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P)
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
市中肺炎[しちゅうはいえん, shichuuhaien] (n) community-acquired pneumonia
後天性[こうてんせい, koutensei] (n) acquired; a posteriori
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS
後天的[こうてんてき, koutenteki] (adj-na) a posteriori; acquired; (P)
得喪[とくそう, tokusou] (n) (from 取得 and 喪失) acquisition or forfeiture; acquisition (question of whether or not something is acquired)
新聞学問[しんぶんがくもん, shinbungakumon] (n) knowledge gained (information acquired) from newspapers
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired
獲得免疫[かくとくめんえき, kakutokumen'eki] (n) acquired immunity
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited)
習得観念[しゅうとくかんねん, shuutokukannen] (n) (obsc) (See 生得観念) acquired idea (as opposed to innate); acquired ideas
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)

acquire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ได้มา[v.] (dāi mā) EN: acquire ; obtain ; gain ; get FR: acquérir ; obtenir
ได้รับ[v. exp.] (dāi rap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner FR: recevoir ; obtenir ; bénéficier ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.) ; capter ; subir
ได้เรียนรู้ [v.] (dāi rīenrū) EN: acquire FR:
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply ; acquire ; find FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoen) EN: acquire capital ; raise capital FR:
จัดซื้อ[v.] (jatseū) EN: purchase ; acquire ; procure FR: acquérir
เข้าฝัก[v. exp.] (khaofak) EN: become experienced ; master ; acquire a mastery of FR: maîtriser
เข้าถือ[v. exp.] (khao theū) EN: acquire FR:
แปลงชาติ[v. exp.] (plaēng chāt) EN: naturalize ; be naturalized ; acquire another nationality FR: naturaliser
แปลงสัญชาติ[v. exp.] (plaēng sanc) EN: become naturalized ; acquire another nationality ; naturalize FR: être naturalisé ; naturaliser
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; take up ; pick up ; be given FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir ; décrocher
ซื้อหา[v.] (seūhā) EN: buy ; purchase ; acquire FR: acheter ; acquérir
ติดนิสัย[v. exp.] (tit nisai) EN: acquire a habit FR: prendre une habitude ; contracter une habitude ; acquérir une habitude ; prendre un pli ; contracter une manie
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai t) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits FR: attraper de mauvaises habitudes
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess ; secure FR: occuper un territoire ; sécuriser
เข้าพุง[v. exp.] (khao phung) EN: have completely forgotten ; forget all the acquired knowledge FR:
กินบุญเก่า[v. (loc.)] (kinbunkao) EN: life off previously acquired wealth ; do not have to work for a living FR:
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; property held before a marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment ; maritial property FR: acquêts [mpl]

acquire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besitz {m} | Besitz erwerben | in Besitz nehmen; sich bemächtigenpossession | to acquire possession | to take possession of
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acquire
Back to top