ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confiscate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confiscate*, -confiscate-

confiscate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confiscate (vt.) ยึดทรัพย์
confiscate from (phrv.) ยึดจาก See also: ริบมาจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
confiscate(คอน'ฟิสเคท) {confiscated,confiscating,confiscates} v. ยึด,ริบ., See also: confiscation n. ดูconfiscate confiscator n. ดูconfiscate confiscatory adj. ดูconfiscate, Syn. appropriate,seize
English-Thai: Nontri Dictionary
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยึด (v.) confiscate See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound
ยึดคืน (v.) confiscate See also: expropriate Syn. เรียกคืน
ริบ (v.) confiscate See also: expropriate Syn. เรียกคืน, ยึดคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will confiscate this for youครั้งนี้จะยกโทษให้ แต่ต้องริบรูปนี้ไว้
If you ride it one more time, I'm going to confiscate it!ถ้าเธอขับมาอีก, ฉันจะลงฑัณฑ์บนไว้!
Go to the Yeon Ta-Bal merchant group, and confiscate all their goods.ไปที่กลุ่มพ่อค้ายอนทาบัล และจัดการยึดสินค้าพวกมันให้หมด
What if the guys confiscate the house?อืม.. ถ้าเกิดพวกนั้นจะยึดบ้านของเราล่ะ
Then before they confiscate this evidence, you should come over here and peep this.คุณต้องมาทางนี้ แล้วหลบที่นี่
As Taiko Hideyoshi has ordered... we've come to confiscate the thing the traitor Akechi Mitsuhide had entrusted you with.คำสั่งจากท่าน ทาอิโกะ ฮิเดโยชิ... ข้ามายึดของที่เจ้า อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนทรยศได้ฝากใว้ที่นี่
Toyotomi Hideyoshi's magistrate, Mitsunari,... went there to confiscate something, it seems.ก็ มัตซึนาริ ที่เป็นผู้ตรวจการน่ะ... ไปที่นั่นเมื่อวาน ท่าทางจะไปยึดของอะไรซักอย่าง
We need to confiscate any and all material on agent Kim Hyun Jun.เราต้องขอยึดเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยว คิมฮยอนจุงครับ
Please don't confiscate that.ขอร้อง, อย่ายึดเอาไปเลยนะ
I hereby confiscate this illegally obtained ship... and order you to surrender your vessel.ผมขอยึดยานลำนี้ที่ได้มาโดยมิชอบของคุณ และสั่งให้คุณยอมจำนนแต่โดยดี
So confiscate the map, and to the gallows with him!แล้วเราจะยึดแผนที่มา แล้วส่งมันไปลานประหาร
You can't call the paper. FBI will confiscate it. FBI?เราจะบอกสื่อไม่ได้ เดี๋ยว FBI ก็มายึดตัวมันไปหรอก

confiscate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions
没收[mò shōu, ㄇㄛˋ ㄕㄡ, 没收 / 沒收] confiscate

confiscate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1,vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon

confiscate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate FR: confisquer ; saisir
ริบราชบาตร[v.] (riprātchabā) EN: confiscate FR: confisquer
ริบทรัพย์[v. exp.] (rip sap) EN: confiscate property ; seize property ; confiscate FR:
ยึด[v.] (yeut) EN: distrain (upon) ; hold ; hold back ; control ; seize ; grap ; capture ; confiscate ; keep ; retain ; take hold of ; expropriate ; sequester ; sequestrate ; impound ; strip FR: saisir ; s'emparer ; confisquer ; attraper
ยึดทรัพย์[v.] (yeutsap) EN: seize property ; seize assets ; confiscate FR: confisquer les biens ; saisir les biens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confiscate
Back to top