ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recapture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recapture*, -recapture-

recapture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recapture (vt.) พบอีก See also: ปะสบอีก, นึกถึงอีก Syn. reexperience
English-Thai: HOPE Dictionary
recapture(รีแคพ'เชอะ) vt.,n. (การ) จับอีก,จับซ้ำ,ประสบอีก,ยึดกลับคืน,รำลึก,ระลึก, Syn. retake,recall
English-Thai: Nontri Dictionary
recapture(vt) ยึดกลับคืน,เอาคืน,รำลึก,จับซ้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recaptureการยึดคืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your forces will recapture the Philippines within a few weeks.กองกำลังของพวกคุณกำลังจะยึดฟิลิปปินส์คืน ในอีกไม่กี่สัปดาห์..
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง
Swiftly we must move if we are to recapture himเราต้องรีบดำเนินการ ถ้าอยากจะจับตัวเขา
Anyway, I think I've got an idea, A way to recapture the gas.ฉันพอนึกออกแล้ว ว่าจะกักเก็บแก๊สได้ยังไง
We're going to recapture the gas. They won't give me more canisters,คุณเข้าใจนะครับ เราต้องนำแก๊สกลับมาใช้อีก
But I would like to recapture what we once had.แต่เราฉันอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างที่เราเคยมี
I would like to recapture what we once had.ฉันอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนก่อนหน้านี้
Her orders are to recapture you if possible, terminate you if necessary.มีคำสั่งมาให้เธอ ให้จับคุณ หากจับไม่ได้ให้ฆ่าเสีย
♪ Just sitting back trying to recapture#.. หันกลับไปคิดภาพวันวาน#
Ah, all these people full of regrets trying to recapture their glory days.มีแต่คนที่เอาแต่รื้อฟื้นสิ่งที่ผิดพลาดไป รวมถึงระลึกความสำเร็จในสมัยที่ยังรุ่งโรจน์
He sent a splinter force to recapture Winterfell.มีคนสามคนในอาณาจักรนี้ ที่มีโอกาสล้มข้า เจ้าไม่ใช่หนึ่งในนั้น
I obtained a directive from Judge Tobias Wagner instructing the sheriff to recapture and restore the boys to his custody.ฉันได้รับคำสั่งจาก ผู้พิพากษาโทเบียส แวกเนอร์ ให้นายอำเภอไปนำตัว พวกเขากลับมาอยู่ในการดูแล

recapture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recapture
Back to top