ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มี*, -มี-

มี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มี (v.) consist of See also: comprise, contain, include, Syn. ประกอบด้วย
มี (adj.) rich See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded Syn. มั่งมี, ร่ำรวย Ops. จน, ยากจน
มี (v.) have See also: own, possess
มี (v.) there is/are See also: it is/are Syn. เกิด, มีขึ้น
มี (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
มี (adj.) noisy See also: boisterous, blatant, clamorous, vociferous, uproarious Syn. อึกทึก, เสียงแซ่, เซ็งแซ่, ดัง, อึกทึกครึกโครม
มีกรรมสิทธิ์ (v.) have a proprietary right See also: possess, have possession, own Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ
มีกะใจ (v.) be kindhearted See also: be thoughtful, be considerate, be benevolent, have the will Syn. มีแก่ใจ, มีน้ำใจ
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (v.) be comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีกินมีใช้ (adj.) comfortable Syn. พอมีพอกิน Ops. อัตคัด, ขัดสน
มีข้อคิด (v.) comment See also: discuss, criticize, deem, judge Syn. มีทรรศนะ, วิพากษ์วิจารณ์
มีข้อต่อรอง (v.) have a condition Syn. มีเงื่อนไข
มีข้อตำหนิ (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
มีข้อบกพร่อง (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
มีข้อเสีย (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ Ops. ครบบริบูรณ์
มีข้อแม้ (v.) have a condition Syn. มีเงื่อนไข, มีข้อต่อรอง
มีขึ้น (v.) appear See also: happen, occur Syn. บังเกิด, อุบัติ, เกิด
มีขึ้น (v.) originate See also: arise Syn. เกิดขึ้น
มีขึ้น (v.) appear See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, สำแดง
มีขึ้น (v.) there is/are See also: it is/are Syn. เกิด
มีคดี (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีคดีติด, มีความ
มีคดีติด (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีความ
มีครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีครอบครัว (v.) get married See also: be settled down, be established, have a family Syn. แต่งงาน, เป็นฝั่งเป็นฝา Ops. เป็นโสด
มีความ (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีคดีติด
มีความนัย (v.) imply See also: hint
มีความผิด (v.) be guilty
มีความยินดี (v.) be glad See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice Syn. ยินดี
มีความรู้ (v.) be omniscient See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well versed in Syn. รู้มาก Ops. รู้น้อย
มีความรู้สึก (v.) have feelings See also: be emotive Ops. หมดความรู้สึก, ไร้ความรู้สึก
มีความสำคัญ (v.) be significant See also: be important Syn. มีความหมาย Ops. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย
มีความหมาย (v.) meaningful Syn. สื่อความหมาย Ops. ไร้ความหมาย
มีความหมาย (v.) be meaningful See also: be special, be significant Ops. หมดความหมาย
มีความหวัง (v.) hope See also: be hopeful, have hope Syn. มีหวัง Ops. หมดความหวัง, หมดหวัง
มีค่า (v.) be worthy of
มีค่า (adj.) valuable See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced Syn. มีราคา
มีค่า (v.) be valuable See also: be precious Syn. มีราคา
มีคุณค่า (v.) be worthy of See also: deserve, be worthwhile, be valuable Syn. มีค่า, สมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
close-grainedมีเนื้อไม้ที่ละเอียด
good-naturedมีอารมณ์ดี,มีอารมณ์เบิกบาน, Syn. amiable,affiable ###A. ill-tempered
interlacingมีการสอดประสานเป็นลักษณะของจอที่ใช้หลอดภาพกราดแสง (scan) บรรทัดเว้นบรรทัด ซึ่งจะไม่ดีต่อสายตา ถ้าต้องดูนาน ๆ และใกล้ ๆ อย่างเวลาทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจใช้ เป็นจอโทรทัศน์ได้ แต่จอภาพของคอมพิวเตอร์ควรเป็นชนิดที่เรียกว่า non interlacing
lymphocytesมีจำนวนมากประมาณ 20-50 % เป็นเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล แบ่งย่อยได้อีก 2 พวก คือ 1. T cell มีหน้าที่เกี่ยวกับ cellular immjunization 2. B cell มีหน้าที่เกี่ยวกับ humoral immunization
matrix printerมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า dot matrix printer หรือ dot printer
monocyteมีจำนวนมากประมาณ 2-10 % เป็นเม็ดเลือดขาวพวกไม่มีแกรนูล ทำหน้าที่จับกินและทำลายเชื้อ หรือ particle ขนาดใหญ่ โดยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าสิ่งแปลกปลอม (แมคโครฟาจ)
palette knifeมีดบางที่ใช้ปรับหรือผสมสีหรือทาบนผ้าสำหรับวาดสี
pallet knifeมีดแบนและเล็กสำหรับตักขนมปัง
ribonucleic acidมีความสำคัยในการแบ่งเซลล์ในระยะแรก ๆ สาร RNA จะกระจายตัวทั้วไปในเซลล์ไปเกาะตาม Endoplasmic reticulum (ER) หรือกลายเป็น microsome ไปก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
achromatic(adj) ไม่มีสี
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
ameba(n) อะมีบา
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
amoeba(n) อะมีบา
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
animate(adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminateมีเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appendicledมีรยางค์เล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arillateมีเยื่อหุ้มเมล็ด, มีปุยหุ้มเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aromaticมีกลิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autoicousมีช่อดอกเพศผู้และเพศเมียร่วมต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bracteateมีใบประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bristly; setaceous; setiferous; setigerousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcareousมีหินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caulescentมีลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaetopteroidมีขนไร้เกล็ด [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chlamydeousมีวงกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conditionalมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
corniculateมีติ่งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
criniteมีขนยาวนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diploidมีโครโมโซมสองชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dipterousมีสองปีก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
discolorousมีสีต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinateมีหนามทู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eligibleมีสิทธิรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entitled by lawมีสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petiolateมีก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
existมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
foliolateมีใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frondoseมีใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glaucous; pruinoseมีนวล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
guiltyมีความผิด, กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
haploidมีโครโมโซมหนึ่งชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hexamerousมีหกส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homochlamydeousมีกลีบรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
in forceมีผลบังคับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inureมีผลบังคับ, ทำให้เกิดผล [ดู enure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineateมีเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
menstruateมีระดู, มีประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mesomorphicมีสัณฐานแบบพืชที่ชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monandrousมีเกสรเพศผู้หนึ่งอัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monoplaneticมีซูโอสปอร์เคลื่อนได้ช่วงเดียว [ราน้ำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arms Abducted Patternมีแขนกลาง [การแพทย์]
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Bruising, Easilyมีจ้ำเขียวได้ง่าย [การแพทย์]
Carminativeมีฤทธิ์ในการขับลม,ยาน้ำคาร์มิเนตีฟ [การแพทย์]
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]
Contaminateมีเชื้ออื่นมาปะปน,ปะปน [การแพทย์]
Daggersมีดสั้นสองคม [TU Subject Heading]
Educatedมีการศึกษา [การแพทย์]
Encapsulatedมีแคปซูลหุ้ม,เปลือกหุ้ม [การแพทย์]
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Gassyมีลม [การแพทย์]
Knivesมีด [TU Subject Heading]
Long-Lastingมีฤทธิ์อยู่นาน [การแพทย์]
Lugaeมีรอยจีบย่นเป็นร่องๆ [การแพทย์]
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Medio-Cubitalมีดิโอ-คิวบิตัล [การแพทย์]
Mesomorphมีโซมอร์ฟ [การแพทย์]
Methaneมีเทน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 1 อะตอม (CH4) ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Mold Formมีรูปร่างเป็นเส้นใย [การแพทย์]
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
Absentหายไป, ไม่มี [การแพทย์]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acheiraไม่มีมือมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Acid กรด สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือ H3O+) กรดมี pH ต่ำกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acidophilicสีที่เป็นกรด, สีชมพูอ่อน, มีสีแดง, ติดสีแดง, สีชมพูอ่อน, สีแดงส้ม, ติดสีเข้ม [การแพทย์]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contain (vt.) มี
has (vt.) มี
have (vt.) มี See also: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ
have about (phrv.) มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ
have about (phrv.) มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ Syn. have on
be of (phrv.) มี (ความรู้สึก, คุณภาพ, สถานภาพฯลฯ)
get into (phrv.) มี (ความรู้สึกเช่น โกรธ)
hit it (phrv.) มี (คำไม่เป็นทางการ) Syn. hit on, strike on
run over with (phrv.) มี (บางสิ่ง) มากเกินไป
match up to (phrv.) มี (บางสิ่ง) เหมือนกับ See also: มี (บางสิ่ง) เทียบเท่ากับ Syn. measure up to
short of something (idm.) มี (บางสิ่ง) ไม่พอ See also: ขาด
lay on (phrv.) มี (บางสิ่ง) ไว้ใช้ See also: เก็บไว้ใช้, สำรองไว้ใช้
be pressed for (phrv.) มี (เงิน, เวลาฯลฯ) ไม่พอ Syn. press hard, push for
carry (vi.) มี (โทษ, ค่าปรับ)
there (pron.) มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)
three-dimensional (adj.) มี 3 มิติ (กว้าง สูง ลึก)
perfumed (adj.) มีกลิ่นหอม See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้ Syn. odorous, sweet-scented
scented (adj.) มีกลิ่นหอม See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้ Syn. odorous, perfumed, sweet-scented
sweet-scented (adj.) มีกลิ่นหอม See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้ Syn. odorous, perfumed
skunky (adj.) มีกลิ่นเหม็น Syn. odorous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is something wrong?มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ
There's so much you need to knowมีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
There are only two minutes leftมีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
Who else knows about this?มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
There's good news and bad newsมีข่าวดีและข่าวร้าย
There's one thing we just mustn't missมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไม่พลาด
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
There's something I must doมีบางสิ่งที่ฉันต้องทำ
So much to do so much to seeมีมากเหลือเกินที่ต้องทำและต้องเห็น
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
There are many Thai people living hereมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก
The temperature is taken twice a dayมีการวัดอุณหภูมิสองครั้งต่อวัน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
There's a good program on Channel 3มีรายการที่ดีรายการหนึ่งทางช่อง 3
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
There is something extremely odd going onมีบางสิ่งที่น่าประหลาดสุดๆ กำลังเกิดขึ้น
There are things that I need to buyมีสิ่งต่างๆ ที่ฉันต้องการซื้อ
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
There's something moving out thereมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกนั่น
There's somebody you must meetมีใครบางคนที่คุณต้องพบ
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
Who else knows you're here?มีใครอื่นบ้างไหมที่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่?
Anything else I should know?มีอื่นๆ อีกบ้างไหมที่ฉันควรทราบ?
There are a few things around the house I'd like you to doมีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
There are not enough carsมีรถไม่พอเพียง
It's foggyมีหมอก ร้อน หนาว
It's stormyมีพายุ หนาวยะเยือก/หนาวจัด มีเมฆหมอก
There are two oranges in the fridgeมีส้มอยู่สองลูกในตู้เย็น
There is a mark of ink on his shirtมีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Old Geppetto has his little Woodenhead.เก่า เจเปโท มี ไม้หัว เล็ก ๆ ของ เขา
And there are no civilians in the desert.และมีพลเรือนในทะเลทรายไม่ มี ยกเว้นฉัน ฉันพลเรือน
The strange thing is, I agree, there was a good reason for fighting the war.สิ่งที่แปลกก็คือว่าจริงๆ สิ่งที่แปลกก็คือว่าฉันยอมรับว่า มี เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับการต่อสู้ สงคราม
"Without bloodshed, there is no forgiveness"โดยปราศจากการนองเลือด, มี ยกโทษให้
Graziella had a photograph under her pillowGraziella มี photograph under หมอนของเธอ .
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง
Get on there, Matt. Get on her!ได้รับเมื่อ มี แมตต์ ได้รับใน ของ เธอ
Hey, listen. There's gonna be a bunch more broads, huh?เฮ้ ฟัง มี จะเป็นพวง บรอด มาก ขึ้น ฮะ
Matthew, I don't have time to fuck around. Now come on.แมทธิว ฉัน ไม่ได้ มีเวลาที่จะ มี เพศสัมพันธ์ รอบ ตอนนี้มา อยู่กับ
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ
Maybe she went to the basement where there's no air.บางทีเธออาจจะ เดินไปที่ ชั้นใต้ ดิน ที่ มี อากาศ
I did. There was blood all over.ฉัน ได้ มี เลือด ถูกกว่า
Go on, Matthew. Have your ice cream.ไปใน แมทธิว มี ไอศครีม ของ คุณ
Whatever possessed God in heaven to make a man like Rambo?อะไรก็ตามที่ มี พระเจ้า อยู่ในสวรรค์ ที่จะทำให้ มนุษย์ เช่น แรมโบ้?
He's laying there and he's fucking screaming, there's pieces of him all over me!เขาการวางและเขาก็เย็ดกรีดร้อง มี ชิ้นส่วนของ เขา คือทั้งหมดที่ ข้าพระองค์แล้ว !
"Give Me Your Trust" from Out of the Gloom by David Siegel and Barbara Gordon."กีฟ มี ยัวร์ ทรัสต์" เดวิด ซีกัลและบาร์บาร่า จี.กอร์ดอน
Listen, three of these guys can run the hundred in under ten-flat.ฟังนะ มี 3 คนวิ่ง 100 เมตรได้ ต่ำกว่า 10 วินาที
Except this time, 100 million people watchin'.เว้นแต่ครั้งนี้ มี 100 ล้านคนดูอยู่
Twenty years of counseling. Yeah, I've seen some pretty awful shit.20 ปีของจิตแพทย์ มี ชั้นมีเคสโหดๆ เยอะไป
Hey, you know, Roger´s got this friend marshall in editing.เฮ้ เธอรู้มั้ย โรเจอร์ มี /เพื่อนชื่อมาแชล อยู่ในกองบรรณาธิการ
So last year, after Parents' Weekend we thought maybe in a trattoria in Venice looking at a beautiful sunset, next to a bottle of Chianti we just might find a set of jumper cables.เมื่อปีก่อน หลังจากวันหยุดของผู้ปกครอง... ... เราคิดว่า บางที นั่งอยู่ในเรือ ที่เวนิส... ...นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน มี Chiant อยู่ข้าง ๆ i...
And in first place with 472 points, Slytherin house.ตำแหน่งที่หนึ่ง มี 472 คะแนน บ้านสลิธีริน
I said the "F" word a couple times, but mostly..."shits"หนูปล่อย "ห" สองสามครั้ง มี "แม่ง"
"You talked me into it, " says this oldie. What's the title of this one?เพลงเก่าที่ชื่อ "ยู ทอลุ์ค มี อินทู อิท" แล้วเพลงนี้ชืออะไร
"You Made Me Love--" "You Made Me Love You.""ยู เมด มี เลิฟ... ยู เมด มี เลิฟ ยู"
No, I can't. I got important bidness to take care of.โยกไม่ได้มี "ธุรกิจ" มี "ธุกิจ" สำคัญต้องจัดการ
"Once upon a time, there was a big, strong Fighting Frog."กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี กบแข็งแรงตัวหนึ่ง
Have you got a card?- มี ไม่ใช่จะสร้างปัญหานะครับ
Judges, this is a semifinal round with 1 1 couples on the floor,ผู้ตัดสินครับ นี่เป็นรอบรองสุดท้าย มี 11 คู่เต้นนะครับ
Judges, this is a semifinal round with ten couples on the floor,ผู้ตัดสินครับ นี่เป็นรอบรองสุดท้าย มี 10 คู่เต้นนะครับ
This pyramid contains the features of all three cultures.ปิรามิดนี้ มี 3 ศิลปกรรม
Then it's a pretty good bet that this whole place is a cube with 26 rooms on each side.แล้วมันเป็นเดิมพันที่ดีงามที่สถานที่ทั้งหมดนี้เป็นก้อน มี 2​​6 ห้องในแต่ละด้าน
Another with heart disease And one with pulmonary tuberculosisมีคนนึง เป็นโรค ลมบ้าหมู นอกนั้นยังมีเป็น วัณโรค และ มี ตุ่มในปอด
Now, certainly Odette and Jean Baptiste are on the list.ตอนนี้ มี โอเด็ด แล้วก็ จีน บาสทีต อยู่ในรายชื่อรึเปล่าครับ
The five victims include a security guard, noodle vendor... a newspaper boy, housewife and window washer.ผู้เคราะห์ร้ายห้าคน มี ผู้รักษาความปลอดภัย , คนขายราเมง ... เด็กส่งหนังสือพิมพ์ , แม่บ้าน และคนเช็ดกระจก
Just two. two regular guys.พวกเรา นายเข้าใจไหม แค่ 2 คน มี 2 คนที่ชอบ
They're uneve.. two uneven lines.พวกมัน... มี 2 เส้นที่ไม่เรียบ เอ่อ...
Was, was it something I did or said?มี มี มีอะไรที่ฉันทำผิดหรือพูดอะไรคะ
There are sentries in each guard tower, two at the gates, five in the guardhouses.มียามเฝ้าอยู่ประจำป้อมแต่ละอัน.. มี 2 ป้อมอยู่ที่รั้ว.. และอีก 5 ประจำที่พักของผู้คุม
You can go. You have kinro-douin tomorrow right? Go to sleepไปได้แล้ว มี คินโร-โดอุอิน พรุ่งนี้ใช่ไหม ไปนอนนะ

มี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
居る[おる, oru] Thai: มี English: to exist
(株)[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Thai: บริษัทที่มีการถือหุ้นส่วนร่วมกัน
ある[ある, aru] Thai: มี
ござる[ござる, gozaru] Thai: มี(รูปสุภาพ)
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
及ぼす[およぼす, oyobosu] Thai: มีผลกระทบถึง
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
同大[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
帯びる[おびる, obiru] Thai: มีติดตัว English: to have
年下[としした, toshishita] Thai: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า English: younger
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia
成人[せいじん, seijin] Thai: ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี) English: adult
持てる[もてる, moteru] Thai: มีเป็นของตน English: to be able to have
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity
生物[せいぶつ, seibutsu] Thai: สิ่งมีชีวิต English: creature
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการณ์ English: to experience
足りる[たりる, tariru] Thai: มีพอแล้ว English: to be enough
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มี
Back to top