ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-off*, -well-off-

well-off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-off (adj.) ซึ่งร่ำรวย See also: ซึ่งมีเงินมากพอที่จะอยู่อย่างสุขสบาย Syn. affluent, prosperous, well-to-do Ops. destitute, indigent, poor
English-Thai: HOPE Dictionary
well-off(เวล'ออฟ) adj. มีเงินเพียงพอ,มีทรัพย์สินเพียงพอ,พอใจ,ยินดี, Syn. well-to-do
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't have to be as well-off as this one.คุณไม่ต้องเป็นแบบคนคนนี้หรอก
The family's not well-off, the father is a bus driver.ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนัก พ่อเป็นคนขับรถ
I'm not that well-off.ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอก
So I thought you were comfortably well-off.ข้าเดาว่าท่านก็พอมีฐานะอยู่บ้าง

well-off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, 称 / 稱] balanced; to fit; well-off; suitable
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 绰 / 綽] generous; ample; wide; spacious; well-off
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, 富裕] prosperous; well-to-do; well-off

well-off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) EN: wealthy ; rich ; well-off ; well-to-do FR: très riche ; richissime ; opulent ; fortuné
มีอันจะกิน[adj.] (mī-anjakin) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous ; well-heeled FR:
ผู้มีอันจะกิน[n. exp.] (phū mī an j) EN: well-to-do ; person of means ; person of substance ; solid citizen ; somebody who is well-off FR: personne aisée [f]
ร่ำรวย[adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded FR: riche ; nanti ; plein aux as (fam.)
รวย[adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled ; not short of a bob or two FR: riche ; fortuné ; opulent ; aisé ; nanti ; richard (fam. - péj.)
ฐานะดี[adj.] (thāna dī) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-off
Back to top