ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

high-priced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *high-priced*, -high-priced-

high-priced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-priced (adj.) แพง See also: ราคาสูง Syn. expensive, pricy
high-priced (adj.) แพง See also: ราคาสูง, มีราคาแพง Syn. costly, dear
high-priced (adj.) ล้ำค่า See also: เลอค่า, สูงค่า, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ Syn. costly

high-priced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
値嵩[ねがさ, negasa] (n) high-priced
値嵩株[ねがさかぶ, negasakabu] (n) high-priced stocks; blue-chip shares

high-priced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep FR: précieux ; de valeur ; onéreux
ราคาแพง[adj.] (rākhā phaēn) EN: dear ; high-priced ; expensive FR: cher ; onéreux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า high-priced
Back to top